Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE 63, de 14 de març). Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària


Títol III De la senyalització

Article 56 Idioma dels senyals
Les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en l'idioma espanyol oficial de l'Estat.