Decret 107/1987, de 13 de març (DOGC 827, de 10 d'abril), pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 254/1987, de 4 d'agost (DOGC 885, de 2 de setembre)La Llei 7/1983, de Normalització Lingüística a Catalunya, estableix que "el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Generalitat i de l'Administració territorial catalana, de l'Administració local i de les altres corporacions públiques dependents de la Generalitat" (article 5), i fixa un termini màxim de dos anys per a l'adaptació dels serveis d'aquestes Administracions al que disposa la mateixa Llei (disposició transitòria 1).

Transcorregut aquest termini, és procedent regular definitivament l'ús de les llengües oficials a Catalunya per part de l'Administració catalana, de manera que quedi realment garantit l'ús normal del català com a llengua pròpia de Catalunya i l'ús oficial del català i el castellà com a tria lliure dels ciutadans en la seva relació amb l'Administració.

Així, doncs, atesos l'article 7.2 i la disposició final 1 de la Llei 7/1983, prèvia iniciativa de la Comissió per a la Normalització Lingüística; vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

I Àmbit d'aplicació
Article 1
1.1 L'ús de la llengua catalana i de la castellana per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes que en depenen es regirà pels criteris que estableix el present Decret.
1.2 Les relacions amb institucions i amb persones físiques o jurídiques regulades en aquest Decret fan referència a les que tenen lloc dins el territori de l'Estat espanyol.

II Ús lingüístic general
Article 2
D'una manera general, la Generalitat emprarà el català per a les seves relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

2.2 En l’ús de les llengües oficials l’Administració de la Generalitat ha d’emprar, amb correcció, un
llenguatge directe i simplificat i ha d’evitar l’ús de formes discriminatòries i androcèntriques.
2.3 En l’ús del català l’Administració de la Generalitat ha d’emprar els termes normalitzats pel Centre de
Terminologia Termcat per designar en aquesta llengua els conceptes a què es refereixen.
(subarticles afegits pel decret 162/2002)

III Ús intern
Article 3
3.1 Les actuacions internes de caràcter administratiu es faran en català.
3.2 Tots els impresos interns utilitzats pels diferents òrgans de la Generalitat seran redactats en català.
3.3 Els rètols indicatius d'oficines i despatxos; les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els matasegells i altres elements anàlegs es redactaran en català.
3.4 Les màquines d'escriure, les impressores dels ordinadors i els seus programes i tot el material adquirit per ser emprat a les dependències de la Generalitat haurà d'estar adaptat, en la màxima mesura possible, per al seu funcionament en llengua catalana.

Article 4
Els estudis, projectes i treballs anàlegs que la Generalitat encarregui a tercers dins l'àmbit territorial català hauran de ser-li lliurats en català, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

IV Relacions institucionals
Article 5 (redactat d'acord amb el Decret 254/1987)
La documentació que adreci la Generalitat a les restants Administracions públiques dins l'àmbit de Catalunya es redactarà en català.

Article 6
Els òrgans de la Generalitat admetran els documents que els siguin adreçats per altres Administracions públiques redactats en qualsevol llengua oficial en el respectiu territori.

Article 7 (redactat d'acord amb el Decret 254/1987)
Els documents de la Generalitat destinats a Administracions públiques de fora de Catalunya es redactaran en castellà o, si s'escau, en una altra llengua oficial de l'Administració receptora.

Article 8
Les còpies de documents redactats en català per la Generalitat, que s'hagin d'enviar a Administracions de fora de l'àmbit lingüístic català, es trametran, bé en castellà o en l'altra llengua oficial de l'Administració respectiva (amb la indicació que el text és traducció de l'original català), bé en català, acompanyades de traducció al castellà o a aquella altra llengua oficial.

V Relacions amb els administrats
Article 9
9.1 Les comunicacions i notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català es faran en llengua catalana, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.
9.2. Les comunicacions i notificacions dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català, es faran normalment en castellà.

Article 10
L'Administració de la Generalitat admetrà les comunicacions que li siguin adreçades en castellà o, si és el cas, en l'altra llengua oficial del territori del comunicant.

Article 11
Els impresos seran oferts en la seva versió catalana, sens perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

Article 12
12.1 Els documents i impresos que hagin de tenir efectes dins i fora de Catalunya seran redactats en versió doble català-castellà.
12.2 Podran fer-se impresos bilingües per a ús dins l'àmbit territorial de Catalunya quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb les orientacions que estableixi la Comissió per a la Normalització Lingüística. En tot cas, s'hi farà constar el text català en lloc preferent.

Article 13
L'expedició de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si el sol·licitant ho demana, en castellà.

Article 14
Els funcionaris s'adreçaran als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment en català, i respectaran la tria que aquests facin de la llengua en què volen ser atesos.

Article 15
Tots els documents contractuals subscrits per la Generalitat de Catalunya seran redactats en català. Cas que l'altra part contractant ho sol·liciti, s'adoptarà el sistema de doble text català-castellà.

VI Avisos, publicacions i activitats públiques
Article 16 (redactat d'acord amb el Decret 254/1987)
Les disposicions de l'Administració de la Generalitat d'obligada publicació ho seran en les dues llengües oficials. Qualsevol disposició de la Generalitat que afecti específicament la Val d'Aran serà publicada també en aranès.

Article 17
Qualsevol disposició de la Generalitat que hagi de ser publicada al BOE serà tramesa en la seva versió castellana.

Article 18
18.1 Les revistes, cartells i en general les publicacions de la Generalitat es faran en llengua catalana, llevat de les específicament destinades a la promoció exterior, que es faran en edició bilingüe català-castellà o català-llengua del país receptor.
18.2 Podrà editar-se també la versió en una altra llengua de les publicacions i cartells de la Generalitat, i excepcionalment, fer publicacions en una altra llengua, per raó de la seva finalitat, a criteri del Departament corresponent.

Article 19
19.1 Els avisos, anuncis públics i publicitat de tota mena que procedeixi de la Generalitat i dels organismes que en depenen es faran en català a Catalunya i, si s'escau, es reproduiran en castellà evitant però, en general, la doble versió simultània del mateix text.
19.2 Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat es farà generalment en versió doble.

Article 20
Els càrrecs de l'Administració de la Generalitat s'expressaran normalment en català en els actes públics celebrats a Catalunya, sempre que la intervenció sigui per raó del propi càrrec.

VII Registres
Article 21
21.1 Sens perjudici del que, per als registres públics, estableix l'article 11 de la Llei 7/1983, en els registres administratius de les oficines de la Generalitat els assentaments es faran sempre en català, sigui quin sigui l'idioma en què es presenta el document.
21.2 Les certificacions que s'expedeixin es redactaran en la llengua que triï el sol·licitant.

VIII Reciclatge del personal
Article 22
Els Secretaris Generals dels Departaments i els Directors dels Organismes Autònoms de l'Administració i entitats gestores de la Seguretat Social, d'acord, si s'escau, amb l'Escola d'Administració Pública, prendran les mesures necessàries perquè, en cada unitat administrativa de la Generalitat, el personal que es relaciona amb el públic tingui els coneixements necessaris de català i castellà perquè sigui garantit el dret dels ciutadans a la tria de la llengua de relació amb l'Administració.

Article 23
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, d'acord amb cada Departament, organitzarà cursos intensius de català per a tots els funcionaris que s'incorporin a la Generalitat per trasllat o transferència a partir de l'entrada en vigor del present Decret i que no en tinguin els coneixements necessaris per a l'exercici de les seves funcions.

Disposició transitòria
S'estableix un termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret per a la plena efectivitat del que disposa l'article 15 en relació amb aquells contractes que es formalitzin habitualment mitjançant impresos normalitzats dels quals no existeixi versió catalana. Per a la resta de contractes, l'article 15 tindrà plena vigència des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.


Vegeu el decret 162/2002