Ordre de 8 de setembre de 1983 (DOGC 362, del 9, i correcció d'errada en el DOGC 369, de 5 d'octubre), per la qual es desplega el Decret 362/1983, de 30 d'agost, sobre l'aplicació de la Llei /1983, de normalització lingüística a Catalunya, a l'àmbit de l'ensenyament no universitari, modificat per l'Ordre de 6 de desembre de 1983 (DOGC 415, de 9 de març de 1984)


Regulat l'ús de la llengua catalana a l'àmbit d'ensenyament no universitari pel Decret 362/1983, de 30
d'agost, sobre aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística, i d'acord amb el que
estableix la disposició final primera de l'esmentat Decret,

Ordeno:

I. Les llengües oficials a Catalunya com a matèria d'ensenyament

Article primer.- L'ensenyament de la llengua catalana serà impartit d'acord amb els programes i
orientacions establerts pel Departament d'Ensenyament i que es determinen per a l'Educació Pre-escolar
i Cicle Inicial d'EGB, per l'Ordre d'11 de maig de 1982; per al Cicle Mitjà d'E.G.B. per l'Ordre de 16
d'agost de 1982; i per a la 2a. etapa d'EGB i altres nivells per l'Ordre de 10 de setembre de 1980.

Article segon.- Els programes i orientacions de nivells educatius no universitaris establiran un tractament
curricular i una dedicació horària que asseguri als alumnes un domini correcte i paritari de les dues
llengües oficials a Catalunya.

Article tercer.- 1. Els alumnes amb residència temporal a Catalunya o aquells en els quals concorrin
circumstàncies especials que el Departament d'Ensenyament estableixi reglamentàriament podran
quedar exempts de l'avaluació de la matèria de Llengua Catalana. L'exempció serà sol·licitada a la
Comissió Tècnica Reguladora d'Ensenyament del Català a través del director del centre pel procediment
i en la forma establerts a l'Ordre de 10 de setembre de 1980.
2. Els alumnes incorporats tardanament al sistema educatiu a Catalunya podran quedar exempts de la
constància en el seu expedient de la qualificació de llengua catalana en el primer curs de la seva
incorporació. En cap cas, però, no quedaran exempts de l'aprenentatge i l'avaluació corresponent. En els
cursos successius s'ajustaran progressivament als Programes i Orientacions establerts.

Article quart.- La Direcció General d'Ensenyament Primari adoptarà les mesures necessàries per tal que
els alumnes iniciaren l'Educació General Bàsica després de la publicació del Decret 2092/1978, de 23 de
juny, puguin acreditar els coneixements de les dues llengües oficials en acabar els estudis bàsics.

Article cinquè.- La llengua catalana en els cursos de Formació Permanent d'Adults s'impartirà seguint les
orientacions que el Departament d'Ensenyament determini.

II. La llengua catalana com a llengua d'ensenyament

Article sisè.- 1. El català, com a llengua pròpia de l'ensenyament, serà emprat de manera progressiva i
generalitzada, a tots els nivells, graus i cursos de l'ensenyament no universitari, sens perjudici del que
disposa l'article setè de la present Ordre.
2. A les àrees o assignatures que s'imparteixin en llengua catalana s'emprarà aquesta en totes les
activitats orals i escrites: l'exposició del professor, el material didàctic o llibres de text, els exercicis de
l'alumne i els d'avaluació.

II. A) La llengua catalana com a llengua d'ensenyament a l'E.G.B.

Article setè.- 1. Per tal de garantir que els alumnes d'Educació Pre-escolar i Cicle Inicial puguin rebre
l'ensenyament en la llengua que els sigui habitual, tal com estableix l'article setè, apartats 1 i 2, del
Decret 362/1983, de 30 d'agost, els centres públics i privats tindran la documentació referida a la situació
lingüística dels alumnes, que amb la resta de documents de formalització de matrícula s'adjuntarà a llurs
registres personals.
2. El director del centre, un cop finalitzat el procés de matriculació, determinarà, conjuntament amb el
Claustre de professors, les mesures organitzatives i didàctiques necessàries a fi de garantir el respecte
als drets lingüístics dels alumnes i les presentarà al Consell de Direcció o al Consell de Centre per a la
seva aprovació.
3. L'acta de la sessió extraordinària del Consell de Direcció o del Consell de Centre que aprovi el Pla a
seguir serà tramesa a la Direcció General d'Ensenyament Primari en el termini de trenta dies de
començat el curs.
4. El Departament d'Ensenyament destinarà preferentment a les classes de Cicle Inicial i de Pre-escolar,
i a les escoles unitàries, professors que tinguin domini de les llengües oficials.

Article vuitè.- 1. Els alumnes que comencin l'E.G.B. a partir de la data de publicació d'aquesta Ordre, en
arribar al Cicle Mitjà, rebran en català l'àrea de Ciències Socials o la de Ciències Naturals. A la segona
etapa rebran en català ambdues àrees.
2. (redactat d'acord amb l'Ordre de 6 de desembre de 1983) Els Consells de Direcció dels diferents
centres, en els nivells a què fa referència l'apartat anterior, podran acordar el professament en llengua
catalana d'altres àrees, a més de les àrees indicades a l'esmentat apartat, sens perjudici del que disposa
l'article 9è. del Decret 362/1983, de 30 d'agost.
3. Als centres on abans de la publicació del Decret 362/1983, de 30 d'agost, els alumnes de segona
etapa han rebut ensenyament en català en una o més àrees, continuaran emprant el català com a
llengua d'ensenyament en aquestes àrees fins a l'acabament de llur ensenyament bàsic.

II. B) La llengua catalana com a llengua d'ensenyament al Batxillerat i a la Formació Professional

Article novè.- 1. A partir del curs 1983-1984, en els centres de Batxillerat i de C.O.U., tots els alumnes de
primer curs rebran l'ensenyament en català de dues assignatures entre les quatre següents: Ciències
Naturals, Dibuix, Història i Matemàtiques.
2. A partir del curs 1983-1984, en els centres de formació Professional tots els alumnes de primer curs
de primer grau rebran almenys l'ensenyament de dues assignatures en català, una de les quals haurà
d'ésser de l'Àrea de Ciències Aplicades o de l'Àrea Formativa comuna -exceptuant d'aquestes les
llengües- i una altra assignatura de l'àrea Tecnològico-pràctica. El nombre total d'hores d'aquestes
assignatures professades en català no podrà ser inferior a cinc.
3. L'elaboració i distribució d'horaris dels professors es farà atenent el que estableixen els apartats
anteriors d'aquest article.
4. (redactat d'acord amb l'Ordre de 6 de desembre de 1983) En anys escolars successius, l'ús del català
s'estendrà progressivament a altres cursos i assignatures, sens perjudici del que disposa l'article 9è. del
Decret 362/1983, de 30 d'agost.
5. Les Direccions Generals de Batxillerat i d'Ensenyaments Professionals i Artístics establiran,
respectivament, el procediment pel qual els directors dels centres docents comunicaran a l'inici del curs
les assignatures que s'impartiran en llengua catalana.

III. El català, llengua oficial de l'Administració educativa

Article desè.- 1. El català, com a llengua pròpia de l'Administració, serà emprat de manera progressiva i
generalitzada als centres docents públics en les seves actuacions administratives.
2. Els directors dels centres públics vetllaran perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió
normal en les activitats internes i de projeccció externa, tal com disposen els articles 13 i 14 del Decret
362/1983, de 30 d'agost.

IV. De l'ensenyament i ús de l'aranès

Article onzè.- 1. A la Vall d'Aran, l'ensenyament de l'aranès serà fet d'acord amb les normes, els
programes i les orientacions establertes per l'Ordre de 29 de juliol de 1983.
2. Les actuacions administratives de règim interior del Centre també podran fer-se en aranès a l'àmbit
territorial de la Vall d'Aran.

Disposicions transitòries

Primera.- Els centres als quals llurs propis recursos no els permetin d'atendre durant el present curs
1983-1984, en el primer ensenyament, el que s'estableix a l'apartat segon de l'article setè d'aquesta
Ordre, hauran de comunicar aquesta situació a la Direcció General d'Ensenyament Primari en el termini
màxim de quinze dies després d'iniciat el curs escolar, a fi que es puguin prendre les mesures adients.

Segona.- Durant el curs escolar 1983-1984, els directors dels centres adscriuran preferentment a les
classes de Pre-escolar i de primer curs d'EGB els professors que tinguin domini de les dues llengües
oficials.

Tercera.- Els centres en què a l'empara de l'Ordre de 25 d'agost de 1982 no s'hagi impartit cap àrea en
català a segona etapa d'E.G.B. el curs 1982-1983, faran ús del català com a llengua d'ensenyament en
les àrees de Ciències Socials i Ciències Naturals a partir del curs escolar.

Disposició addicional

Dins els objectius assenyalats al Decret 362/1983, de 30 d'agost, els centres docents podran portar a
terme experiències. Les Direccions Generals del nivell corresponent, vetllaran pel seu desenvolupament.

Disposicions finals


Primera.- Queda derogat l'apartat quart de l'article primer de l'Ordre de 19 de setembre de 1980 que
desenvolupa el Decret 153/1980, de 12 de setembre, sobre la incorporació de la llengua catalana com a
matèria normativa en el Curs d'Orientació Universitària.

Segona.- Es deroga l'Ordre de 25 d'agost de 1982, que desenvolupa el Decret 270/1982, de 5 d'agost,
sobre la normalització de les dues llengües oficials en el sistema d'ensenyament de Catalunya, en tot allò
que contradigui aquesta Ordre o s'hi oposi.

Tercera.- S'autoritzen els Directors Generals del nivell corresponent perquè, dins les seves
competències, dictin les disposicions oportunes en ordre a l'execució i el desplegament de la present
disposició.

Quarta.- La present Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
i serà d'aplicació a tots els centres docents d'ensenyament no universitari de Catalunya.