Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.

Aprovat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, l'article 35 atribueix a la Generalitat Valenciana la competència plena en matèria d'ensenyament i l'article 7.é la possibilitat legal de regular l'ús i l'ensenyament de valencià, amb aquest es clou el període transitori originat arran de la publicació del RD 2003/1979, de 3 d'agost, i l'Ordre de 7 de juliol de 1980, pels quals s'incorporava el valencià al sistema d'ensenyament.

Malgrat la facultat legislativa per a regular la matèria lingüística, fins que les Corts valencianes no aprovaren la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, per tal d'assolir una millor eficàcia en l'ensenyament de la llengua en els nivells de Pre-escolar, EGB, Batxillerat i Formació Professional, calia dictar disposicions legals com el Decret de 3 de desembre de 1982 i les Ordres de 3 de febrer i de 27 de Juliol de 1983 que regulaven la incorporació del valencià al sistema d'ensenyament dels susdits nivells.

Aprovada la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, cal ajustar als seus preceptes i en especial als articles del 18 al 24, les disposicions vigents fins ara, per tal de continuar i accelerar el procés d'extensió del coneixement i ús del valencià en l'ensenyament.

Per aquesta raó, amb el present Decret, hom regula d'una banda l'epígraf I, l'ensenyament del valencià conjuntament amb el castellà com a matèria obligatòria en tots els nivells, modalitats i graus i estableix els requisits exigits per a impartir l'ensenyament del valencià d'acord amb el nivells en què s'impartesca i crea com a òrgan consultiu una Comissió Tècnica per a orientar i assessorar la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en les matèries en que aquesta ho requeresca.

L'epígraf II, anomenat el valencià com a llengua en l'ensenyament, es basa en el principi que el valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho és també pròpia de l'ensenyament, i estableix el dret dels alumnes a rebre els primers ensenyaments en la llengua que els siga habitual en el moment d'iniciar els seus estudis, encara que considera, quan siga oportú el context sociolingüístic de la localitat o del centre, per motius pedagògics o de rendiment educatiu.

Finalment, l'epígraf III, regula el valencià com a llengua en la Comunitat Educativa, i és per això que aquestes normes tendeixen a fer realitat el principi que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho siga també de l'Administració Educativa i dels Centres Públics ubicats en els municipis relacionats en el Títol V.' de la Llei 4/1983 com a territoris de predomini lingüístic valencià, i dels centres privats que lliurement s'emparen en el dret que la Llei els atorga, de manera que llurs actuacions administratives de règim interior, rètols, butlletins, notes, convocatòries, etc. siguen redactades en valencià, i també les actuacions a sol·licitud del públic, tret que expressament siguen sol·licitades en castellà, i facilitar el coneixement del valencià al personal no docent al servei dels centres que el desconega.

D'altra banda, atés que la Conselleria de Cultura, Educació I Ciència de la Generalitat Valenciana és l'organisme competent per a realitzar la política educativa del Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en reunió del dia 30 de juliol de 1984,

DECRETE:

Capítol I

Les llengües oficials a la Comunitat Valenciana com a matèria d'ensenyament

1. El valencià i el castellà seran ensenyats obligatòriament en tots els nivells, modalitats i graus de l'ensenyament no universitari, en tots els centres, públics o privats, d'acord amb els programes, orientacions i horaris establerts o que s'hi establesquen per a cadascun dels graus, modalitats o nivells educatius.

2. Per a garantir que en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ensenyen les dues llengües oficials, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència determinarà la progressivitat de la implantació de l'estudi del valencià en els centres docents ubicats en els territoris de predomini lingüístic castellà declarats en el Títol Cinqué de la Llei 4/83, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià.

3. No podrà lliurar-se cap títol acreditatiu de la finalització d'estudis de qualsevol nivell educatiu no universitari als alumnes que en començar els estudis que els integren, després de la publicació de l'esmentada Llei, no justifiquen quan els acaben tenir un coneixement suficient de les dues llengües de la Comunitat Valenciana.

La justificació del coneixement del valencià no serà exigida als alumnes a què fa referència l'article 3.r d'aquest Decret.

Article 2.n

Els programes, les orientacions i els horaris dels nivells educatius no universitaris garantiran els alumnes un domini igual de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Article 3.r

En els territoris declarats en el Títol Cinqué de la Llei 4/83 com de predomini lingüístic castellà, els alumnes dels nivells educatius obligatoris que hi residesquen i reben l'ensenyament en centres ubicats en aquests, restaran exempts de tenir el valencià com a matèria d'ensenyament sempre que els seus pares o tutors ho sol·liciten en formalitzar la corresponent inscripció en aquests centres.

2. Els alumnes amb residència temporal a la Comunitat Valenciana, tret d'aquells als qui fa referència el número anterior, també podran restar exempts de tenir el valencià com a matèria d'ensenyament. Per via de reglament es definiran les condicions que suposa l'esmentada residència temporal i es determinarà el procediment administratiu i la documentació que s'haurà d'aportar per a obtenir aquesta exempció.

Article 4.1

1. En tots els cursos d'educació permanent d'adults serà preceptiu l'ensenyament del valencià i del castellà.

2. En tots els centres i modalitats d'estudis especials en els quals siga preceptiu l'ensenyament de la llengua, s'impartiran les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, les quals integraran el currículum escolar en igualtat de condicions.

Article 5.è

Atesa la cooficialitat establerta del valencià i de castellà a la Comunitat Valenciana els professors han de conèixer les dues llengües.

Article 6.è

1. L'ensenyament del valencià en cadascun dels nivells educatius no universitaris s'encomana, en els Centres Públics, als Cossos Docents corresponents a cadascun d'aquests.

2. Per a impartir l'ensenyament del valencià s'hauran de reunir el requisits següents:

a) En els nivells educatius de Pre-escolar i d'Educació General Bàsica:

1. Ser funcionari de carrera del Cos de Professors d'Educació General Bàsica, especialista en l'àrea de Filologia Valenciana, i,

2. Si hi manca, ser funcionari de carrera del Cos de Professors d'Educació General Bàsica, o Professor d'Educació General Bàsica, contractat o interí, en possessió d'algun certificat oficial universitari que acredite el coneixement suficient de la matèria.

b) En els nivells educatius de Formació Professional, Batxillerat i Curs d'Orientació Universitària:

1. Ser funcionari de carrera dels respectius Cossos de Professors Numeraris d'Escoles de Mestratge Industrial, Professors Agregats de Batxillerat o Catedràtics Numeraris de Batxillerat, o contractat o interí de l'assignatura de valencià.

2. Si hi manca, ser funcionari de carrera dels Cossos docents esmentats en l'apartat anterior, o contractat o interí, en possessió de la Llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció de Lingüística Valenciana, de les Universitats de València o Alacant, o d'altres titulacions equivalents d'altres Universitats.

3. Si hi manca, ser funcionari de carrera dels Cossos Docents indicats en l'anterior apartat 1, o contractat o interí, en possessió de la Llicenciatura en Filologia Hispànica o Romànica, i d'algun altre certificat oficial universitari que acredite el coneixement suficient de 'la matèria i,

4. Si hi manca, ser funcionari de carrera dels Cossos Docents indicats en l'anterior apartat 1, o contractat o interí, en possessió de la Llicenciatura en Filosofia i Lletres, i en possessió d'algun altre certificat oficial universitari que acredite un coneixement suficient de la matèria.

c) En els altres ensenyaments reglats i estudis especialitzats, estar en possessió dels títols o condicions acadèmico- administratives requerides per a cadascun d'aquests ensenyaments, a més de tenir algun certificat oficial universitari que acredite tenir un coneixement suficient de la matèria.

3. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciènica determinarà la prevalença dels certificats oficials universitaris, tot respectant la dels de qualificació superior sobre els elementals per tal d'obtenir un aprofitament òptim en cada Centre dels especialistes en valencià que hagen superat els cursos superiors de reciclatge del professorat.

4. Fins que no hi haja un nombre suficient de professors que tinguen els requisits esmentats en el numero 2 d'aquest article per a impartir l'ensenyament del valencià, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència determinarà les condicions i els criteris de reciclatge del professorat en actiu de qualsevol nivell, modalitat o grau d'ensenyament no universitari, tant dels Centres Públics com dels Privats.

5. Pel que fa al professorat d'ensenyaments mitjans que hagen d'impartir matèries o àrees en valencià, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència establirà els requisits per al reciclatge i promourà els cursos de capacitació de valencià que calguen per a aquest professorat.

6. Fins qui no hi. haja un nombre suficient de professors que tinguen els requisits establerts en el número 2 d'aquest article, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència podrà habilitar temporalment per a impartir l'ensenyament del valencià els professors que tinguen els requisits legals per a exercir la docència en els diferents nivells.

Article 7.è

1. Hom crea la Comissió Tècnica per a l'Ensenyament del valencià com a òrgan de caràcter consultiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el qual orientarà i assessorarà la Conselleria quan aquesta ho requeresca sobre les qüestions referents a:

a) l'ensenyament del valencià,

b) l'ensenyament en valencià,

c) les sol·licituds d'exempció previstes en l'article tres del present Decret,

d) les titulacions i els certificats dels professors que sol·liciten l'habilitació per a impartir el valencià, i

e) les sol·licituds d'aprovació de llibres de text, de lectura i el material didàctic relacionat amb l'ensenyament del valencià.

2. La composició i funcionament d'aquesta Comissió seran determinats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Article 8.è

L'orientació, seguiment i suport tècnic dels professors de valencià en l'exercici de les seues funcions docents i el control del compliment de les disposicions que regulen l'ensenyament del valencià i en valencià correspondrà a la Inspecció educativa de cada nivell.

Capitol II

El valencià com a llengua d'ensenyament

Article 9.è

1. Hom tendirà en la mesura de les possibilitats organitzatives dels centres a què tots els escolars reben els primers ensenyaments en la llengua que els siga habitual en el moment d'iniciar-los.

La planificació global de l'ensenyament podrà tenir en compte el context sociolingüístic de la localitat o del centre.

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència determinarà en quines localitats i centres s'haurà d'iniciar l'escolarització en valencià, tenint en compte les característiques socioculturals i lingüístiques d'aquestes i les possibilitats organitzatives dels centres, i disposarà també les mesures administratives adients per a garantir l'aplicació i efectivitat del Pla Educatiu del Centre.

3. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència afavorirà els plans d'escolarització en valencià que es promoguen a través dels distints estaments de la comunitat educativa i adoptarà les mesures administratives oportunes per a fer-los possible.

4. Els Plans Educatius dels Centres contemplaran i definiran les característiques dels seus projectes educatius, especialment en allò que farà referència a les àrees i matèries que seran impartides en valencià i a la pedagogia i el material didàctic adient per a assolir els objectius generals de la formació dels alumnes i el domini d'aquests de les dues llengües oficials en condicions d'igualtat.

5. Els Centres programaran activitats tendents a millorar progressivament el coneixement per part dels alumnes de la llengua que no els haja estat habitual en començar els seus estudis.

6. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, d'acord amb la legislació vigent en la matèria, establirà la normativa que regule la creació i dotació de places, els concursos generals de trasllat entre el personal docent, l'adjudicació de places en propietat provisional o per contractacions, i els concursos interns de caràcter local per tal de garantir que s'hi facen efectives les determinacions establertes en el número 2 i els plans esmentats en el número 4 d'aquest article.

Article 10

En els Centres situats en els territoris de predomini lingüístic valencià, segons el Títol Cinqué de la Llei 4/1983, i per tal d'afavorir un ensenyament adient al medi sociocultural es farà una extensió progressiva del valencià com a llengua d'ensenyament a partir del Cicle Mitjà per tal d'assolir un coneixement ponderat i compensatori del valencià i del castellà en el Cicle Superior i en els nivells d'ensenyament mitjà.

Article 11

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en determinar la composició de la plantilla de cada centre procurarà que aquesta siga bastant per a garantir l'ensenyament del valencià i, si s'escau, el compliment del projecte d'escolarització en valencià i adoptarà les mesures administratives oportunes en l'adjudicació de les places a cada centre atenent a la consecució dels objectius establerts en aquest Decret.

2. Igualment, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència vetllarà perquè els centres tinguen la dotació que calga de material didàctic per a impartir l'ensenyament en valencià.

Capítol III

El valencià com a llengua en la Comunitat Valenciana

Article 12

Els membres de la comunitat educativa en qualsevol acte de la vida normal o oficia del centre podran expressar-se, de manera oral o per escrit, en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Article 13

Els documents administratius que els centres públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència hagen de redactar en impresos s'hauran de fer amb els models normalitzats que reglamentàriament seran establerts.

Article 14

Per tal de garantir allò establert en l'article u d'aquesta disposició, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència establirà els procediments i les condicions que asseguren el coneixement de les dues llengües oficials, valencià i castellà, pel personal no docent de l'Administració Educativa destinat a les dependències administratives dels centres d'ensenyament no universitari que en depenguen i quan ho requeresca.

DISPOSICIO TRANSITORIA

Primera

Fins que no s'acomplesca el termini previst en la Disposició Transitòria Primera de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, col·laboraran en les funcions d'inspecció a que fa referència l'article 8.è d'aquesta Disposició els Coordinadors designats per l'Ordre de 27 de juliol de mil nou-cents vuitanta-tres.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el present Decret, i en especial el Decret de 3 de desembre de 1982.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza al Conseller de Cultura, Educació i Ciència a l'adopció de quantes disposicions i actes calguen per a l'execució del present Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de juliol de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,

CEBRIA CISCAR I CASABAN