Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE 285, del 27), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada d'acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE 12, del 14)


Títol IV De l’activitat de les Administracions Públiques
Capítol I Normes generals

Article 35. Drets dels ciutadans
Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen els drets següents:
...

d) A utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

Article 36* . Llengua dels procediments

1. La llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat és el castellà. No obstant això, els interessats que es dirigeixin als òrgans de l’Administració General de l’Estat amb seu al territori d’una comunitat autònoma també poden utilitzar la llengua que sigui cooficial en aquesta comunitat.

En aquest cas, el procediment s'ha de tramitar en la llengua que hagi triat l'interessat. Si concorren diversos interessats en el procediment, i hi ha discrepància quant a la llengua, el procediment s'ha de tramitar en castellà, per bé que els documents o els testimonis que requereixin els interessats s'han d'expedir en la llengua que triïn.

2. En els procediments tramitats per les administracions de les comunitats autònomes i de les entitats locals, l’ús de la llengua s’ha d'ajustar al que preveu la legislació autonòmica corresponent.

3. L'Administració pública instructora ha de traduir al castellà els documents, els expedients o les parts d'aquests que hagin de tenir efecte fora del territori de la comunitat autònoma i els documents dirigits als interessats que així ho sol·licitin expressament. Si han de tenir efectes en el territori d'una comunitat autònoma on sigui cooficial aquesta mateixa llengua diferent del castellà, no cal fer-ne la traducció.

*Article redactat d'acord amb la Llei 4/1999.