Reial decret 193/2000, d'11 de febrer (BOE 49, del 26), de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms


Article únic. Els articles del Reglament del Registre Civil, aprovat pel Decret de 14 de novembre de 1958, que s'especifiquen a continuació, tenen la redacció següent:

"Article 192. No es poden imposar més de dos noms simples o d'un de compost. Quan s'imposin dos noms simples, s'han d'unir amb un guionet i s'han d'escriure tots dos amb majúscula inicial.
Es considera que perjudiquen objectivament la persona els noms propis que , per si mateixos o en combinació amb els cognoms, resulten contraris al decòrum.
La substitució del nom propi pel seu equivalent onomàstic en qualsevol de les llengües espanyoles requereix, si no és notori, que s'acrediti pels mitjans oportuns aquesta equivalència i la grafia correcta del nom sol·licitat".

(…)

"Article 198. La inversió de cognoms dels majors d'edat es pot formalitzar mitjançant una declaració simple davant l'encarregat del Registre Civil del domicili i no té efecte mentre no s'hi inscrigui.
El mateix règim regeix per a la regularització ortogràfica dels cognoms per adequar-los a la gramàtica i la fonètica de la llengua espanyola corresponent. Quan no sigui un fet notori, s'ha d'acreditar pels mitjans oportuns que el cognom pertany a una llengua vernacla i la grafia exacta en aquest idioma".