Decret 389/1983, de 15 de setembre (DOGC 368, del 30), sobre etiquetatge dels productes que es comercialitzen a Catalunya


L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia imposa a la Generalitat l'obligació de garantir l'ús normal i oficial de
l'idioma català i castellà, a més de crear les condicions que permetin d'arribar a llur igualtat plena pel que
fa als drets i deures dels ciutadans de Catalunya.
En l'exercici de la responsabilitat estatutària i a fi de garantir l'ús dels idiomes oficials a Catalunya en
l'etiquetatge dels productes que s'hi comercialitzen, a proposta del Conseller de Comerç i Turisme, i
d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1r.- Les dades obligatòries i facultatives de l'etiquetatge dels productes que es distribueixen en
l'àmbit territorial de Catalunya figuraran en els idiomes català o castellà o bé en ambdós idiomes.

Disposicions finals

Primera.- Es faculta el Conseller de Comerç i Turisme per tal que desplegui el present Decret.

Segona.- El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat.