Reial decret 1457/1986, de 10 de gener (BOE 169, de 16 de juliol). Regula l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles, dels seus equips i componentsTítol IV Garanties, responsabilitats

Article 12 Informació a l'usuari
1. Tots els tallers estaran obligats a exhibir al públic, de forma perfectament visible, almenys en castellà i en caràcters de mida no inferior a 7 mil·límetres:
a) Els preus aplicables per hora de treball i per serveis concrets. Igualment s'exhibiran els preus d'altres serveis, com el que es facin fora de la jornada normal de treball del taller, per serveis mòbils propis, o despeses diàries per estada.
Els preus hauran d'incloure qualsevol tipus de càrregues o gravàmens, amb menció diferenciada de la part que del preu correspongui a impostos, càrregues o gravàmens.
b) Llegendes que especifiquin el següent:
- "Qualsevol usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol·liciti."
- "L'usuari només quedarà obligat al pagament per l'elaboració del pressupost, en la quantitat que reglamentàriament es determini".
- "Totes les reparacions o instal·lacions són garantides per tres mesos o 2.000 quilòmetres (excepte vehicles industrials, en què el termini serà de quinze dies) (...)
- "Aquest establiment disposa de "Fulls de Reclamacions" a la disposició del client. Les possibles reclamacions caldrà fer-les davant les autoritats competents en matèria de consum".
c) Horari de prestació del servei al públic de forma perfectament visible des de l'exterior; tant dels serveis usuals com dels especials, quan n'hi hagi.
5. Els fulls de reclamacions a què es refereix aquest article hauran de confeccionar-se d'acord amb el que estableix l'annex III d'aquest Reial decret, i figurar, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat.