Decret 213/2001, de 24 de juliol (DOGC 3446, del 6 d'agost), de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora


Capítol 1. Àmbit d’aplicació i conceptes

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
El present Decret té per objecte establir els drets dels consumidors i usuaris en els serveis de reparació
dels béns de naturalesa duradora i s’aplica als serveis de reparació, instal·lació, conservació i
manteniment sobre béns de naturalesa duradora, que es portin a terme en el territori de Catalunya.

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquest decret s’entendrà per:
2.1 Béns de naturalesa duradora:
Als efectes del present Decret, són tots aquells béns enumerats a l’annex 1 d’aquest Decret.
S’exclouen els serveis a domicili inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 290/1995, de 28 de setembre,
els quals són regulats per les seves normes específiques.
2.2 Establiments prestadors del servei:
Són aquells que directament efectuen el servei sobre el bé, ja sigui als locals propis, al domicili del
prestador o al domicili de l’usuari.
2.3 Establiments d’intermediació:
Són els que fan d’esglaons intermedis entre l’usuari i el prestador del servei. Tenen contacte directe amb
l’usuari, i alhora, aquest no el té amb el prestador del servei.
2.4 Establiments de marca:
Són aquells que disposen d’una autorització fefaent del responsable de la comercialització de l’aparell,
fabricant, marquista o importador.
Els que no disposin d’aquesta autorització, no poden ostentar ni utilitzar marques, indicacions o
qualsevol altre element que pugui induir a error o confusió a l’usuari, respecte al caràcter d’establiment
de marca.
2.5 Peces de recanvi:
Són els elements o conjunts d’aquests que facin una funció concreta i específica, fins i tot decorativa, en
els béns de naturalesa duradora.

Capítol 2. Normes comunes als establiments prestadors del servei i als establiments d’intermediació i a establiments de marca

Article 3.Resguard de dipòsit
3.1 Sempre que el bé sigui dipositat per l’usuari en un establiment, aquest està obligat a lliurar a l’usuari
un resguard acreditatiu del dipòsit.
En cas que hi hagi pressupost escrit i acceptat pel client, el mateix pressupost pot fer de resguard.
3.2 En el resguard, s’han de fer constar les dades següents:
a) Número d’ordre correlatiu.
b) Marca, model, referència i número de sèrie del bé lliurat.
c) Nom, domicili i NIF de l’establiment.
d) Identificació de l’usuari.
e) Descripció dels danys i anomalies visibles, presumptes defectes existents i/o, si s’escau, els serveis a
realitzar.
f) Data de recepció del bé i data prevista per al lliurament, ja sigui del pressupost, o del bé un cop
realitzat el servei.
g) Firma de l’usuari i de persona autoritzada per l’establiment.
(…)

Article 4. Informació de preus
4.1 Tots els establiments estan obligats a exhibir de forma visible pels usuaris, els preus aplicables a
temps de treball, despeses de transport, emmagatzematge, desplaçament i tots aquells que apliquin
d’acord amb els serveis que presten.
4.2 Els preus han d’incloure tot tipus d’impostos, càrregues o gravàmens, excepte l’IVA, que en cas de
no incorporar-lo, s’ha d’especificar clarament aquesta circumstància, amb indicació del tipus aplicable.

Article 5. Informació dels drets de l’usuari
Tots els establiments han de disposar d’un cartell que indiqui les llegendes següents:
"Tot usuari té dret a un pressupost previ per escrit dels serveis que sol·liciti. Tanmateix, la renúncia al
pressupost s’ha de consignar també per escrit".
"L’usuari està obligat a pagar despeses de pressupost, quan l’ha sol·licitat i un cop lliurat formalment, no
l’ha acceptat. Les despeses del pressupost seran aquelles que l’establiment publiciti en el seu llistat de
preus".
"Tots els serveis estan garantits almenys durant 3 mesos des que es lliura el bé, en les condicions
especificades en l’article 15 del Decret 213/2001".
"Aquest establiment disposa de fulls de reclamacions oficials, a disposició de l’usuari que els sol·liciti".

Article 6. Fulls de reclamació
Tots els establiments sotmesos a la present disposició han de disposar de fulls oficials de reclamació,
d’acord amb el que disposa el Decret 171/1991, de 16 de juliol.
(…)

Capítol 3. Establiments prestadors dels serveis i establiments de marca

Article 10. Pressupost previ
10.1 La renúncia al pressupost previ ha de constar per escrit en el resguard de dipòsit, de forma clara i
amb caràcters de mesura no inferior als de la resta del document.
En cas que no consti la renúncia escrita al pressupost, l’establiment està obligat a confeccionar un
pressupost previ del servei de forma escrita, amb una validesa mínima de 30 dies des que es comunica a
l’usuari.
10.2 En el pressupost ha de constar com a mínim:
a) Número d’ordre correlatiu.
b) Marca, model, referència i número de sèrie del bé lliurat.
c) Nom, domicili i NIF de l’establiment.
d) Identificació de l’usuari.
e) Motiu del servei i diagnòstic de les anomalies o intervencions.
f) Despeses a satisfer per la prestació del servei, així com les peces de recanvi a usar i llur preu.
g) Termini de validesa.
h) Termini previst de durada de realització del servei.
i) Data de lliurament i signatura d’un responsable de l’establiment.
j) Data de l’acceptació o no, i espais reservats a aquests efectes perquè signi l’usuari.
(…)

Article 14. Factures
14.1 Els establiments han de lliurar una factura a l’usuari, amb els requisits següents:
a) Número d’ordre correlatiu.
b) Nom, domicili i NIF del titular de l’establiment.
c) Identificació de l’usuari.
d) Marca, model, referència i número de sèrie del bé objecte del servei.
e) Operacions i intervencions realitzades.
f) Temps de mà d’obra emprat i peces utilitzades, amb expressió de llurs imports desglossats.
g) Altres conceptes facturats: desplaçament, transports, etc., indicant els imports.
h) Impostos aplicables i quantitat total a pagar.
i) Indicació que el servei està garantit com a mínim durant 3 mesos.
j) Data i signatura d’un responsable de l’establiment.
(…)

Capítol 4. Interrelacions entre establiments i l’usuari

Article 18. Idioma de les relacions
Tots els establiments han d’estar en disposició de lliurar a l’usuari tota la informació i documentació
prevista en la present disposició almenys en català.

Article 19. Publicitat dels serveis
Qualsevol tipus de forma de comunicació publicitària o promocional dels establiments subjectes a
aquesta disposició ha d’incorporar la raó social i domicili de l’empresa, on es puguin fer efectives
posteriors reclamacions i consultes per part de l’usuari.
(…)

Capítol 5. Competències, infraccions i sancions

Article 20. Responsabilitat
Són responsables de l’incompliment de qualsevol dels preceptes inclosos en la present normativa,
aquelles persones físiques o jurídiques que siguin titulars dels establiments als quals s’aplica el Decret,
d’acord amb el que preceptua la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina del mercat i de defensa dels
consumidors i usuaris.

Article 21. Infraccions i sancions
A les activitats regulades en aquest Decret els és d’aplicació la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina
de mercat i de defensa dels consumidors i usuaris. L’incompliment dels preceptes d’aquest Decret que
constitueixi una infracció administrativa segons l’esmentada Llei, podrà ser sancionat d’acord amb el que
estableix el Decret 108/1997, de 29 d’abril.

Disposició transitòria

En el termini de tres mesos, a comptar des de la publicació del present Decret, els serveis objecte de la
present disposició hauran d’adequar-se a les obligacions que el Decret preveu.
(…)

Annex

Béns de naturalesa duradora als efectes del present Decret
Aparells d’ús domèstic que utilitzin qualsevol tipus d’energia per al seu funcionament: electrodomèstics,
làmpades, aparells de gas, aparells de telefonia, aparells electrònics i aparells electrotècnics.
Instruments i material d’òptica, fotografia, rellotgeria i música.
Eines de bricolatge i jardineria d’utilització directa per part del consumidor.
Material informàtic.
Bicicletes, joguines i material esportiu.