Llei 16/1991, de 10 de juliol (DOGC 1469, del 19, i BOE 190, de 9 d'agost, i correccions d'errades en els DOGC 1494, de 18 de setembre, DOGC 1507, de 18 d'octubre, i DOGC 1604, de
10 de juny de 1992), de les policies locals


Títol 3. De l'estructura i de l'organització de les policies locals

Capítol 1. Les escales i les categories dels cossos de policia local

Article 24
- 3 Per a l'accés als grups que especifica l'apartat 2 s'exigeix, a més dels requisits que determina el
capítol 2 del títol 4, estar en possessió de la titulació i dels coneixements lingüístics que estableix per als
grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.