Decret 15/2003, de 8 de gener (DOGC 3801, del 16), pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres.


Capítol I
Disposicions generals


Article 2
Principis generals
Amb caràcter general, els principis inspiradors de l’activitat de les televisions locals per ones terrestres
sotmeses a aquest règim transitori són els següents:
c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.
h) La protecció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana i, a la Vall d’Aran, de l’aranès.

Capítol II
Drets i obligacions de les persones titulars de les televisions locals


Article 6
Obligacions de la persona titular d’una televisió local
La persona física o jurídica titular de la televisió local per ones terrestres ha de respectar els principis
inspiradors detallats en l’article 2 i les obligacions següents:
f) Usar la llengua catalana en les seves emissions d’acord amb el que es disposa a la Llei 1/1998, de 7
de gener, de Política Lingüística.

Article 7
Programació
En els termes del que estableixen els articles 6, 7, 8 i 9 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la
programació audiovisual distribuïda per cable, la programació de les televisions locals per ones terrestres
se subjecta als límits i les condicions següents:
b) Dedicar el cinquanta per cent del temps de reserva destinat a la difusió d’obres europees a l’emissió
d’obres d’expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya. S’ha de garantir que, com a
mínim, el cinquanta per cent d’aquestes obres sigui en llengua catalana.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 320/1996, d’1 d’octubre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per
ones terrestres.