LLEI ORGÀNICA 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 4
La llengua pròpia
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.
2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma.
3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement
i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

TÍTOL II
DELS DRETS, ELS DEURES I LES LLIBERTATS DELS CIUTADANS
DE LES ILLES BALEARS

Article 14
Drets en relació amb les administracions públiques
3. Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i
a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

TÍTOL III
DE LES COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Article 35
Ensenyament de la llengua pròpia
La Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició literària
autòctona. Normalitzar-la serà un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma. Les modalitats insulars del català, de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua.
La institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears podrà participar a una institució adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, formada per totes les comunitats que reconeguin la cooficialitat de la
llengua catalana.

TÍTOL VI
EL PODER JUDICIAL A LES ILLES BALEARS

Article 97
Llocs vacants i resolució de concursos i oposicions
1. A instància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent convocarà concursos i d’altres proves de selecció per cobrir els llocs
vacants a les Illes Balears de magistrats, jutges, secretaris judicials i d’altre personal al servei de l’Administració de justícia.
2. En la resolució dels concursos i de les oposicions per proveir els llocs de magistrats i jutges serà mèrit preferent l’especialització en el dret civil de les
Illes Balears i el coneixement de català.

Article 99
Notaries i registres
1. La Comunitat Autònoma participarà en la fixació de les demarcacions corresponents a les notaries i als registres de la propietat, mercantils i de béns
mobles radicats en el seu territori.
2. Els notaris, els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles seran nomenats per la Comunitat Autònoma de conformitat amb les lleis de
l’Estat. Per a la provisió d’aquestes places seran mèrits preferents l’especialització en dret civil de les Illes Balears i el coneixement de la llengua catalana. En
cap cas no es podrà establir l’excepció de naturalesa i veïnatge.

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 119
Protocols de caràcter cultural
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà subscriure protocols per a la celebració d’actes de caràcter cultural a altres comunitats autònomes,
especialment amb les que es comparteixen la mateixa llengua i cultura.

TÍTOL IX
DE LA REFORMA DE L’ESTATUT

Disposició addicional segona
Patrimoni lingüístic comú

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sent la llengua catalana també patrimoni d’altres comunitats autònomes, podrà sol·licitar al Govern de
l’Estat i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de col·laboració que es considerin oportuns per salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com
per efectuar la comunicació cultural entre les comunitats abans esmentades, sense perjudici dels deures de l’Estat establerts a l’apartat 2 de l’article 149 de la
Constitució, i del que disposa l’article 145 d’aquesta.

Disposició transitòria segona
Funcionaris i personal laboral

1. Els funcionaris i el personal laboral adscrits a serveis de titularitat estatal o a d’altres institucions públiques que siguin afectades per traspassos a la
Comunitat Autònoma passaran a dependre d’aquesta, i els seran respectats tots els drets de qualsevol ordre i natura que els corresponguin, tot incloent-hi el
de poder participar als concursos de trasllat que l’Estat convoqui, en igualtat de condicions amb els altres membres del seu cos, per tal de poder exercir tothora
el seu dret permanent d’opció.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposarà dels mitjans necessaris perquè tots els funcionaris i el personal laboral destinats a les Illes puguin
adquirir el coneixement de la llengua i de la cultura de les Illes Balears.