Ordre 35/1987, de 17 de juny (BOE 146, del 19), per la qual es regula l'ús de les llengües oficials de les comunitats autònomes a l'administració militar


L'article 3r de la Constitució espanyola declara que, a més del castellà, les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts.

A fi de regular l'ús de les distintes llengües pròpies de les comunitats autònomes en les relacions entre els particulars, Corporacions públiques o Institucions d'autogovern d'aquestes comunitats i l'Administració militar, es dicta aquesta ordre que recull els diferents supòsits de la seva utilització i efectes.

En virtut d'això, disposo:

Article 1
En qualsevol relació nominal o notificació personal que faci l'Administració militar caldrà consignar els noms i cognoms que tinguin els interessats en el Registre Civil. Quan el nom que utilitzin no coincideixi amb el registral, perquè s'hagi utilitzat una altra llengua per a la inscripció, i correspongui a alguna de les llengües pròpies de les comunitats autònomes, es consignarà en aquesta llengua, si ho sol·licita l'interessat. També es tindrà en compte la toponímia oficialment establerta, en la llengua oficial de la Comunitat respectiva.

Article 2
Els escrits redactats en la llengua oficial i pròpia d'una Comunitat Autònoma que s'adrecin a l'Administració militar per particulars, Corporacions públiques, o Institucions d'autogovern d'aquella Comunitat Autònoma, tindran plena validesa i eficàcia.

En el cas d'escrits que es refereixin a qüestions que s'hagin de resoldre fora de l'àmbit de la Comunitat Autònoma, però que a l'empara de la Llei de procediment administratiu es presentin dins del seu propi territori, es procedirà d'ofici a la seva traducció.

Article 3
Els documents o certificacions que lliurin en la llengua pròpia i oficial d'una Comunitat Autònoma les seves autoritats i organismes, seran admesos per l'Administració militar en els expedients administratius incoats d'ofici o a instància de part, que s'hagin de resoldre dins l'àmbit territorial propi de la Comunitat, o d'una altra Comunitat que gaudeixi de llengua oficial coincident. D'ofici es procedirà a la seva traducció quan hagin de tenir efectes fora de l'àmbit lingüístic, si han estat presentats a l'empara de la Llei de procediment administratiu en el propi territori.

Article 4
En el cas de relacions verbals entre particulars i Centres o dependències de l'Administració militar amb seu en una Comunitat Autònoma amb llengua pròpia, els primers seran atesos, a la seva elecció, en castellà o en la llengua de la Comunitat.

Excepcionalment i atès el grau de dificultat de la consulta, el representant de l'Administració militar podrà sol·licitar de qui la faci la seva col·laboració per a formular-la per escrit i posarà a la seva disposició els mitjans per fer-ho.

Article 5
En tots els actes i relacions de servei en l'interior de les Forces Armades s'utilitzarà sempre el castellà, qualssevol que siguin els destinataris de les ordres, comunicacions o notificacions i la Comunitat Autònoma on es realitzin.