Reial decret 1410/1994, de 25 de juny (BOE 172, de 20 de juliol), pel qual s'aprova el reglament del servei militar


Títol I Drets i deures del militar de reemplaçament
Capítol I Drets


Article 9 Drets
2. ...
b) No ser objecte de discriminació per raó de naixement, raça, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Capítol II Deures

Article 10 Deures
2. ...
d) Conèixer i fer servir el castellà en els actes i relacions del servei.