Decret 214/1990, de 30 de juliol (DOGC 1348, de 28 de setembre, i correcció d'errades en el DOGC 1402, de 4 de febrer de 1991), pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals


Títol 4 Oferta d'ocupació: règim d'ocupació i provisió

Capítol 2. Sistemes de selecció del personal al servei de les entitats locals

Secció 1. Personal funcionari

Article 67
2 Així mateix, els processos selectius han de contenir proves referents al coneixement de la llengua
catalana o han de requerir l'acreditació d'aquests coneixements, en el grau adient a les funcions pròpies
de les places objecte de convocatòria. Aquestes proves tindran caràcter eliminatori, quan sigui necessari
per garantir els drets que es contenen a la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística, d'acord
amb la naturalesa de les places objecte de convocatòria.

Capítol 3 Promoció interna, mobilitat i transferència

Secció 2 Mobilitat

Article 106
2 Els funcionaris procedents d'altres administracions que accedeixen al servei de l'Administració local a
Catalunya han de posseir un grau de coneixement suficient del català per realitzar les funcions del lloc de
treball propi.

Capítol 7. Règim disciplinari

Secció 2. Faltes i sancions

Article 240
Són faltes molt greus:
b) Totes les actuacions que signifiquin discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de
naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.