Recull de legislació lingüística

(pàgina no actualitzada)per Gabriel Bibiloni
 

Textos legals que concerneixen la llengua catalana

Legislació andorrana
Legislació espanyola
Legislació francesa
Comunitat autònoma de Catalunya
País Valencià
Illes Balears
Aragó
L'Alguer
Unió Europea

Legislació andorrana
Constitució d'Andorra
Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial (2001)

Legislació espanyola
Constitució espanyola (1978)
Estatut d'autonomia de Catalunya (1979)
Estatut d'autonomia de Catalunya (2006)
Estatut d'autonomia del País Valencià (1982)
Estatut d'autonomia del País Valencià (2006)
Estatut d'autonomia de les Illes Balears (1983)
Estatut d'autonomia de les Illes Balears (2007)
Estatut d'autonomia d'Aragó (1982, 1996)
Estatut d'autonomia d'Aragó (2006)
 
Llei de les Ordenances Militars (1978)
Reial decret sobre senyalització de carreteres, aeroports ... (1982)
Llei orgànica del poder judicial (1985)
Reial decret sobre reglament de les entitats locals (1986)
Reial decret sobre els tallers de reparació de vehicles (1986)
Llei orgànica de procediment militar (1989)
Llei de règim jurídic de les administracions públiques (1992)
Llei de mesures per a la reforma de la funció pública (1984)
Llei d'enjudiciament civil (2000)
Ordre sobre ús de les llengües a l'Administració militar (1987)
Llei sobre trànsit de vehicles i seguretat viària (1990)
Ordre sobre provisió de llocs de treball a l'Administració perifèrica de l'Estat (1990)
Reial decret sobre reglament del servei militar (1994)
Reial decret sobre reglament del Registre Mercantil (1996)
Llei del contracte d'assegurança (1997)
Reial decret sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials (1997)
Llei del Registre Civil (1999)
Reial decret sobre etiquetatge (1999)
Reial decret sobre imatge institucional de l'Administració general de l'Estat (1999)
Reial decret de modificació del Registre Civil (2000)
Llei de la societat limitada nova empresa per la qual es modifica la Llei 2/1995 de societats de responsabilitat limitada. (2003)

Legislació francesa
Constitució francesa
Llei d'ensenyament de les llengües i dialectes locals (1951) (llei Deixonne)
Llei relativa a l'educació (1975)
Llei sobre l'ensenyament superior (1984) (llei Savary)
Llei d'orientació sobre l'educació (1989)
Llei relativa a l'ús de la llengua francesa (llei Toubon) (1994)
Decret de creació d'un consell acadèmic de les llengües regionals (2001)
Decret sobre ensenyament bilingüe (2002)
Decisió del Consell d'Estat sobre el decret anterior (2002)

Comunitat autònoma de Catalunya
Llei de normalització lingüística (1983)
Decret sobre l'aplicació de la Llei de Normalització Lingüística a l'ensenyament (1983)
Ordre que desplega el decret anterior (1983)
Decret sobre etiquetatge de productes que es comercialitzen a Catalunya (1983)
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (1987)
Decret que regula l'ús de les llengües oficials a l'administració de la Generalitat de Catalunya [decret 107] (1987)
Llei sobre règim especial de la Vall d'Aran (1990)
Decret sobre reglament del personal al servei de les entitats locals (1990)
Llei sobre autoritat lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans (1991)
Llei sobre policies locals (1991)
Decret sobre el coneixement de les llengües oficials dels docents dels centres públics (1991)
Decret 78/1991 sobre l'ús de la toponímia
Llei de l'estatut del consumidor (1993)
Decret sobre coneixement del català als concursos a places dels ens locals (1994)
Decret sobre establiments turístics (1994)
Decret sobre agències de viatges (1994)
Decret sobre ordenació i classificació dels establiments de restauració (1994)
Decret 78/1991 sobre l'ús de la toponímia
Llei sobre programació d'audiovisuals distribuïda per cable (1996)
Llei de política lingüística (1998)
Decret de mesures d'aplicació de la Llei de política lingüística (1998)
Decret sobre l'ús de la llengua catalana als documents notarials (1998)
Decret sobre acreditació de la correcció lingüística de noms i cognoms (1998)
Decret sobre concessions de radiodifusió (1998)
Decret del Consell Social de la Llengua Catalana (2000)
Decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català (2001)
Decret de protecció dels drets del consumidor (2001)
DECRET 59/2001 pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia i es modifica el decret 78/1991
Decret de modificació del decret 107/1987 (2002)
Llei d'Universitats de Catalunya (2003)
Decret sobre televisions locals per ones terrestres 2003)
Més informació sobre legislació de la Generalitat:
http://cultura.gencat.net/llengcat/legis/recull.htm

Illes Balears
Partido Popular
Llei de normalització lingüística (1986)
Llei de la funció pública (1989)
Decret 100/1990 que regula l'ús de les llengües oficials a l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret que regula l'ensenyament de i en català a les Illes Balears (decret de mínims) (1997)
Estatut dels consumidors (1998)
Ordre per la qual es regulen els usos de la llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears (1998).
Pacte de Progrés
Decret 125/2000, d'ordenació general dels ensenyaments obligatoris a les Illes Balears.
Llei de comerç (2001)
Decret 132/2002, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears
Llei de règim jurídic de l'administració de les Illes Balears (2003)
Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut
Partido Popular
Decret 62/2003, sobre coneixements de català en l'accés a la funció pública
Decret 176/2003, de reforma del decret anterior
Decret pel qual s‘estableix l‘ordenació general dels ensenyaments de l‘Educació Infantil, l‘Educació Primària, i l‘Educació Secundària obligatòria a les Illes Balears
Ordre de 13 de setembre de 2004 per la qual es regula el dret dels pares [...] a elegir la llengua del primer ensenyament [...]
Decret 52/2006 sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres...

País Valencià
Ordre de 7 de juliol de 1980 que desenvolupa el reial decret 2003/79 d'incorporació del valencià a l'ensenyament
PSOE
Decret de 3 de desembre de 1982, regulant la incorporació del valencià al sistema d'ensenyament
Llei d'ús i ensenyament del valencià (1983)
Ordre de 3 de febrer de 1983 sobre l'ensenyament del valencià
Ordre de 27 de juliol de 1983 sobre l'ensenyament del valencià
Decret 79/1984 sobre aplicació de la Llei d'ús i ensenyament del valencià
Ordre de 17 d'agost de 1987 que desplega el decret 79/1984 sobre el valencià a l'ensenyament
Decret 58/1992 pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis 
Ordre d'1 de desembre de 1993 sobre ús de les llengües en la toponímia i senyalització
Partido Popular
Ordre de 30 de juny de 1998 sobre educació bilingüe...
Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (1998)
Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre el referent normatiu oficial
Acord del Govern Valencià sobre l'acord anterior (abril 2002)
DECRET 62/2002 pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana.
ORDE de 8 de maig de 2002, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés i d'accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari,...
Més informació sobre legislació valenciana:
http://www.geocities.com/asensi.geo/Legis/Entorn.htm

Aragó

Llei 3/1999 del Patrimoni Cultural Aragonès

Avantprojecte de Llei de llengües d'Aragó

L'Alguer
Constitució italiana
Promozzione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna (1997)
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (1999)

Unió Europea
Resolució sobre la situació de les llengües a la comunitat i de la llengua catalana (1990)
Petició del Govern espanyol de reconeixement en la Unió Europea de totes les llengües oficials a Espanya (2004)
Conclusions del Consell relatives a l'ús oficial d'altres llengües en el Consell, i, si escau, en altres institucions i òrgans de la Unió Europea (2005)


Jurisprudència
Sentències del Tribunal Constitucional sobre resolució de recursos d'inconstitucionalitat
 

 

 

Dret internacional i altres llengües

Textos internacionals
Pacte internacional de drets civils i polítics (ONU, 1966)
Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques (ONU, 1992).
Carta europea de les llengües regionals i minoritàries (Consell d'Europa, 1992)
Declaració universal de drets lingüístics 1996

Documents de la Unió Europea
Reglament intern del Parlament Europeu
Resolució sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques de la Comunitat Europea (1987)
Resolució sobre la situació de les llengües a la comunitat i de la llengua catalana (1990)
Resolució sobre el dret a l'ús de la pròpia llengua (1994)
Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a la Unió Europea (2004)

Constitucions
Bèlgica
Croàcia
Eslovàquia
Eslovènia
Estònia
Etiòpia
Filipines
Finlàndia
Irlanda
Letònia
Lituània
Macedònia
Malta
Norvègia
Paraguai
Romania
Rússia
Singapur
Suïssa
Turquia
Xina
Xipre

Lleis lingüístiques
Carta de la llengua francesa (Quebec) (1977)
Tractat sobre la unió de la llengua neerlandesa (1980)
Llei lingüística de Finlàndia (1922)
Language Act, Finlàndia (2003)
Llei sobre règim de llengües a Luxemburg (1984)
Llei bàsica de normalització de l'ús del basc (1982)
Llei normalització lingüística de Galícia (1983)

Altres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegeu també Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d'autonomia dels Països Catalans