Llei 30/1984, de 2 d'agost (BOE 185, del 3), de mesures per a la reforma de la funció pública


Capítol IV Normes per a objectivar la selecció del personal, la provisió de llocs de treball i la promoció professional dels funcionaris

Article 19 Selecció de personal
1. (...) A les convocatòries per a accés a la funció pública, les administracions públiques en el respectiu àmbit de les seves competències hauran de preveure la selecció de funcionaris degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials.

Capítol VII Modificació a les situacions, règim disciplinari i de Seguretat Social dels funcionaris

Article 31 Règim disciplinari
1. Es considerarà faltes molt greus:
...
b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.