Sentències

 

Sentència del TC 82/1986. Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei bàsica de normalització de l'ús de l'euskera.

Sentència del TC 84/1986. Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei de normalització lingüísica de Galícia.

Sentència del TC 74/1987. Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei d'enjudiciament criminal.

Sentència del TC 123/1988. Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei de normalització lingüísica de les Illes Balears.

Sentència del TC 74/1989. Conflicte de competencies sobre el decret de la Generalitat de Catalunya que regula l'ús del català a les escriptures públiques.

Sentència del TC 56/1990. Recurs d'inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica del Poder Judicial.