Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol (BOE 157, del 2), del poder judicial, modificada per la Llei orgànica 16/1994, de 8 de novembre (BOE 268, del 9)


Llibre II Del Govern del Poder Judicial
Títol II Del Consell General del Poder Judicial
Capítol I De les atribucions del Consell General del Poder Judicial


Article 110 (redactat d'acord amb la Llei orgànica 16/1994)
...
2. El Consell General del Poder Judicial, en l'àmbit de la seva competència i amb subordinació a les lleis, podrà dictar reglaments de desenvolupament d'aquesta Llei per establir regulacions de caràcter secundari i auxiliar (...), especialment en les matèries següents:
h) Valoració com a mèrit preferent del coneixement de la llengua i dret propis de les Comunitats Autònomes en la provisió de places judicials en el territori de la Comunitat respectiva.

Llibre III Del règim dels jutjats i dels tribunals
Títol II Del mode de constituir-se els jutjats i els tribunals
Capítol IV BIS De les mesures de reforç en la titularitat dels òrgans judicials


Article 216 bis 3. (redactat d'acord amb la Llei orgànica 16/1994)
...
2. En el supòsit que hi hagi diversos peticionaris per a l'atorgament de la mateixa comissió de servei, la Sala de Govern corresponent, en proposar amb preferència el qui estimi més idoni, haurà de valorar les circumstàncies següents:
...
d) El coneixement del dret o de la llengua i el dret substantiu propis de la Comunitat Autònoma on hagi de tenir lloc la comissió.

Títol III De les actuacions judicials
Capítol I De l'oralitat, de la publicitat i de la llengua oficial

Article 231
1. En totes les actuacions judicials, els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i els altres funcionaris de jutjats i tribunals, usaran el castellà, llengua oficial de l'Estat.
2. Els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i els altres funcionaris de jutjats i tribunals podran usar també la llengua oficial pròpia de la Comunitat Autònoma, si cap de les parts no s'hi oposava, al·legant-ne desconeixement, cosa que li podria produir indefensió.
3. Les parts, els seus representants i els qui els dirigeixin, i també els testimonis i els perits, podran utilitzar la llengua que també sigui oficial a la Comunitat Autònoma en el territori de la qual es facin les actuacions judicials, tant a les manifestacions orals com a les escrites.
4. (redactat d'acord amb la Llei orgànica 16/1994) Les actuacions judicials realitzades i els documents presentats en l'idioma oficial d'una Comunitat Autònoma tindran, sense necessitat de traducció al castellà, validesa i eficàcia plenes. D'ofici es procedirà a la traducció quan hagin de tenir efecte fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats a la Comunitat Autònoma, llevat de si es tracta de comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia coincident. També es traduirà quan ho disposin les lleis o la instància de part que al·legui indefensió.
5. En les actuacions orals, el jutge o tribunal pot habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua emprada, amb jurament o promesa previs d'aquella.

Llibre IV Dels jutges i magistrats
Títol I De la carrera judicial i de la provisió de destinacions
Capítol II De l'ingrés i l'ascens en la carrera judicial


Article 313 (redactat d'acord amb la Llei orgànica 16/1994)
1. Per resoldre els concursos entre juristes de competència reconeguda a què es refereixen els apartats 1, 3 i 4 de l'article 311 el Consell General del Poder Judicial aprovarà reglamentàriament les bases corresponents, en les quals es graduarà la puntuació dels mèrits que puguin concórrer en els sol·licitants d'acord amb el barem que es fixa en l'apartat següent. ...
2. En el barem s'establirà la valoració dels mèrits següents:
...
g) A les comunitats autònomes amb llengua i dret propis, el seu coneixement es considerarà com un mèrit a valorar en concurrència amb els anteriors.

Capítol V De la provisió de places en els jutjats, en les audiències i en els tribunals superiors de justícia

Article 341
1. Per a la provisió de les places de president dels tribunals superiors de justícia i de les audiències en aquelles comunitats autònomes que gaudeixin de dret civil especial o foral, i també d'idioma oficial propi, el Consell General del Poder Judicial valorarà com a mèrit l'especialització d'aquests drets civil especial o foral i el coneixement de l'idioma propi de la Comunitat.
2. Reglamentàriament es determinaran els criteris de valoració sobre el coneixement de l'idioma i del dret civil especial o foral de les esmentades comunitats autònomes, com a mèrit preferent en els concursos per a organs jurisdiccionals del seu territori.

Títol IV Dels jutges en règim de provisió temporal

Article 431 (redactat d'acord amb la Llei orgànica 16/1994)
1. Quan s'autoritzi aquest règim de provisió, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia anunciarà concurs de totes les vacants a cobrir per aquest mitjà dins la Comunitat Autònoma, en què només hi podran prendre part els llicenciats en dret que sol·licitin una, diverses o totes les places convocades que compleixin els altres requisits exigits per l'ingrés a la carrera judicial, excepte els derivats de la jubilació per edat. No podrà ser proposat ni actuar com a jutge en règim de provisió temporal qui hagi arribat a l'edat de setanta-dos anys.
2. Tindran preferència els qui tinguin més mèrits d'acord amb el barem següent, sempre que no hi hagi altres circumstàncies que comportin una falta d'idoneïtat.
...
f) A les comunitats autònomes amb dret o amb llengua i drets propis el seu coneixement es considerarà com un mèrit.
Els mèrits anteriors seran valorats de manera que cap d'ells, per sí sols, pugui superar la valoració conjunta d'altres dos.

Llibre VI Del personal al servei de l'Administració de justícia
Títol I Disposicions comunes


Article 471
En els concursos per a la provisió de places en el territori d'aquelles comunitats autònomes que tinguin una llengua oficial pròpia, es valorarà com a mèrit conèixer-la, en els termes que s'establiran reglamentàriament.