Llei orgànica 2/1989, de 13 d'abril (BOE 92, del 18), del procediment militar


Títol IV De les actuacions judicials
Capítol I Disposicions generals


Article 71
A totes les actuacions judicials, els membres dels Òrgans judicials militars i els de la Fiscalia Jurídico Militar faran servir el castellà, llengua oficial de l'Estat.
Les parts, els seus representants i els qui els dirigeixin, com també els testimonis i els perits, podran utilitzar, a més del castellà, la llengua oficial de la Comunitat Autònoma en el territori de la qual es produeixin les actuacions judicials, tant en manifestacions orals com escrites. Si algú dels qui hi intervenen a les actuacions referides al·legués que no sap la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma, ho advertirà prèviament amb la finalitat que l'òrgan judicial habiliti com a intèrpret qualsevol persona coneixedora de la llengua utilitzada, previ jurament o promesa per part seva.
Les actuacions judicials realitzades i els documents presentats en l'idioma oficial d'una Comunitat Autònoma, dins el seu territori serà plenament vàlida i eficaç. No obstant això, es procedirà d'ofici a la traducció al castellà.