Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre (BOE 230, del 25), pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'EstatCapítol III. Utilització de les llengües cooficials

Article 5. Utilització de llengües cooficials en material imprès i models normalitzats.

1. Els impresos normalitzats que es posin a disposició dels ciutadans en les dependències situades en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma amb llengua cooficial han de ser bilingües en castellà i en la llengua cooficial, d'acord amb els criteris següents:
a) Els impresos han d'expressar tots els seus continguts i epígrafs en les dues llengües per línies o per blocs de text diferenciats, i deixar espais únics perquè els empleni el ciutadà en la llengua per la qual hagi optat.
b) En aquells impresos per als quals, per raó de la seva extensió o complexitat, es determini, s'han de posar a disposició dels ciutadans dos models alternatius, l'un redactat en castellà i l'altre en la llengua cooficial. En aquest cas, en ambdós models, ha de figurar destacada l'advertència que hi ha impresos redactats en l'altra llengua a disposició del ciutadà.

2. Quan el material imprès dels òrgans i unitats que tinguin la seu en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma amb llengua cooficial s'hagi d'utilitzar per a comunicacions dins de l'àmbit territorial autonòmic, les dades i denominacions corresponents a la capçalera i a la identificació de l'òrgan o organisme autònom han de figurar, amb caràcter general, en castellà i en la llengua cooficial corresponent.
Quan el material estigui destinat a ser utilitzat en comunicacions dirigides fora de l'àmbit territorial autonòmic les dades i denominacions esmentades podran figurar-hi únicament en castellà.

Article 6. Utilització de llengües cooficials en senyalitzacions i cartells.

Han de ser bilingües i s'han de redactar en castellà i en la llengua cooficial corresponent les senyalitzacions exteriors d'identificació de les dependències administratives, així com els continguts més rellevants dels cartells de caràcter informatiu o publicitari que s'elaborin per ser ubicats en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma amb llengua cooficial. El Manual d'Imatge Institucional que s'aprovi en aplicació d'aquest Reial decret ha de determinar els supòsits i els formats de les senyalitzacions d'identificació i cartells a què es refereix el present article.

Capítol IV. Material imprès

Article 8. Contingut dels models normalitzats de sol·licitud

3. Qualsevol model normalitzat de sol·licitud s'ha d'acompanyar d'unes instruccions per escrit en què s'informi el ciutadà dels requisits i efectes bàsics del procediment, i s'hi han d'incloure, a més, les informacions necessàries per emplenar correctament el model. En els models normalitzats en què, d'acord amb el que disposa l'article 5 d'aquest Reial decret s'utilitzi el castellà i la llengua cooficial corresponent, les instruccions i la informació s'hi han de redactar en ambdues llengües.

Capítol V. Publicacions, publicitat institucional i utilització d'altres suports

Article 11. Cartells, rètols i senyalitzacions

1. Les senyalitzacions exteriors d'identificació de les dependències administratives , així com els cartells de caràcter informatiu o publicitari destinats a ser ubicats en vies públiques urbanes i interurbanes, s'han d'ajustar al que disposi en aquest sentit el Manual d'Imatge Institucional que s'aprovi en aplicació del present Reial decret.
2. En l'elaboració i col·locació dels elements a què es refereix l'apartat anterior s'han de tenir en compte els criteris següents:

d) En l'àmbit territorial de les comunitats autònomes amb llengua cooficial, el compliment del que disposa l'article 6 d'aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Normes autonòmiques

La regulació continguda al present Reial decret sobre la utilització de llengües cooficials s'ha d'entendre sense perjudici del que, en l'àmbit de les seves competències, estableixin les normes de les respectives comunitats autònomes sobre aquesta matèria.