Decret 317/1994, de 4 de novembre (DOGC 1983, de 9 de desembre), pel qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de restauració


Normes comunes de funcionament dels establiments de restauració
Article 15
15.1 Els restaurants i els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que
ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català, tant a l'interior com a l'exterior de
l'establiment. En aquest mateix sentit, els bars únicament els han d'exhibir a l'interior de l'establiment, de
manera visible.

Cartes de serveis i menús dels restaurants i restaurants-bar
Article 18
18.1 Tots els establiments de restauració dels grups Restaurant i Restaurant-bar han d'oferir al públic les
cartes de plats i de vins amb els seus preus, com a mínim, en català.
18.2 S'entén per carta de plats i carta de vins les relacions de menjars i begudes, respectivament, que
ofereixen aquests establiments.