DECRET 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia

Els noms que designen els llocs d’un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural. Tècnica perquè els referencien geogràficament, i cultural perquè vehiculen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d’aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.

Per això, l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, ha mantingut i reforçat els preceptes que ja contenia l’article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística de Catalunya, tot atribuint als ajuntaments i al Govern de la Generalitat la competència per a la determinació dels topònims, determinació que, amb l’excepció dels topònims aranesos, s’ha de fer d’acord amb la normativa general de la llengua establerta per l’Institut d’Estudis Catalans.

D’altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, disposa que l’Administració de la Generalitat ha d’establir sistemes de col·laboració perquè les diferents administracions públiques de Catalunya segueixin en els usos lingüístics criteris coherents i ajustats a la normativa de la llengua.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals, de Política Territorial i Obres Públiques i de Cultura, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’addiciona un article 9 al Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, amb el contingut següent:

"Article 9

"La Comissió de Toponímia

"9.1 La Comissió de Toponímia, adscrita al Departament de Cultura, és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.

"9.2 Integren la Comissió:

"a) El director o directora general de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència.

"b) Les persones titulars de la Direcció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la Direcció de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exerceixen les vicepresidències.

"c) Les persones titulars de la Direcció General d’Administració Local, la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya o persones en qui deleguin.

"d) Una persona representant del Departament de Cultura i una de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb rang mínim de cap de servei o assimilat.

"e) Cinc persones, una en representació de cada una de les institucions i entitats següents: l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell General d’Aran, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

"f) Una secretaria, que és exercida per un funcionari o funcionària de la Generalitat adscrit/a a qualsevol dels departaments integrants de la Comissió, designat/da per aquesta a proposta de la presidència.

"9.3 Els membres de la Comissió que no són nats són designats per les entitats o pels òrgans als quals representen.

"9.4 Són funcions de la Comissió de Toponímia:

"a) Procurar la coordinació entre l’Institut d’Estudis Catalans i el Consell General d’Aran i l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia.

"b) Actuar com a òrgan de coordinació amb altres entitats o institucions amb competències en el camp de la toponímia.

"c) Proposar criteris i regles d’escriptura per a l’ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i del Consell General d’Aran.

"d) Proposar criteris per a la determinació i fixació de la toponímia urbana, dels nuclis de població, de les divisions administratives, de la resta de la toponímia de Catalunya i de les formes catalanes de topònims d’altres llengües, sens perjudici de les competències que la legislació vigent atribueix als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

"e) Proposar i emprendre mesures per a la difusió de la toponímia oficial i per al foment dels estudis de toponímia en general.

"f) Elaborar propostes en relació amb la determinació dels topònims de competència local d’acord amb el que preveu la normativa aplicable en aquesta matèria.

"9.5 El funcionament de la Comissió es regeix per les normes següents:

"a) La Comissió es reuneix en ple amb caràcter ordinari tres cops l’any, i amb caràcter extraordinari sempre que el president o la presidenta la convoqui.

"b) Pot organitzar grups de treball amb l’objectiu d’elaborar informes o estudis específics que el Ple els encarregui. Poden formar part dels grups de treball persones externes expertes en la matèria específica.

"c) El funcionament intern de la Comissió es regeix per allò que preveu la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.".