Reial decret 489/1997, de 14 d'abril (BOE 92, del 17) sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes


L’article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat, i que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la. Aquest mateix precepte constitucional estableix que les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes, d’acord amb els seus estatuts.

De conformitat amb aquests principis constitucionals, el nostre ordenament jurídic preveu, en diferents disposicions legals, la utilització de les llengües oficials de les diverses comunitats autònomes, tant en les relacions entre l’Administració i els ciutadans com en les relacions jurídicoprivades. Així, l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, regula la utilització de qualsevol de les llengües oficials dins de la Comunitat Autònoma, en totes les actuacions judicials, sempre que no es produeixi indefensió, i l’article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet que els interessats elegeixin la llengua oficial en què es tramitarà el procediment davant els òrgans de l’Administració general de l’Estat radicats a la corresponent Comunitat Autònoma.

En aplicació dels principis constitucionals expressats i en harmonia amb les pautes legals, damunt esmentades, sembla aconsellable difondre i estendre el coneixement de la legislació de l’Estat mitjançant la utilització d’aquelles altres llengües que també tenen el caràcter d’oficials a les diferents comunitats autònomes.

Aquesta mesura ha de ser compatible, per raons elementals de seguretat jurídica, amb el principi d’univocitat del dret.

Atesa la remissió expressa que la Constitució fa als estatuts d’autonomia com a garants de les llengües oficials de les diferents comunitats autònomes, es considera convenient facilitar la cooperació d’aquestes amb l’Administració general de l’Estat en totes les qüestions relatives a la traducció, edició i distribució dels textos legals teraslladats a les corresponents llengües vernacles. Amb aquesta finalitat, es preveu la possibilitat de subscriure convenis de col·laboració, a l’empara del que estableix l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A causa de les dificultats objectives que comporta la publicació de les disposicions de caràcter general en diferents llengües oficials, s’ha considerat prudent limitar inicialment la mesura a l’àmbit de les normes amb rang de Llei. Contrastada aquesta primera experiència, es podrà considerar la possibilitat d’estendre la mesura a altres disposicions de caràcter reglamentari.

Per tot això, a proposta del vicepresident primer del Govern i ministre de la Presidència i amb deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 d’abril de 1997.

Disposo:

Article 1
1. Les lleis, els reials decrets lleis i els reials decrets legislatius, una vegada sancionats pel rei, seran publicats en castellà en el Boletín Oficial del Estado, amb la finalitat prevista en l’article 2.1 del Codi civil, i i es derivaran, en conseqüència, de l’esmentada publicació la seva plena eficàcia, d’acord amb el que preveu el títol preliminar del Codi civil.
2. Les disposicions generals a que es refereix l’apartat anterior també podran ser publicades en les altres llengües oficials de les diferents comunitats autònomes, d’acord amb el que disposa l’article següent d’aquest Reial decret, si ho decideixen els òrgans competents de les respectives comunitats autònomes.

Article 2
1. En el marc que estableix l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Govern de la nació i els òrgans de govern de les comunitats autònomes podran subscriure convenis de col·laboració a fi de cooperar en la traducció, edició i distribució de les publicacions a què es refereix l’apartat 2 de l’article 1 d’aquest Reial decret.
2. La publicació de les disposicions generals esmentades es podrà fer en el Boletín Oficial del Estado o en el butlletí propi de la Comunitat Autònoma, en les condicions i els terminis que s’estableixin en el conveni de col·laboració a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.

Disposició addicional única
A l’efecte de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, els convenis de col·laboració previstos en l’apartat 1 de l’article 2 podran preveure la possibilitat d’incloure altres disposicions de caràcter general, a partir dels sis mesos de l’entrada en vigor del conveni.

Disposició final primera
Els pressupostos de l’Organisme Autònom Boletín Oficial del Estado s’adaptaran a les previsions contingudes en aquest Reial decret.

Disposició final segona
Aquest Reial decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.