Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Capítol I
La llengua


Article 43
Ús del català en l'actuació administrativa

1. L'Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren
l'administració instrumental han d'emprar el català en les seves actuacions
internes i en la relació entre elles. També l'han d'emprar normalment en les
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques
residents en l'àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret de les persones
interessades a rebre-les en castellà, si ho demanen.

2. L'ús del català en l'actuació dels òrgans administratius integrants de les
administracions a què fa referència l'apartat anterior ha de ser regulat per dis-
posicions reglamentàries.

Article 44
Ús del català en els procediments administratius

1. En els procediments administratius tramitats per l'Administració de la
comunitat autònoma i les entitats que integren l'administració instrumental s'ha
d'emprar el català, sense perjudici del dret de les persones interessades a pre-
sentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre noti-
ficacions en castellà.

2. L'Administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·lici-
tin en cada cas, en la llengua oficial demanada, un testimoniatge traduït de les
actuacions o de la documentació que els afecta. La sol·licitud de traducció no
pot comportar cap perjudici o despesa a la persona sol·licitant, ni retards en el
procediment ni la suspensió de la tramitació o dels terminis establerts.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior en
allò que s'oposin al que estableix aquesta llei o ho contradiguin, i expressament:

d) Els apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de nor-
malització lingüística.