Ordre de 3 de febrer de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre regulació de la incorporació de l'ensenyament del valencià als plans d'estudi d'educació Preescolar, General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat.


El Decret de 3 de desembre de 1982 «D.O.G.V.», número 86), sobre regulació de la incorporació del Valencià al sistema d'ensenyament Pre-escolar, Educació General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat, en l'article sisé, estableix, en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, una Comissió integrada per Tècnics universitaris dels diferents nivells educatius els objectius i les funcions de la qual són determinats per la necessitat d'impulsar, orientar i vetlar per la correcta incorporació del Valencià a l'ensenyament. El darrer paràgraf de l'esmentat article sisé específica que l'estructura, composició i funcionament d'aquesta Comissió seran regulats per Ordre del Conseller.

Es per això que, fent ús de la facultat que m'atribueix la disposició final primera del Decret de 3 de desembre de 1982, i atesa, d'altra banda, la necessitat d'ordenar tots els aspectes operatius implicats en la incorporació del Valencià als plans d'ensenyament de l'Educació Preescolar, Educació General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat.

ORDENE:

Article primer.-La Comissió Tècnica d'Ensenyament del Valencià serà presidida per l'Excm. Sr. Conseller, i en seran Vice-presidents els Il-lms. Srs. Directors Generals d'Educació General Bàsica, Ensenyament Mitjà i Ensenyament Universitari.

Nomenats per Ordre del Conseller, a proposta de les Entitats, Institucions i Organismes que s'especifiquen, en seran vocals els següents:

- Dos vocals, especialistes en lingüística, proposats per la Universitat de València.

Dos vocals, especialistes en lingüística, proposats per la Universitat d'Alacant.

- Un vocal, especialista en lingüística, proposat per la Universitat politècnica de València.

- Un vocal, pertanyent al nivell educatiu de l'Educació General Bàsica, nomenat pel Director General corresponent.

- Un vocal, pertanyent al nivell de l'Ensenyament Mitjà, proposat pel Director General corresponent.

- Dos vocals designats pel Sr. Conseller entre persones de reconegut prestigi en la matèria.

Article segon.-La Comissió Tècnica d'Ensenyament del Valencià actuarà com a òrgan col·legiat sota la Presidència de l'Excm. Sr. Conseller, i en cas d'absència, del Director General a qui pertoque segons un ordre rotatori determinat, si s'escau, segons el contingut de l'Ordre del Dia. Hi actuarà de Secretari el vocal que resulte elegit en la sessió constitutiva de la Comissió.

Article tercer.-Les funcions de la Comissió seran les següents:

A) Vetlar per l'aplicació de l'ensenyament del Valencià.

Per a això, prendrà no sols les mesures programàtiques i executives necessàries, sinó que coordinarà i controlarà el treball docent dels professors de Valencià, comptant amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació de l'Estat i dels professors-coordinadors nomenats pel Conseller.

B) Valorar i decidir sobre les peticions d'exempció de l'ensenyament del Valencià en el cas previst en l'article segon del Decret de 3 de desembre de 1982.

Aquesta funció serà duta a terme mitjançant el procediment següent:

1.

El pare o tutor de l'alumne menor d'edat, o el mateix alumne si és major d'edat, presentarà davant la Direcció del centre una instància sol·licitant l'exempció de l'aprenentatge del Valencià.

La documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud serà aquesta:
a) Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de l'alumne.

b) Acreditació de la «residència temporal» mitjançant: Certificat de l'empresa o de l'Administració Civil o Militar de qui depenga el pare de l'alumne, o l'interessat si és major d'edat; certificat de veïnatge expedit per l'Ajuntament, en el qual haurà de constar el lloc de procedència i la data inicial de l'alta en el padró d'habitants; informe del professor-tutor per als alumnes de Pre-escolar i Educació General Bàsica, i del Cap del Seminari de Lingüística per als de BUP i FP, amb el vist-i-plau, en tots els casos, del director del centre; qualsevol altre document que l'interessat considere escaient.

3. Les sol·licituds hauran de ser presentades en el moment de fer la matrícula o dins els trenta dies següents al començament del curs.

En els casos de trasllat de matrícula a mitjan curs, la sol·licitud haurà de ser presentada en el terme dels trenta dies següents al de la incorporació de l'alumne al nou centre.

4. La Direcció del centre, havent verificat que la documentació està completa, la remetrà a la Comissió per tal que aquesta dictamine.

5. La Comissió assabentarà de la resolució les Direccions dels centres, mitjançant document triplicat. Un exemplar serà per al pare o tutor; l'altre, per a adjuntar al Llibre d'Escolaritat; i el tercer, per a l'arxiu de Secretaria.

6. Les exempcions només seran vàlides per a l'any acadèmic en què se sol·licite i siguen concedides.

C) Autoritzar les programacions en, Valencià que sol·liciten els centres de les comarques valenciano parlats.

Per a concedir les autoritzacions hom podrà utilitzar indistintament una de les tres iniciatives següents:

Una. Sol·licitud adreçada a la Conselleria, de l'Associació de Pares d'Alumnes, amb l'acord majoritari dels pares dels alumnes del grup, nivell, cicle o centre complet, i el del professorat, i amb l'assabentament del Director.

Dues. Sol·licituds adreçada a la Conselleria,

del Director del centre, amb l'aprovació del Consell de Direcció.

Tres. Sol·licitud adreçada a la Conselleria,

acordada per l'Ajuntament, i amb l'acord majoritari dels pares, l'acceptació del professorat que haja de participar en l'experiència, i l'assabentament del director.

Deixant de banda la persona jurídica o entitat que adrece la sol·licitud, la Conselleria, per a adoptar la resolució convenient, demanarà en cada cas informació a les altres parts de la comunitat escolar.

En tots els casos, la sol·licitud serà acompanyada d'aquesta documentació:

1. Estudi de la situació de l'alumnat en relació amb el coneixement i ús del Valencià.

2. Relació del professorat responsable del programa que hom pensa aplicar títols que n'abonen el coneixement del Valencià.

3. Pla pedagògic i d'organització que inclou: assignatura o assignatures que entren en el projecte didàctic, curs o cursos i distribució d'horaris.

 

D) Valorar les titulacions i certificat ' s que presenten

els professors que sol·liciten impartir l'assignatura de Valencià.

La valoració es farà seguint els criteris establerts en l'article quart del Decret de 3 de desembre de 1982.

E) Assessorar la Conselleria en tot allò que faça referència a l'aprovació de llibres de text i material didàctic.

Per a Ja utilització de llibres de text, de consulta, etc., així com de qualsevol altre material didàctic, en els nivells d'ensenyament referits, caldrà l'aprovació de la Conselleria, mitjançant Resolució de la Direcció General corresponent, basada en l'informe de la Comissió.

El procediment per a l'aprovació de llibres de text i de material didàctic seguirà la tramitació següent:

a) Sol·licitud a l'Il-lm. Sr. Director General del nivell corresponent, presentada pel titular de l'empresa editorial o l'autor del text. Hi adjuntarà tres exemplars del text o material, i memòria justificativa de l'adaptació científica i didàctica del text al nivell d'ensenyament a què es presenta.

b) Informe de la Comissió.

c) Resolució de la Direcció General, que serà comunicada als interessats.

d) Tots els exemplars (textos o material) hauran de dur la inscripció: «Aprovat per Resolució de la Direcció General corresponent, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència» i la data.

F) Emetre informes per a l'aprovació de programes

d'introducció del Valencià a les comarques costellanoparlants.

D'acord amb el punt dos de l'article segon del Decret de 3 de desembre de 1982, la introducció del Valencià a les comarques costellanoparlants es farà de manera voluntària i progressiva. La Conselleria podrà establir-hi programes d'ensenyament del Valencià amb caràcter optatiu, i arbitrarà, a més, la possibilitat d'una triple iniciativa:

Una. Sol·licitud dels pares que pretenguen l'ensenyament del Valencià per als seus fills, adreçada a l'Excm. Sr. Conseller, amb informe del director del Centre respecte de la possibilitat d'atendre la petició.

Dues. Sol·licitud del director del Centre,

amb l'acord del Consell de Direcció, Claustre i/o Associació de Pares d'Alumnes.

Tres. Sol·licitud de l'Ajuntament a què pertany el centre escolar, amb l'aprovació dels pares dels alumnes afectats.

En tots els casos, la Conselleria, abans de decidir, demanarà informes a les altres parts de la comunitat escolar que no figuren com a sol·licitants.

Caldrà comptar amb:

1.

Detall del programa d'ensenyament, que especifique curs o cursos, professor o professors, i títols habilitats per a l'ensenyament del Valencià.

2. Horari establert.

La Direcció General del nivell corresponent resoldrà fonamentant-se en l'informe de la Comissió. Article quart.-Els programes i continguts dels diversos nivells de l'ensenyament són els elaborats per la Subcomissió Tècnica de Programació i Continguts per a l'aplicació del Decret sobre l'ensenyament del Valencià, de la Comissió Mixta de Bilingüisme, de 14 de gener de 1981.

Les Direccions Generals d'Educació General Bàsica i d'Ensenyament Mitjà constituiran un Equip Tècnic que redacte unes orientacions pedagògiques i uns programes, l'entrada en vigor dels quals, als nivells de Pre-escolar, Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional serà ordenada quan s'escalga.

Article cinquè.-La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i els I.C.Es. de la Universitat, organitzaran els cursos de formació i perfeccionament del professorat suficients per a atendre les necessitats de l'ensenyament del Valencià.

Article sisé.-Als efectes de l'avaluació dels alumnes, el Valencià forma part, com una àrea més, dels plans d'ensenyament de Pre-escolar, Educació General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat.

Article seté.-En tots els nivells a què fa referència aquesta Ordre, Pre-escolar, Educació General Bàsica, Formació Professional i Batxillerat, hom dedicarà tres hores lectives setmanals a l'ensenyament del Valencià.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.-Queden facultades les Direccions Generals per tal que, en l'àmbit de les sectes competències, dicten les Resolucions o Instruccions que consideren necessàries per a dur a efecte les disposicions d'aquesta Ordre.

Segona.-Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia en què siga publicada al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

València, a 3 de febrer de 1983.

El Conseller de Cultura,
Educació i Ciència,

CEBRIA CISCAR I CASABAN