Decret 208/1998, de 30 de juliol (DOGC 2698, de 7 d'agost), pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística de noms i cognoms


L’article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya tenen dret a l’ús de la forma normativament correcta en català dels seus noms i
cognoms i a incloure la conjunció "i" entre els cognoms.
El mateix article estableix que les persones interessades poden obtenir la constància de la forma
normativament correcta en català dels seus noms i cognoms en el Registre Civil, sigui quina sigui la data
de la imposició, per simple manifestació a la persona encarregada del Registre, amb l’aportació dels
documents que n’acreditin la correcció lingüística, els quals s’han d’establir per reglament.
Les normes precedents són aplicables als noms i cognoms aranesos respecte a la normativa lingüística
aranesa.
D’altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, el
reconeix com a institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català, per la qual
cosa l’acreditació de la correcció de la forma dels noms i cognoms ha de ser feta d’acord amb les normes
ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
Pel que fa a la correcció de la forma dels noms i cognoms aranesos, s’ha de fer d’acord amb la
normativa lingüística aranesa, continguda en les normes ortogràfiques de la llengua occitana aplicables a
l’aranès, aprovades pel Decret 57/1983, de 14 de gener.
El present Decret té per objecte el desplegament de l’article 19 de la Llei de política lingüística, i establir
els documents que acrediten la correcció lingüística dels noms i cognoms.
Pel que fa al procediment per obtenir la substitució de les grafies normativament incorrectes per les
correctes, la disposició addicional 4 de la Llei de política lingüística es remet al que preveu l’article 2 de la
Llei de l’Estat 17/1977, de 4 de gener, sobre reforma de l’article 54 de la Llei del Registre Civil. Per raó
d’aquesta remissió, el procediment és el de la simple manifestació a la persona encarregada del Registre
feta per la persona interessada o el seu representant legal.
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i de la
consellera de Justícia i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1
1.1 La constància en el Registre Civil de la forma normativament correcta en català o en aranès dels
noms i cognoms dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya es pot obtenir mitjançant alguna de les
actuacions següents:
a) Correcció de la grafia normativament incorrecta dels noms i cognoms.
b) Constància de la conjunció "i" entre cognoms.
c) Substitució del nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalent onomàstic en català o en aranès.
1.2 La constància registral de la forma normativament correcta dels noms i cognoms s’obté per simple
manifestació de les persones interessades o dels seus representants legals a la persona encarregada
del Registre Civil. Per obtenir la correcció de la grafia normativament incorrecta de noms i cognoms s’ha
d’aportar una certificació que n’acrediti la correcció lingüística. No és necessària la certificació per obtenir
la constància de la conjunció "i" entre cognoms, ni per a la substitució del nom inscrit en qualsevol
llengua per l’equivalent onomàstic en català o en aranès.

Article 2
2.1 La grafia normativament correcta en català dels noms i cognoms s’acredita mitjançant un certificat en
el qual ha de constar que la forma proposada s’adequa a la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.
2.2 El certificat ha ser lliurat per l’Institut d’Estudis Catalans o per la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Article 3
3.1 La grafia normativament correcta en aranès dels noms i cognoms s’acredita mitjançant un certificat
en el qual ha de constar que la forma proposada s’adequa a la normativa occitana aplicable a l’aranès,
aprovada pel Decret 57/1983, de 14 de gener.
3.2 El certificat ha de ser lliurat per l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès del Consell General
d’Aran.