Decret de 3 de desembre de 1982, regulant la incorporació del valencià al sistema d'ensenyament de Preescolar, Educación General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional.
[norma derogada pel decret 79/1984]


El Real Decret 2.003/1979, de 3 d'agost, regulant la incorporació del valencià al sistema d'ensenyament, establia, en el preàmbul, el seu caràcter transitori fins la promulgació de l'Estatut d'Autonomia de la nostra Comunitat. Aquest Real Decret fou desenvolupat per Ordre de 7 de juliol de 1980.

Aprovat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per Llei Orgànica 5/1982, de l.r de juliol, acaba el període provisional que regulava el Real Decret 2.003/1979.

Segons determina l'article 35 del nostre Estatut d'Autonomia, és competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, per la qual cosa, mentre que les Corts Valencianes no legislen sobre aquesta matèria, correspon al Consell dictar les normes necessàries per a continuar el procés iniciat pel Real Decret 2.003/1979 i les altres disposicions que el desenvolupaven, per tal d'aconseguir una major eficàcia en l'ensenyament de la llengua als nivells de Pre-escolar, Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional.

Per tot això, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i de conformitat amb els acords del Ple del Consell en la sessió del dia 3 de desembre de 1982,

DISPOSE

Article primer. L'ensenyament del valencià en els nivells de Pre-escolar, Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional, i la introducció i el desenvolupament dels programes en valencià es faran segons el que estableix aquest Decret.

Article segon.-U. El valencià, als distints nivells relacionats en l'article anterior, serà matèria obligatòria per a tots els alumnes de les comarques valenciano-parlants, llevat dels casos en què els pares acrediten raonadament la seua residència temporal en la comarca corresponent de la Comunitat Valenciana i expressen, en el moment de formalitzar la inscripció, el desig que els seus filis no els siguen exigits coneixements d'aquestes ensenyances.

Dos. A les comarques costellano-parlants, la introducció del valencià es farà de manera voluntària i progressiva.

Article tercer.-En els nivells d'ensenyament a què fa referència aquest Decret, els Centres podran desenvolupar programes en valencià en les diverses àrees, nivells i cursos, en atenció a l'opció dels pares, la situació sociolingüística dels alumnes i els mitjans disponibles per a dur-los a terme.

Article quart.-Per a exercir l'ensenyament del valencià, caldrà reunir alguna de les condicions següents:

a) Per a Batxillerat i Formació Professional:

1. Llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció de Filologia Valenciana, de les Universitats de València o d'Alacant, o altres equivalents d'altres Universitats.

2. Llicenciatura en Filologia Hispànica o Romànica, amb algun certificat oficial universitari que acredite haver estudiat suficientment la matèria.

3. Qualsevol llicenciatura en Filosofia i Lletres, amb algun certificat oficial universitari que acredite haver estudiat suficientment la matèria.

b) Per a Pre-escolar i Educació General Bàsica:

Professors d'E. G. B. que acrediten, amb algun certificat oficial universitari, haver estudiat suficientment la matèria, o, si cal, qualsevol dels llicenciats esmentats en l'apartat a).

Article cinquè.-Els programes i continguts per als diversos nivells de l'ensenyament són els elaborats per la Subcomissió Tècnica de Programació i Continguts per a l'aplicació del Decret sobre l'Ensenyament del Valencià de la Comissió Mixta de Bilingüisme, de data 14 de gener de 1981.

Article sisé.-Es crea, en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, una Comissió integrada per Tècnics universitaris dels diversos nivells educatius, amb les funcions següents:

a) Vetlar per l'aplicació de l'ensenyament del valencià.

b) Valorar i decidir sobre les peticions d'exempció de l'ensenyament de la llengua en el cas previst a l'article segon.

c) Autoritzar les programacions en valencià que sol·liciten els centres, segons preveu l'article tercer d'aquest Decret.

d) Valorar les titulacions i els certificats que presenten els professors que sol·liciten d'impartir l'assignatura.

e) Assessorar la Conselleria en tot allò que faça referència a l'aprovació de llibres de text i material didàctic.

f) I en general, totes les qüestions que siguen sotmeses al seu parer.

L'estructura i la composició d'aquesta Comissió seran establertes per Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Ciència.

Article seté.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència promourà l'organització de cursos de formació i perfeccionament del professorat de valencià al diferents nivells.

Article vuité.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència vetlarà per la correcta aplicació d'aquest Decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A partir de l'entrada en vigor del present Decret, serà necessària l'autorització de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a la utilització, en els nivells educatius esmentats en aquest Decret, de llibres de text i material didàctic destinats a l'ensenyament de la llengua, així com per a la resta de llibres de text impresos en valencià.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.-Es faculta el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les disposicions i normes necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.

Segona.-Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que serà publicat al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

Tercera.-Queden derogades les disposicion d'igual o menor rang que el present Decret, en tot allò que s'hi opose.

Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement.

València, a 3 de desembre de 1982.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR CASABAN