Resolució del Parlament Europeu de 30 d'octubre de 1987 sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques de la Comunitat Europea

EL PARLAMENT EUROPEU,

Atesa la proposta de resolució del Sr. Columbu i d'altres sobre els drets lingüístics de la Catalunya Nord (Doc. 2-1259/84),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Kuijpers i el Sr. Vandemeulebroucke sobre la protecció i promoció de les llengües i les cultures regionals a la Comunitat (Doc. B2-76/85),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Rossetti i d'altres sobre el reconeixement dels drets de les minories i el reconeixement total de llurs cultures (doc. B2-321/85),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Vandemeulebroucke i el Sr. Kuijpers sobre la incapacitat de la Comissió per a aplicar la resolució del Parlament Europeu sobre una carta de la Comunitat de les llengües i les cultures regionals i una carta dels drets de les minories ètniques (Doc. B2-1514/85),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Vandemeulebroucke i el Sr. Kuijpers sobre el reconeixement d'emissores de ràdio lliures (Doc. B2-1532/85),

Atesa la proposta de resolució per part del Sr. Vandemeulebroucke i d'altres sobre un servei de televisió frisona a Frísia (Doc. B2-31/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Kuijpers i el Sr. Vandemeulebroucke sobre la intenció del ministeri holandès de Benestar, Sanitat i Afers Culturals de suprimir una subvenció concedida a l'Associació per a la promoció de la llengua neerlandesa estàndard i els perjudicis d'aquesta mesura per a la col·laboració transfronterera en l'àmbit cultural (Doc. B2-890/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Colombu i d'altres sobre la creació d'instituts per a l'estudi de les llengües minoritàries (Doc. B2-1346/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Rubert de Ventós sobre les dificultats per a l'ús del català a les universitats i a la televisió (Doc. B2-1323/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Mizzau i d'altres sobre el suport a les institucions i associacions per a l'estudi de les llengües minoritàries (Doc. B2-1346/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Kuijpers i d'altres sobre la integració de les escoles bilingües bascofranceses gestionades per l'associació SEASKA (Doc. B2-1346/86),

Atesa la proposta de resolució del Sr. Colom i Naval sobre la millora de la situació de les llengües minoritàries dins la CEE (Doc. B2-291/87),

Atès l'informe de la Comissió de Joventut, Cultura, Educació, Informació i Esport i l'opinió de la Comissió d'Afers Jurídics i Drets dels Ciutadans (Doc. A2-150/87),

Atesa la seva resolució de 16 d'octubre de 1981 sobre una carta de la Comunitat de les llengües i les cultures regionals i una carta dels drets de les minories ètniques i la seva resolució d'11 de febrer de 1983 sobre les mesures a favor de les llengües i les cultures minoritàries,

Atesos els principis bàsics sobre els drets de les minories elaborats i aprovats per les Nacions Unides i el Consell d'Europa,

Lamentant que fins al dia d'avui la Comissió no hagi presentat cap proposta per a aplicar les resolucions esmentades més amunt, les quals tracten globalment els problemes de les minories ètniques, lingüístiques i culturals,

Atès que encara hi ha molts obstacles per al desenvolupament ple de la identitat cultural i social específica de les minories nacionals i lingüístiques, i atès que les actituds envers aquestes minories i llurs problemes molt sovint denoten desconeixement i incomprensió i, en alguns casos, es basen en la discriminació,

Atesa la declaració final de la Comunitat Europea i la seva resolució de 13 d'abril de 1984 sobre el paper de les regions en la construcció d'una Europa democràtica i el resultat de la Conferència de les regions, en la qual es constata que la consolidació de l'autonomia de les regions a la Comunitat i la creació d'una Comunitat Europea políticament més unida representen dos aspectes complementaris i convergents del desenvolupament polític, que és essencial per a afrontar les tasques futures de la Comunitat,

Observant que les condicions econòmiques regionals determinen les perspectives per a l'expressió i el desenvolupament de la cultura local, i doncs s'haurien de preparar mesures dins una política regional equilibrada que tingui el punt de partida en la base regional i s'adreci a contrarestar l'èxode de les regions perifèriques cap al centre,

1. Sol·licita que els principis i les propostes que preveuen les resolucions de 16 d'octubre de 1981 i 11 de febrer de 1983 esmentades més amunt s'apliquin totalment.

2. Subratlla una altra vegada la necessitat que els Estats membres reconeguin llurs minories lingüístiques en les lleis que elaboren i, així, creïn la condició bàsica per a la conservació i el desenvolupament de les cultures i les llengües minoritàries i regionals.

3. Sol·licita als Estats membres, les constitucions dels quals ja incloguin principis generals en relació amb la protecció de les minories, que adoptin les disposicions oportunes d'acord amb les lleis orgàniques, per a l'aplicació d'aquests principis.

4. Dóna suport als esforços del Consell d'Europa per elaborar una Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries.

5. Recomana als Estats membres que adoptin mesures educatives, entre les quals:

– fer possible que l'ensenyament, des de l'etapa preescolar fins a la universitat i l'ensenyament continu, es faci en la llengua regional i minoritària de l'àrea lingüística corresponent, amb el mateix nivell d'ensenyament que per a les llengües nacionals,

– reconèixer, d'una manera oficial, cursos, classes i escoles fundades per associacions autoritzades per a ensenyar, d'acord amb la legislació vigent del país en qüestió, i que utilitzin una llengua regional o minoritària com a llengua d'ensenyament,

– prestar una atenció especial a la formació del personal docent en les llengües regionals o minoritàries i facilitar els recursos educatius necessaris per a dur a terme aquestes mesures,

– promoure la informació sobre les oportunitats educatives en les llengües regionals o minoritàries,

– regular la revalidació de títols, certificats, altres qualificacions i la prova de les habilitats professionals per tal que els membres del grups minoritaris o regionals d'un Estat membre puguin accedir més fàcilment al mercat laboral de les comunitats d'altres Estats membres amb què es relacionen culturalment.

6. Recomana als Estats membres que adoptin mesures administratives i legals, entre les quals:

– facilitar una base legal directa per a l'ús de les llengües regionals i minoritàries, primerament davant les autoritats locals on hi ha un grup minoritari,

– revisar les disposicions nacionals i les pràctiques que discriminen les llengües minoritàries, tal com preveu la resolució del Parlament de 16 de gener de 1986, amb motiu de l'increment del feixisme i el racisme a Europa,

– demanar als serveis descentralitzats del govern central que també utilitzin la llengua nacional, regional i minoritària en les àrees corresponents,

– reconèixer oficialment els cognoms i els topònims en la llengua regional o minoritària;

– acceptar els topònims i les indicacions en les llistes electorals escrits en la llengua regional o minoritària;

7. Recomana als Estats membres que adoptin mesures pel que fa als mitjans de comunicació, entre les quals:

– atorgar i fer possible l'accés als sistemes de radiodifusió locals, regionals i centrals, tant públics com privats, de manera que es garanteixi la continuïtat i l'efectivitat de la radiodifusió en les llengües regionals i minoritàries,

– garantir que els grups minoritaris obtenen suport organitzatiu i financer per a llurs programes, d'una manera proporcional al de la majoria,

– donar suport a la formació dels periodistes i el personal dels mitjans de comunicació necessaris per a aplicar aquestes mesures,

– posar les darreres innovacions en tecnologia de la comunicació al servei de les llengües regionals i minoritàries,

– tenir en compte els costos extraordinaris que comporta la utilització d'alguns alfabets, com ara el ciríl×lic, l'hebreu, el grec, etc.

8. Recomana als Estats membres que adoptin mesures pel que fa a la infraestructura cultural, entre les quals:

– garantir la participació directa dels representants de grups que utilitzen llengües regionals o minoritàries en les ofertes i les activitats culturals,

– crear fundacions i instituts per a l'estudi de les llengües regionals i minoritàries; una de les tasques principals d'aquests seria l'elaboració dels instruments educatius necessaris per a la introducció de les llengües regionals o minoritàries en les escoles i l'elaboració d'un "inventari general" de la llengua regional o minoritària corresponent,

– desenvolupar les tècniques de doblatge i subtitulació per afavorir les produccions audiovisuals en les llengües regionals i minoritàries,

– facilitar el material i l'ajut financer necessaris per a l'aplicació d'aquestes mesures.

9. Recomana als Estats membres que adoptin mesures socials i econòmiques, entre les quals:

– facilitar l'ús de les llengües regionals i minoritàries en els afers públics (servei de correus, etc.),

– acceptar l'ús de les llengües regionals i minoritàries en el sector dels mitjans de pagament (xecs de girs i bancaris),

– facilitar l'ús de les llengües regionals i minoritàries en la informació al consumidor i en les etiquetes dels productes,

– facilitar l'ús de les llengües regionals en la senyalització de les carreteres i en altres senyals públics i noms de carrers.

10. Recomana als Estats membres que adoptin mesures pel que fa a les llengües regionals i minoritàries que són usades en diversos Estats membres, especialment a les àrees frontereres, entre les quals:

– facilitar els instruments de cooperació transfronterera necessaris per a la política cultural i lingüística,

– afavorir la cooperació transfronterera d'acord amb el Pla Europeu de la Convenció sobre cooperació transfronterera entre comunitats o administracions territorials.

11. Sol·licita als Estats membres que afavoreixin i donin suport a l'Agència Europea per a les Llengües Menys Esteses i els seus comitès nacionals en cadascun dels Estats membres.

12 Sol·licita a la Comissió:

– fer tot el possible dins les seves competències per tal d'aplicar les mesures que preveuen els apartats 5 al 10,

– tenir en compte les llengües i les cultures de les minories ètniques i regionals a la Comunitat a l'hora de configurar les diverses àrees de política comunitària, especialment respecte a les mesures comunitàries en l'àmbit de la política cultural i educativa,

– atorgar la condició d'institució consultiva oficial a l'Agència Europea per a les Llengües Menys Esteses,

– preveure un sistema de visites d'estudi recíproques per a incrementar el coneixement mutu de les minories,

– reservar el temps de radiodifusió necessari per a les cultures minoritàries a la televisió europea,

– prestar l'atenció necessària a les minories lingüístiques en les publicacions informatives de la Comunitat.

13. Sol·licita al Consell i a la Comissió de continuar donant llur suport i encoratjament a l' Agència Europea per a les Llengües Menys Esteses, bo i:

– assegurant els recursos pressupostaris adequats i la restitució d'una línia pressupostària separada,

– proposant els fons pressupostaris necessaris per a l'aplicació de les mesures esmentades més amunt,

– assignant fons del FEDER i l'FSE a programes i projectes relacionats amb les cultures populars i regionals,

– informant anualment el Parlament de la situació de les llengües regionals i minoritàries de la Comunitat i les mesures que els Estats membres i la Comunitat han adoptat pel que fa a aquesta qüestió.

14. Subratlla la seva determinació d'assegurar una actuació adequada en favor de les llengües minoritàries i que, com a mínim, el pressupost de 1988 inclogui 1 milió d'ECU a aquest efecte.

15. Subratlla d'una manera categòrica que les recomanacions que fixa aquesta resolució no poden ser interpretades o aplicades de manera que posin en perill la integritat territorial o l'ordre públic dels Estats membres;

16. Encarrega a la comissió corresponent la preparació d'informes separats sobre les llengües i les cultures dels ciutadans comunitaris no-residents, els ciutadans comunitaris que viuen en altres Estats membres que no són el de procedència, els migrats i les minories de fora de la Comunitat i posa de manifest que cadascun d'aquests grups comparteix molts dels desavantatges dels parlants de llengües menys esteses i que llurs problemes específics mereixen un tractament detallat i diferenciat.

17. Decideix que s'ha d'atorgar la condició plena com a un intergrup oficial del Parlament Europeu a l'Intergrup de les llengües menys esteses.

18. Encarrega al seu president de trametre aquesta resolució a la Comissió, al Consell, als governs nacionals i regionals dels Estats membres, a l'Assemblea consultiva del Consell d'Europa i al Comitè Permanent de Poders Locals i Regionals d'Europa.