Resolució 162/94 sobre el dret a l'ús de la pròpia llengua, de 25 de juliol de 1994

EL PARLAMENT EUROPEU,

Vist l'article 217 del Tractat CE;

Vist el Reglament 1/58 del Consell,

Vistes les propostes de resolució presentades per:

a) el Sr. Malangré, sobre el dret a usar la pròpia llengua (B3-0626/93),

b) la Sra. Ferrer i altres, sobre la modificació del nou article 128, 2a, del Reglament (B3-1385/93),

c) el Sr. Staes, sobre les llengües minoritàries en les institucions europees (B3-0039/94).

Vista la Resolució d'11 de desembre de 1990 sobre la situació de les llengües a la Comunitat i la llengua catalana,

Vista la decisió de la Comissió de Peticions de 26 i 27 de gener de 1993 en el sentit que les llengües gallega i basca han de rebre el mateix tracte que la llengua catalana, segons les disposicions del Parlament Europeu en la resolució esmentada d'11 de desembre de 1990;

Vista la resolució de 14 d'octubre de 1982 sobre el problema del plurilingüisme de les Comunitats Europees;

Vista la resolució de 20 de gener de 1993 sobre l'articulació i estratègia de la Unió Europea amb vistes a la seva ampliació i a la creació d'un ordre global a escala europea;

Vist el dictamen del Servei Jurídic d'11 de gener de 1994;

Vistos els articles 45 i 163 del seu Reglament;

Vist l'informe de la Comissió de Reglament, de Verificació de Credencials i d'Immunitats (A3-0162/94);

A. Atès que la fixació del règim lingüístic de les institucions de les Comunitats Europees -en virtut de les disposicions de l'article 217 del Tractat CEE, de l'article 190 del Tractat Euratom i del Reglament núm. 1 del Consell, de 16 d'abril de 1958- és competència del Consell, que decideix per unanimitat i que, pel que fa als Estats membres on hi ha diverses llengües oficials, l'ús de la llengua ha de determinar-se, a sol·licitud de l'Estat interessat, segons les regles generals de la legislació d'aquest Estat;

B. Atès que el Parlament Europeu pot determinar les modalitats d'aplicació d'aquest règim lingüístic en els seus Reglaments interns;

C. Atès que en el sistema actual l'ús de totes les llengües oficials constitueix un dret en la parla i en l'escriptura;

D. Atès que no són admissibles restriccions en l'ús de les llengües oficials que afectin el caràcter democràtic del Parlament Europeu;

E. Atès que tots els diputats del Parlament Europeu són iguals i tenen dret a ser tractats en peu d'igualtat en totes les qüestions, inclosa la de les llengües;

F. Atès que els diputats al Parlament Europeu representen llurs votants, i, per tant, han de poder usar llur llengua en totes les reunions parlamentàries;

G. Atès que el règim de llengües del Parlament Europeu no ha de significar de cap manera l'establiment de condicions complementàries de tria;

H. Atès que la possibilitat d'utilitzar la pròpia llengua contribueix, a més, a la realització de l'Europa dels ciutadans;

I. Tenint presents les posicions adoptades anteriorment pel Parlament Europeu en allò que fa referència al règim lingüístic,

1 Confirma que totes les llengües oficials de la Unió Europea constitueixen també les llengües de treball del Parlament Europeu;

2 Confirma un cop més que totes les llengües oficials de la Unió ha de ser usades de manera rigurosament igual, cada cop que calgui, en totes les reunions del Parlament europeu, ja siguin usades activament o passivament, oralment o per escrit;

3 Insisteix en el fet que la futura Constitució de la Unió reconegui els drets actuals del Parlament Europeu quant a les modalitats d'aplicació del règim lingüístic;

4 Considera, en la seva qualitat d'institució composta per representants electes, que no resulta convenient d'introduir restriccions en el règim lingüístic;

5 Considera, per tant, que el seu reglament intern ha de reconèixer el dret dels ciutadans a dirigir llurs peticions a la Comissió de Peticions i al Síndic de Greuges en la llengua pròpia, sempre que aquesta sigui oficial a llur territori;

6 Insta la Secretaria General que continuï mantenint i, si és possible, que millori, en el marc de la formació professional, el nivell de prestacions dels intèrprets i traductors i, al mateix temps, que estudiï i adopti totes les mesures que tendeixin a aconseguir uns efectius suficients d'intèrprets i traductors de totes les llengües oficials de la Comunitat;

7 Encarrega al seu President que faci arribar aquesta resolució al Consell, a la Comissió, als Parlaments i Governs dels Estats membres, al Secretari General i als Caps dels Serveis d'Interpretació i de Traducció del Parlament Europeu.