ORDRE d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 2227, 15 març 1994)

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, tot al llarg del seu articulat, regula l'ús normal i oficial del valencià, i especialment en l'article setè, on s'estableix que el valencià és la llengua pròpia de la Generalitat Valenciana i de les altres administracions públiques, a més d'oficial juntament amb el castellà. L'article quinzè de la mateixa llei atribueix al Consell determinades competències per a la regulació de la toponímia oficial en valencià.

Així mateix, la Llei 6/1991, de la Generalitat Valenciana, de 27 de març, regula la senyalització de les carreteres de la Comunitat Valenciana i el Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, preveu la senyalització de les vies de comunicació i la retolació dels serveis públics estatals en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, pel Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, es va regular la senyalització de les vies de comunicació, les instal·lacions i els serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb el propòsit de fer efectiva la recuperació del valencià en aquests àmbits.

Aquest mateix decret, en la disposició final primera, autoritza la Conselleria d'Educació i Ciència perquè dicte les disposicions necessàries per al seu compliment.

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 5/1983 de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre

ORDENE

Primer

1. El criteri general de l'ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics, atendrà al predomini lingüístic establert en el títol cinquè de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

2. En els casos en què, per manament legal, es requeresca la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o altra llengua segons el predomini lingüístic del territori en què s'ubique el senyal.

Segon

1. Els topònims i la designació genèrica que els acompanya s'hauran d'usar, qualsevol que siga la llengua emprada en la resta d'elements informatius, en la llengua de predomini lingüístic de la zona a què pertany el topònim.

2. Pel que fa als noms d'elements que s'estenguen per les dues zones de predomini lingüístic i tinguen nom en les dues llengües, s'usaran en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià i en castellà en el territori de predomini lingüístic castellà.

Tercer

En la senyalització dels noms dels municipis s'emprarà la denominació oficial determinada pel Consell d'acord amb el procediment establert en la legislació vigent d'administració local i el Decret 58/1992.

Quart

1. La retolació del nom dels òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana i de les institucions públiques que en depenen ha de ser en valencià.

2. La retolació informativa i de les dependències en centres i serveis de l'administració autonòmica haurà de ser en valencià. Als territoris de predomini lingüístic castellà la retolació podrà ser a més en castellà.

Cinquè

La retolació interior de les dependències administratives dels ens locals haurà de ser almenys en valencià als territoris de predomini lingüístic valencià i almenys en castellà als territoris de predomini lingüístic castellà.

Sisè

1. La Conselleria d'Educació i Ciència promourà l'establiment de convenis de col·laboració amb la resta de les administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades per al foment del valencià en la retolació i en la senyalització.

2. En les convocatòries d'ajudes per a la promoció de l'ús del valencià s'afavoriran els projectes de retolació i senyalització en valencià.

Setè

La Direcció General de Política Lingüística assumirà la direcció tècnica, la coordinació i l'assessorament dels aspectes lingüístics que requeresca la senyalització.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1 de desembre de 1993

El conseller d'Educació i Ciència,

JOAN ROMERO I GONZÁLEZ