Decret 176/2003, de 31 d'octubre, de reforma del Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

En el BOIB núm. 129, de 13 de setembre, es publica el Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el projecte inicial d'aquest Decret, s'incloïa una disposició addicional primera d'acord amb la qual no era aplicable per a tot el personal funcionari de carrera o laboral fix que tingués 50 anys en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de les respectives convocatòries per participar en els procediments per a la provisió de llocs de treball l'acreditació dels nivells de llengua catalana.

En els tràmits del procediment d'elaboració d'aquest Decret, l'informe del Consell Econòmic i Social indica la conveniència de plantejar el text inicial de la dsposició addicional primera esmentada anteriorment en termes de temporalitat, com a mesura transitòria.

Aquest fet va aconsellar, per raons de bona tècnica legislativa i seguretat jurídica, diferir la incorporació del règim transitori que ara es preveu, amb l'objecte d'accelerar la vigència dels nous nivells de coneixement de llengua catalana per a l'ocupació de llocs de treball.

Un cop aprovat el Decret, s'ha iniciat un nou procediment que se serveix dels tràmits ja efectuats en la tramitació del Decret que ara es modifica, que segons el principi d'economia processal, incorpora l'informe del Consell Econòmic i Social.

Aquesta norma neix de la necessitat d'atendre una qüestió amb entitat pròpia que requereix un tractament diferenciat, com és la situació d'un col·lectiu de funcionaris, inclosos els que foren transferits d'altres administracions, establint un període transitori que els faciliti l'adequació als actuals nivells d'exigència de coneixements lingüístics.

La transitorietat de la norma modula l'exigència de coneixements lingüístics per tal de regular la situació d'aquest col·lectiu, amb caràcter temporal. D'altra banda el fet que l'acreditació de coneixements de català superiors als exigits, sigui considerat mèrit també per a aquest col·lectiu, dóna preferència per a l'ocupació de llocs de treball en concurrència amb altres funcionaris, i actua com a incentiu en el procés de normalització lingüística.

Pel que s'ha exposat, amb els informes favorables de la Comissió de Personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una vegada practicada i conclosa la negociació preceptiva amb les organitzacions sindicals i d'acord amb el dictamen del Consell Econòmic i Social i oït Consell Consultiu, a proposta del Conseller d'Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 31 d'octubre de 2003

DECRET

Article únic

S'afegeix una disposició transitòria al Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

Disposició transitòria

1. En el termini de cinc anys comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els coneixements de català regulats als capítols IV i V no seran aplicables als funcionaris de carrera ni al personal laboral fix que compleixin o
hagin complert els 50 anys d'edat abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds de les respectives convocatòries per participar en els procediments per a la provisió de llocs de treball.

2. L'acreditació de nivells de coneixement de català superiors als exigits en els capítols IV i V per part del personal al qual fa referència aquesta disposició transitòria serà considerada en tot cas com a mèrit en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs de mèrits, lliure designació i comissions de serveis que es convoquin.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 d'octubre de 2003

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d'Interior
José Maria Rodriguez Barberá