Decret 125/2000, de 8 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Article 3

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l’ensenyament. El seu ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació infantil, l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria s’ha d’adequar al que es disposa en la normativa vigent. Des de l’escola se n’ha de potenciar l’ús i des del Govern s’han d’adoptar les mesures encaminades a la seva plena normalització.

2. En qualsevol cas, s’han de respectar els drets lingüístics individuals, d’acord amb la legislació vigent i el que s’estableix en el projecte lingüístic de centre.

3. És d’especial interès per al manteniment o recobrament de la identitat pròpia de les Illes Balears el coneixement específic de la seva història, cultura i tradició, i per això, dins el currículum se’n determinen els trets fonamentals que cal assegurar.