ORDE de 8 de maig de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés i d'accés als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional i procediment per a l'adquisició de noves especialitats. [2002/X4892] (DOGV número 4246 de data 10.05.2002)

ANNEX VIII

Temari de l'especialitat de llengua i literatura valenciana per al cos de professors d'Ensenyament Secundari

1. Teoria de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.
2. La variació lingüística. Varietats i registres.
3. El registre estàndard. El registre colÀloquial.
4. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.
5.
Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.
6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.
7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.
8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.
9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.
10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.
11. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.
12. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'·s, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.
13. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.
14. Fonologia I. Sistema vocàlic.
La sílÀlaba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.
15. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.
16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.
17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.
18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.
19. Els determinants: l'article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.
20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.
21. El sintagma verbal. Estructura.
La complementació verbal.
22. El verb. Morfologia verbal.
23. La preposició, la conjunció, l'adverbi i les locucions adverbials.
24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.
25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.
26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.
27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.
28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.
29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de texts orals.
30. El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de texts escrits.
31.
La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.
32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.
33. Les tipologies textuals: tipus de texts.
34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.
35. La narrativa. Els elements narratius.
36. La poesia. Recursos de la funció poètica.
37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.
38. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.
39. Ramon Llull i el naixement de la prosa.
40. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.
41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.
42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».
43. L'Humanisme.
Bernat Metge i Antoni Canals.
44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.
45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.
46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».
47. El teatre medieval: el «Cant de la SibilÀla». Les consuetes. «El misteri d'Elx».
48. La literatura popular fins al segle XX.
49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.
50. El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.
51. La poesia del segle XIX.
52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.
53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.
54. El Modernisme. Pensament i evolució.
55. La poesia i el teatre modernista.
56. La narrativa modernista.
57.
El Noucentisme. Pensament i evolució.
58. La literatura dels noucentistes.
59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.
60. El conte entre el Modernisme i 1939.
61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.
62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.
63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.
64. La novelÀla psicològica.
65. El periodisme al segle XX.
66. El teatre a partir de 1939.
67. La novelÀla i el conte de postguerra.
68. El realisme històric i la poesia social.
69. La crítica, l'assaig i els llibres de memòries contemporanis.
70. La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.
71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novelÀla policíaca i/o negra, la novelÀla i el conte eròtics, de ciència ficció, etc.

ANNEX X

Per a l'exempció de la prova de valencià:

a) Llicenciat en Filologia Valenciana.
b) Títol de Mestre de Valencià.
c) Certificat de Capacitació.
d) Certificat d'Aptitud per a l'Ensenyament en Valencià.
e) Certificat de Grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
f) Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
g) Certificat universitari que acredite haver superat el Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat No Universitari.
h) Certificat universitari que acredite haver superat el curs superior dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.
i) Certificat universitari que acredite haver superat el curs Mitjà dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica.
j) Certificat acadèmic d'haver superat el Certificat d'Aptitud de valencià expedit per les escoles oficials d'Idiomes.
k) Certificat acadèmic d'haver superat el Cicle Elemental de valencià expedit per les escoles oficials d'Idiomes.
l) Acreditació d'haver cursat i aprovat valencià en tots els cursos de Batxillerat Unificat i Polivalent.
m) Acreditació d'haver cursat i aprovat valencià en tots els cursos de Formació Professional.
n) Acreditació d'haver cursat i aprovat valencià en tots els cursos de Batxillerat.