LLEI 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limitada nova empresa per la qual es modifica la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada. («BOE» 79, de 2-4-2003.)

Article únic. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada.

«Disposició addicional vuitena. Document únic electrònic (DUE).

1. El document únic electrònic (DUE) és aquell en el qual s’inclouen totes les dades referents a la societat nova empresa que, d’acord amb la legislació aplicable, s’han de remetre als registres jurídics i les administracions públiques competents per a la constitució de la societat i per al compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social inherents a l’inici de l’activitat. Les trameses i recepcions del DUE es limiten a les dades del DUE que siguin necessàries per a la realització dels tràmits competència de l’organisme corresponent. Per reglament o, si s’escau, mitjançant els oportuns convenis entre les administracions públiques competents, es poden incloure noves dades en el DUE a fi que pugui servir per al compliment de tràmits, les comunicacions i les obligacions diferents de les anteriors. Així mateix, s’han d’establir per reglament les especificacions i les condicions per a la utilització del DUE per a la constitució de qualsevol forma societària, així com per al compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social inherents a l’inici de l’activitat, amb ple respecte al que disposa la normativa substantiva i de publicitat que regula aquestes formes societàries i tenint en compte la normativa a què es fa menció a l’apartat 6 de la disposició addicional novena d’aquesta Llei.

2. La tramesa del DUE s’ha de fer mitjançant la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques d’acord amb el que es disposen les normes aplicables a la utilització d’aquestes tècniques, tenint en compte el que preveuen les legislacions específiques.

3. De conformitat amb el que disposa l’apartat tercer de l’article 134, els socis fundadors de la societat nova empresa poden manifestar al notari, prèviament a l’atorgament de l’escriptura de constitució, el seu interès a realitzar per si mateixos els tràmits i la comunicació de les dades incloses en el DUE o designar un representant perquè ho porti a terme, cas en què no és aplicable el que estableix aquesta disposició addicional.

4. El DUE l’ha d’aprovar el Consell de Ministres a proposta del ministre d’Economia, amb l’informe previ del ministre d’Hisenda i dels altres ministeris competents per raó de la matèria, i ha d’estar disponible en totes les llengües oficials de l’Estat espanyol.

5. L’Administració General de l’Estat, per mitjà del Ministeri d’Economia, pot subscriure convenis d’establiment de punts d’assessorament i d’inici de tramitació (PAIT) de les societats nova empresa amb altres administracions públiques i entitats públiques o privades sense ànim de lucre. Els punts d’assessorament i inici de tramitació han de ser oficines des de les quals es pugui soicitar la reserva de denominació social a què es refereix l’apartat quart de l’article 134 i s’assessori i es prestin serveis als emprenedors, tant en la definició i tramitació administrativa de les seves iniciatives empresarials, com durant els primers anys d’activitat, i en aquests s’ha d’iniciar la tramitació del DUE. Els centres de finestreta única empresarials creats a l’empara del Protocol de 26 d’abril de 1999 mitjançant els corresponents instruments jurídics de cooperació amb comunitats autònomes i entitats locals poden exercir les funcions d’orientació, tramitació i assessorament que preveu aquesta Llei per a la creació i el desenvolupament de societats nova empresa. Per ordre del ministre de la Presidència, a iniciativa conjunta dels ministeris d’Economia i d’Administracions Públiques, s’han d’establir els criteris d’incorporació de les prescripcions tecnològiques pròpies dels punts d’assessorament i inici de tramitació als sistemes d’informació dels centres de finestreta única empresarial.

6. Les administracions públiques han d’establir a aquest efecte procediments electrònics per fer els intercanvis d’informació necessaris.