Reial decret 334/1982, de 12 de febrer (BOE 50, de 27 de febrer), sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes i serveis públics d'interès general en l'àmbit de les comunitats autònomes amb una altra llengua oficial distinta del castellàHavent sorgit certs dubtes en l'aplicació de la normativa vigent sobre senyalització de carreteres i d'elements de transports i comunicacions, com també en la distribució de competències en la matèria, sembla convenient que sigui determinat, dins el marc de la Constitució, el règim de cooficialitat del castellà amb els idiomes propis de d'algunes Comunitats Autònomes.

En virtut d'això, a proposta dels Ministres de l'Interior, d'Obres Públiques i Urbanisme, de Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia dotze de febrer de mil nou-cents vuitanta-dos, disposo:

Article 1
En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes constituïdes amb una altra llengua oficial distinta del castellà, la senyalització o indicacions escrites de les carreteres i autopistes, estacions ferroviàries, d'autobusos i marítimes, ports d'interès general, aeroports oberts al trànsit comercial, passos fronterers i altres instal·lacions o serveis d'interès públic general de la competència pròpia, de l'Administració de l'Estat, gestionats si s'escau, pels seus concessionaris, es faran en llengua castellana i en l'altra llengua oficial de la Comunitat Autònoma que sigui reconeguda en el respectiu Estatut d'autonomia.
2. Correspondrà l'execució de la normativa anterior a l'Administració Pública, Entitats o concessionaris responsables de les carreteres, estacions, aeroports, instal·lacions i serveis.
Aquesta execució estarà condicionada al fet que cadascuna de les Comunitats Autònomes, a les quals es refereix aquesta disposició dicti, en l'àmbit de la seva pròpia competència, una norma que determini la utilització del castellà en sentit idèntic al que es disposa en aquest Reial Decret.

Article 3
S'autoritza els Ministeris de l'Interior, d'Obres Públiques i Urbanisme, de Transports, Turisme i Comunicacions i d'Administració Territorial a dictar, en l'esfera de les competències respectives, les disposicions que creguin necessàries per al compliment d'aquest Reial decret.