Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (BOE 305, de 22 de desembre i correcció d'errades, BOE 12, de 14 de gener de 1987), pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats localsTítol III Funcionament dels òrgans necessaris dels ens locals territorials
Capítol I Funcionament del Ple
Secció I Dels requisits de celebració de les sessions


Article 86
1. Les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, les mocions, els vots particulars, les propostes d'acord i els dictàmens de les Comissions informatives es redactaran en llengua castellana o en la llengua cooficial en la Comunitat Autònoma a què pertanyi l'entitat, conforme a la legislació aplicable i als acords adoptats al respecte per la Corporació corresponent. (correcció d'errades del BOE 12, de 14 de gener de 1987)
2. En els debats podran utilitzar-se, indistintament, la llengua castellana o la cooficial de la Comunitat Autònoma respectiva.

Secció V De les actes

Article 110
1. Serà aplicable a la redacció de les actes el que disposa l'article 86.1, quant a la utilització de les llengües.
2. L'acta, un cop aprovada pel Ple, es transcriurà en el Llibre d'actes i serà autoritzada amb les firmes de l'Alcalde o President i del Secretari.

Capítol II De la publicitat i constància dels actes i acords
Secció II De la formalització de les actes i certificacions


Article 201
Les actes i resolucions redactades en versió bilingüe es transcriuran als llibres corresponents mitjançant el sistema de doble columna, una per a cada llengua, a fi de facilitar-ne l'acarament i ús.