Decret 132/2002, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears


Article 3

1. El BOIB s’edita en català i en castellà i els textos publicats tenen la consideració d’oficials i autèntics.
2. Els textos oficials d’institucions no radicades en el territori de les Illes Balears i els textos de particulars poden publicar-se només en la llengua oficial en què hagin estat tramesos.

Article 4

Una ordre del conseller de Presidència ha de determinar la periodicitat de la publicació i les característiques formals d’aquesta. Així mateix, pot preveure l’edició separada de les versions catalana i castellana.

Article 10

1. Tots els textos oficials que les administracions, institucions i altres ens públics radicats en el territori de les Illes Balears trametin perquè es publiquin en el BOIB han d’estar redactats en les dues llengües oficials de les Illes Balears.
2. La tramesa d’ambdues versions ha de ser simultània.

Disposició transitòria

1. Fins a l’1 de gener de 2004 els jutjats i tribunals radicats a les Illes Balears poden trametre els textos per publicar només en una de les llengües oficials. Aquests textos s’han de publicar en la llengua en què hagin estat tramesos.
2. Fins aleshores, el Govern de les Illes Balears ha de promoure els mecanismes de col·laboració i cooperació necessaris perquè els jutjats i tribunals radicats a les Illes Balears trametin la versió catalana i castellana dels textos que s’han d’inserir en el BOIB.
3. Allò que disposen els paràgrafs anteriors és d’aplicació igualment als ajuntaments de les Illes Balears de menys de vint mil habitants.

 

Nota: El termini establert en la disposició transitòria primera ha estat prorrogat fins a l'1 de gener de 2005 pel decret 190/2003, de 19 de desembre, mitjançant el qual es modifica el Decret 132/2002, de 25 d'octubre, pel qual s'estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears.