Decret 269/1998, de 21 d'octubre (DOGC 2756, de 2 de novembre), del règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per a emissores comercials


La Generalitat de Catalunya, mitjançant els decrets 79/1989 i 80/1989, de 4 d’abril, va regular el règim
jurídic i el procés de concessió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat i d’acord amb les competències de
desplegament legislatiu i d’execució, previstes a l’article 16 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
La promulgació de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, així com de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions, aconsellen substituir la normativa catalana vigent, abans esmentada, per tal de
adequar-la a aquestes lleis.
(...) La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix al seu article 26.3 que les emissores
de radiodifusió la concessió de les quals sigui atorgada per la Generalitat han de garantir que com a
mínim el 50% del temps d’emissió sigui en llengua catalana, bé que el Govern de la Generalitat, atenent
les característiques de la seva audiència, pot modificar mitjançant un reglament aquest percentatge. El
mateix article de la Llei esmentada disposa que el Govern ha d’incloure l’ús de la llengua catalana en
percentatges superiors als mínims com a un dels criteris de concessió d’emissores, i que aquestes han
de garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons
produïdes per artistes catalans i que com a mínim el 25% siguin cançons interpretades en llengua
catalana o en aranès. En aquest Decret es tenen en compte els preceptes de la Llei de política
lingüística, incorporant l’aranès a la programació de les emissores que tenen la seva zona de servei a
Era Val d’Aran i establint criteris flexibles per al còmput del 25% de programació de música cantada per
tal d’afavorir la presència de la cantada en català a les hores de màxima audiència.
(...)

DECRETO

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS


Article 3
Principis inspiradors de l'activitat de les emissores de radiodifusió
Amb caràcter general, els principis inspiradors de l’activitat de les emissores de radiodifusió són els
següents:
b) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.
e) La protecció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana i de l’aranès.

Article 6
Obligacions del concessionari
El concessionari d’una emissora comercial del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència ha de respectar els principis inspiradors detallats a l’article 3 i les següents
obligacions:
f) Usar la llengua catalana a les seves emissions de manera que el 50%, com a mínim, del temps
d’emissió sigui en llengua catalana. L’ús del català s’ha de distribuir equitativament en totes les franges
horàries.
Això no obstant, les emissores que actualment formin part de cadenes d’abast estatal, en la
totalitat o en part del seu temps d’emissió, podran excloure d’aquesta obligació una franja horària d’un
màxim de sis hores consecutives de durada. Aquesta franja quedarà exclosa del còmput del temps
d’emissió als efectes del que preveu aquest precepte.
Les emissores que tenen la seva zona de servei a Era Val d’Aran han de garantir una presència
significativa de l’aranès. La meitat del temps d’emissió en aranès es podrà deduir del percentatge mínim
d’emissió en català.
[La remissió de l'article 14.2 a aquest paràgraf ha estat declarada nul·la de ple dret per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de maig de 2003 (comentari de la Generalitat de Catalunya)]
g) Garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons
produïdes per artistes catalans i que com a mínim el 25% siguin cançons interpretades en llengua
catalana o en aranès. Queden excloses d’aquesta obligació les emissores musicals especialitzades en
música clàssica o folklòrica. La Direcció General de Radiodifusió i Televisió reconeixerà aquesta exclusió
a petició del concessionari.
h) Complir les normes que regulen els continguts de la programació i la publicitat vigents a Catalunya, i
específicament els principis establerts a l’article 3 d’aquest Decret.
m) Tenir a disposició de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió totes les emissions i conservarles
enregistrades durant un mes, als efectes de possibilitar la comprovació del grau del compliment de
les obligacions assumides pel gestor del servei.
Així mateix, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en l’exercici de les seves competències, tindrà
accés a aquests fons fonogràfics a través de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals.
[Paràgraf afegit pel Decret 186/2002, de 25 de juny (comentari de la Generalitat de Catalunya) ]
n) Presentar anualment a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la declaració responsable del
compliment de les obligacions derivades de la concessió. Aquesta declaració es presentarà, d’acord amb
el model aprovat per l’esmentada Direcció General, abans del 30 de gener de cada any, i es referirà a
l’any anterior.

Article 11
Causes d’extinció de la concessió
Són causes d’extinció de la concessió per a la prestació indirecta del servei públic de radiodifusió sonora
en ones mètriques amb modulació de freqüència les següents:
j) L’incompliment reiterat de les obligacions del servei, constatat als expedients instruïts a l’efecte.

CAPÍTOL III

INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR


Article 13
Inspecció
13.1 És competència de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la inspecció i comprovació del
compliment de les disposicions del present Decret, de les obligacions derivades de l’atorgament del títol
d’habilitació i, en general, del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència. També correspon a aquest centre directiu la imposició de sancions o la seva proposta,
segons escaigui, així com l’adopció de les mesures provisionals que siguin procedents durant la
tramitació de l’expedient sancionador.
[D'acord amb la disposició addicional 10 del Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel qual es reestructuren parcialment diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'atribueix a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació l'exercici de les funcions descrites en aquest apartat quan facin referència a qüestions d'índole tecnològica (comentari de la Generalitat de Catalunya)]

Article 14
Règim sancionador
14.2 A efectes del que estableixen els articles 79.16 i 80.15 de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions
, es consideren condicions essencials del servei les següents:
a) Les obligacions establertes als apartats a), b), c), d), e), h), i), j), k) i l) de l’article 6 d’aquest Decret.
b) D’acord amb el que estableix la disposició addicional 5.a) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, també es consideren condicions essencials les obligacions específiques de l’article 6.f) i g).
[Aquesta primera frase de l'article 14.2: "A efectes del que estableixen els articles 79.16 i 80.15 de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions" ha estat declarada nul·la de ple dret per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de maig de 2003 (comentari de la Generalitat de Catalunya)]

Article 15
Competència sancionadora
15.2 La competència sancionadora de la Generalitat de Catalunya per infraccions comeses en la
prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència correspon:
a) Al director general de Radiodifusió i Televisió, si es tracta d’infraccions lleus.
b) Al secretari de Comunicació, si es tracta d'infraccions greus.
c) Al conseller de la Presidència, si es tracta d'infraccions molt greus.
[D'acord amb la disposició addicional 10 del Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel qual es reestructuren parcialment diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'atribueix a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació l'exercici de les funcions descrites en l'apartat a) quan facin referència a qüestions d'índole tecnològica. Els apartats b) i c) estan redactats d'acord amb el Decret 186/2002, de 25 de juny. (comentari de la Generalitat de Catalunya)]

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1 Música cantada en català
1.1 Als efectes del compliment de l’obligació d’emissió de música cantada en català, es computaran
doble les emissions efectuades en els períodes diaris de màxima audiència. La Direcció General de
Radiodifusió i Televisió determinarà de manera general aquests períodes, previ informe de la Direcció
General de Promoció Cultural.
1.2 Els departaments de la Presidència i de Cultura podran establir convenis amb emissores amb
programació de radiofórmules musicals que estiguin especialitzades en música de llistes o en música
popular o lleugera espanyola per tal d’incloure adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de música
cantada en català. Aquests convenis també podran incloure adaptacions específiques pel que fa a l’ús de
la llengua catalana en el cas de les radiofórmules especialitzades en música popular o lleugera
espanyola.
5 Ràdio digital terrenal
El règim jurídic de les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència per a emissores comercials que es regula en el present Decret serà
d’aplicació a les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora amb tecnologia digital
terrenal per a emissores de caràcter comercial que adjudiqui la Generalitat de Catalunya.
[Disposició afegida pel Decret 186/2002, de 25 de juny (comentari de la Generalitat de Catalunya)]

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1 Programació en llengua catalana
1.1 Pel que fa a l’obligació de garantir un mínim del 50% del temps d’emissió en llengua catalana, a què
fa referència l’article 6.f) d’aquest Decret, el Govern pot autoritzar, prèvia sol·licitud de la persona
interessada, l’aplicació d’aquesta obligació simultàniament a totes les emissores que integrin una cadena
al moment d’entrada en vigor d’aquest Decret.
1.2 D’igual manera, el Govern podrà autoritzar la utilització d’un percentatge inferior atenent les
característiques de l’audiència d’una emissora en concret.
1.3 Aquesta autorització permetrà l’establiment d’un període d’aplicació progressiva d’aquella obligació.
Aquest període s’iniciarà amb el naixement de l’obligació en qualsevol de les emissores que integrin la
cadena, pel que fa a l’epígraf número 1, o a l’entrada en vigor d’aquest Decret, pel que fa a l’epígraf
número 2, i pot perllongar-se durant quatre anys. En tot cas, caldrà respectar un mínim del 25% del
temps d’emissió en llengua catalana des de l’inici del període transitori.

2 Programació de música cantada en català
Pel que fa a l’obligació de garantir un 25% d’emissió de música cantada en català que estableix l’article
6.g) d’aquest Decret, el Govern pot autoritzar, prèvia sol·licitud de la persona interessada, l’aplicació
progressiva d’aquesta obligació durant un termini de quatre anys. En tot cas, caldrà respectar un mínim
del 10% des de l’inici del període transitori i uns increments anuals del 5% sobre el temps total d’emissió
de música cantada.