Ordre de 7 de juliol de 1980, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 2003/1979, de 3 d'agost, que regula la incorporació de la llengua valenciana al sistema d'ensenyament del País Valencià.
[còpia literal del text del DOGV]

Il·lustríssims senyors:

El Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, pel qual es regula la incorporació de la Llengua Valenciana al sistema d’ensenyança del País Valencià, autoritzà en sa disposició final segona al Ministeri d'Educació per a desenrrollar lo establí en el nomenat Real Decret i per a regular, consultant en el Consell del País Valencià, els seus efectes acadèmics i territorials, així com ses implicacions respecte als alumnes als quals afecta son articulat.

En sa virtut, este Ministeri, prèvia consulta en el Consell del País Valencià, ha tingut en be dispondre:

Art. 1ér.- La incorporació de l'ensenyança de la Llengua Valenciana als plans d'estudi d’Educació Preescolar, Educació General Bàsica, Formació Professional de primer grau i Batxillerat es durà a fi en el curs 1980-81, d'acord en lo dispost en la present Orde.

No obstant, es reconeixen els efectes acadèmics pertinents respecte dels Centres que participaren en el pla experimental en el curs 1978-79, en funció de les qualificacions obtuses pels alumnes dels dits Centres.

Art. 2ón.- L’ensenyança de la Llengua Valenciana o el desenrróll de programes escolars en valencià, no supondrà, en ningú cas, limitació en els nivells que, d'acord en la normativa vigent, deguen alcançar els alumnes en el domini escrit i oral del castellà.

Així mateix, no exclou l’obligació d'introduir en els programes escolars l’aprenentatge d'un idioma estranger, d'acord en les disposicions que rigen en cadascú dels nivells d'ensenyança.

Art. 3ér 1.- La Comissió creada en l'articul 7im del Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, constarà per lo manco de deu membres, en número igual de representants del Ministeri d'Educació i del Consell del País Valencià. Estos seran proposts per la Conselleria d'Educació, i entre ells hi haurà un representant de ple dret de les Universitats del País Valencià, triat de comú acord per la Junta de Govern de dites Entitats. La presidència serà desempenyada simultàniament per un representant del Ministeri d'Educació i per un representant de la Conselleria d'Educació del Consell del País Valencià. La Comissió deurà constituir-se en el termini màxim de quinze dies a partir de la publicació d'esta Orde en el "Butlletí Oficial de l'Estat". La seu de la Comissió estarà localitzada on radique la Conselleria d'Educació del Consell del País Valencià.

2. A la fi d'aconseguir una major rapidesa i eficàcia en el tractament dels assunts que se li confien, la Comissió Mixta podrà contar en els assessoraments que considere necessaris per al millor desenrróll de les seues funcions.

3. En el terme màxim de quinze dies des de sa constitució, la comissió Mixta establirà les normes de regim intern, que necessàriament deuran regular el procediment adequat per al supost d’empat en les votacions, així com les atribucions de la presència.

Art. 4rt 1.- La incorporació de la Llengua Valenciana i la seua ensenyança tindran la consideració d'obligatòria en els diversos plans d'estudis d'Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Professional de primer grau i Batxillerat Polivalent, en l’abast concret que per a cada nivell s’especifica en esta Orde Ministerial.

2. En les zones castella-parlants, la introducció de l'ensenyança de la Llengua Valenciana es farà de manera progressiva i d'acord en la voluntat expressada pels pares dels alumnes i en la forma que establixca la Comissió Mixta.

La delimitació de les dites zones castella-parlants es farà per la Comissió Mixta.

3. Quan els pares dels alumnes declaren la temporalitat de sa residència en el País Valencià o quan es donen altres circumstàncies justificatives, podran sol·licitar que s'excloga als seus fills d'esta ensenyança, sempre que dita declaració es realitze al formalitzar la inscripció en el Centre o, en tot cas, al començament del curs acadèmic. La resolució corresponent serà competència de la Comissió Mixta.

4. No es computaran les qualificacions recaigudes sobre estes matèries quan s'haguera produït un trasllat de l'expedient acadèmic fora de l’àmbit territorial del País Valencià.

5. En el supòst de que es realitzen qualificacions de conjunt d’exercicis, proves o exàmens, els alumnes que hagueren segut declarats exents de les ensenyances previstes en esta Orde no sofriran alteracions en ses qualificacions globals per falta de puntuació derivada de la dita exenció.

Art. 5nt 1.- El Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació del Consell del País Valencià, conjuntament i per mig de la Comissió Mixta, elaboraran i publicaran els programes i les orientacions pedagògiques i metodològiques per al desenrróll de l'ensenyança d'esta matèria, determinant els continguts i nivells bàsics de coneixement oral i escrit que els alumnes hagen d'alcançar en els distints nivells i cursos.

2. En tant es procedixca a donar compliment a lo establít en l’apartat anterior, la Comissió Mixta podrà autoritzar provisionalment els programes i les orientacions pedagògiques i metodològiques que considere precises.

3. A efectes d’avaluació o incorporació a l'expedient de l'alumne, l'ensenyança de la Llengua Valenciana es sotmetrà als distints criteris i normes que rigen per a totes les àrees i matèries obligatòries, a partir de l'any 1980-81, excepte en aquells Centres que participaren en el pla experimental durant el curs 1978-79, els alumnes dels quals ja varen obtindré la corresponent qualificació en efectes acadèmics.

Educació Preescolar i Educació General Bàsica

Art. 6xt 1.- En el nivell d'Educació Preescolar, l’ensenyança d'estes matèries s'impartirà en una dedicació setmanal de tres hores.

2. En el nivell d'Educació General Bàsica esta ensenyança s'impartirà dins de l'horari lectíu, en una dedicació aproximada de tres hores setmanals per als alumnes. A estos efectes s’establís en caràcter indicatiu la següent distribució horària de les distintes àrees d'Educació General Bàsica, quedant sense efecte per al País Valencià l'horari aprovat per l'Orde de 2 de desembre de 1970.

Segona
1er, 2on, i 4rt i 5nt etapa
3er d’EGB d’EGB d’EGB

Llengua castellana 5 5 4
Idioma modern - - 3
Llengua Valenciana 3 3 3
Matemàtiques 5 5 -
Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa - - 6
Area d’experiència 5 8 -
Ciència social, Educació cívica i Religió - - 4
Area dinàmica y plàstica 7 4 -
Tecnologia y Educació artística - - 3
Educació Física i Deports - - 2

25 25 25

Art. 7im.- Per als alumnes de la primera etapa la consignació dels resultats de l’avaluació en el llibre d'escolaritat s'inclourà en l’avaluació global; en el cas de recuperació, s'enunciarà de forma expressa "Llengua Valenciana" en la part corresponent. En la segona etapa d'Educació General Bàsica s'assignarà la qualificació intercalant "Llengua Valenciana" entre "Llengua castellana” i "Llengua estrangera"; procedint com en la primera etapa en el cas de recuperació.

Batxillerat

Art. 8au 1.- En els Instituts es procedirà, conforme a les dotacions de que es disponga, a la creació de càtedres de Llengua i Literatura valencianes. Els programes a desenrrollar per estes s'ajustaran a les orientacions pedagògiques emanades del Ministeri d'Educació, prèvia consulta al Consell del País Valencià.

2. Estes ensenyances seran impartides dins de l'horari escolar dels alumnes, destinant tres hores setmanals en cada u dels cursos de Batxillerat. Es mantindrà l'horari setmanal vigent per a cada una de les matèries del pla d'estudis, en les següents excepcions referides al primer curs:

Llengua i Literatura espanyoles: Quatre hores setmanals.

Llengua estrangera: Quatre hores setmanals.

3. Les ensenyances de Llengua i literatura valencianes tindran el caràcter de matèria comú dins del pla d'estudis, sent objecte d'idèntica consideració i brollant iguals efectes que les restants matèries en lo referent al procediment de valoració, promoció de curs i obtenció del títol de Batxiller, excepte lo dispost en l'articul 1ér, respecte als efectes acadèmics del pla experimentàl.

Formació Professional

Art. 9én.- En els Centres de Formació Professional del primer grau s'establirà l'ensenyança de la Llengua Valenciana. A esta ensenyança es dedicaran dos hores setmanals en cadascú dels cursos, mantenint-se l'horari assenyalat.

Art. 10im 1.- Per a donar compliment a lo dispost en l'articul 3.é' del Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, els Centres d'Educació Preescolar, General Bàsica i Formació Professional de primer grau que designen desenrrollar programes en Llengua Valenciana, en atenció a les característiques sociolingüístiques de la població escolar i disponguen dels mitjos adequats per a això, ho sol·licitaran de la Comissió Mixta, tenint en conte les opcions manifestades pels pares.

2. La sol·licitud deurà ser formalitzada per la Direcció del Centre en els Centres estatals o per l'Entitat titular en els no estatals. A la sol·licitud deuran acompanyar:

Acta del claustre i, en son cas, de l'Associació de Pares d'Alumnes o documentació considerada equivalent a juí de la Comissió Mixta.

Estudi de l'alumnat del Centre, en relació en el coneixement i us de la Llengua Valenciana.

Relació del professorat responsable del desenrróll dels programes escolars en Llengua Valenciana, junt als títols o diplomes que habiliten per a això.

Pla pedagògic i d’organització que incloga:

a) Els cursos i el número d'alumnes que segueixen l’ensenyança en Llengua Valenciana.
b) Les àrees que inclouen en els dits programes.
c) La distribució horària en totes les matèries.

3. La Comissió Mixta, rebuda la sol·licitud en la documentació assenyalada i previs els informes que considere convenients, comunicarà la seua resolució, als efectes oportuns, a les corresponents Direccions Generals del Ministeri d'Educació.

Professorat

Art. que fa 11. 1.- Podran desenrrollar l'ensenyança de la Llengua Valenciana en els Centres d'Educació Preescolar, Educació General Bàsica, Formació Professional de primer grau i Batxillerat els professors que, a mes de reunir els requisits legals per a impartir l’ensenyança de Llengua i Literatura en cada u dels nivells respectius, tinguen alguns dels següents títols o diplomes:

a) Títols:

Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Hispàniques, de la Universitat de València o d'Alacant.

Llicenciat en Filologia, Secció Hispàniques, de la Universitat de València o Alacant.

Llicenciat en Filologia, Secció Romàniques, per la Universitat de València o d'Alacant.

Altres equivalents d'altres Universitats.

b) Diplomes o certificats:

Els d'aquelles Institucions que autoritze el Consell, previ informe de la Comissió Mixta en la que figuren representades les Universitats valencianes, com s'ha expressat en l'articul 3ér.

c) Els professors d'Educació General Bàsica que acrediten suficientment, a juí de la Comissió Mixta, el seu coneixement de la Llengua Valenciana.

Art. que fa 12. 1.- Els cursos de formació i perfeccionament a que es referís la disposició transitòria primera del Real Decret 2003/1979, de 3 d'agost, es realitzaran en els Centres que la Comissió Mixta considere idonis, en la distribució, horari, matèries i proves que establixca la citada Comissió i en la finançació del Ministeri d'Educació.

2. Finalitats els cursos de perfeccionament, es duran a fi les corresponents proves que garantisen l'adquisició dels nivells requerits, concedint-se els oportuns certificats de capacitació.

Art. que fa 13.- Les Delegacions Provincials del Ministeri d'Educació pendran les mides oportunes per a l'adscripció del professorat, assegurant que en cada Centre estatal d'Educació General Bàsica hi haja, per lo manco, un Professor titulat o habilitat per a l’ensenyança del valencià per cada vuit unitats o fracció, incloses les unitats de Preescolar, sempre que això no suponga aument de les plantilles dels Centres.

En esta fi, les Delegacions Provincials, prèvia classificació de les plantilles dels Centres, segons el mòdul indicat, procediran de la següent manera:

a) Si en el Centre existeixen Professors especialistes en número suficient, es confiarà a ells esta ensenyança.

b) Si el Centre no dispòn de suficients Professors especialistes i existeixen places vacants, es cobriran, en la proporció indicada, per Professors provisionals o interins que reunixquen els requisits que establís la present Orde.

c) Si en el. Centre no existeixen places vacants ni dispòn d'especialistes, les Delegacions Provincials, a proposta de les Inspeccions Tècniques, podran realitzar permutes temporals del professorat, en la conformitat prèvia dels interessats.

d) Quan hi haja necessitat de nomenar Professors interins i no estinguen cobertes les places d'especialitat es donarà prioritat als aspirants que estiguen en condicions d'impartir tals ensenyances.

e) Quan per ningú dels procediments indicats pogueren cobrir-se les dites plaçes, el Delegat provincial respectiu ho manifestarà al Ministeri, el qual, previ informe de la Comissió Mixta, podrà autoritzar en caràcter excepcional, la contractació de personal especialitzat dins dels crèdits disponibles.

Art. que fa 14.- Els Inspectors d'Educació General Bàsica de l'Estat, per a coordinar les actuacions sobre tots els aspectes pedagògics i didàctics d'estes ensenyances, en Col·laboració en els Servicis Educatius del Consell del País Valencià, velaran de manera especial per l'aplicació de lo dispost en la present Orde, i de conformitat en la legislació en vigor orientant als Centres i Professors de ses zones respectives.

En cada Inspecció Provincial es constituirà una ponència especialitzada per a coordinar les actuacions sobre tots els aspectes pedagogies i didàctics d'estes ensenyances, en col·laboració en els Servicis Educatius del Consell del País Valencià.

Llibres de text i material didàctic

Art. que fa 15.- Correspondrà a la Comissió Mixta l'autorització dels llibres de text i material didàctic destinats a les ensenyances que regula la Present Orde ministerial, així com de les versions en la Llengua Valenciana dels demés llibres de text, atenint-se en sa actuació en tals suposts a lo establít en el Decret 2531/1974.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Les Direccions d'Educació Bàsica, d'Ensenyances Miges, de Personal i de Programació i Inversions podran dictar, d'acord en la Comissió Mixta, en l'àmbit de les seues respectives competències, les instruccions oportunes per a l'aplicació de lo dispost en la present Orde, que entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat".

Segona.- Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior ranc que estiguen en contradicció en lo establít en la present Orde.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera.- En tant que no es transferixquen les oportunes competències, este Ministeri, prèvia consulta a la Conselleria d'Educació del Consell del País Valencià, adoptarà les resolucions oportunes i arbitrarà les mides precises per al millor desenróll i aplicació dels preceptes que es contenen en la present Orde.

Segona.- En els Centres de les zones valencia-parlants on hi haja una alta proporció de població de castella-parlant, les qualificacions negatives no constaran en l'expedient acadèmic. Este període d'adaptació serà fixat per la Comissió Mixta, a proposta dels Coleges afectats.

Tercera.- Als efectes d'incorporació de la Llengua Valenciana al sistema d'ensenyança del País Valencià, regulat per esta Orde, tots els alumnes començaran pel mateix curs, en excepció, en son cas, dels que participaren en el pla experimental 1978-79, d'acord en lo que s’estableix en l'articul 1ér de la present disposició.

Lo qual ho comunique a VV.II.

Madrid, 7 de juliol de 1980.
OTERO NOVAS

Il·lms. Srs. Directors generals d'Educació Bàsica i d'Ensenyances Miges.