Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol (BOE 202, de 24 d'agost), que aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.Disposició addicional única. Títol competencial.

El present Reial decret i la Norma general que aprova es dicten de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i a l'empara del que estableix l'article 149.1.13è i 16è de la Constitució.

Tanmateix, l'exigència establerta en el primer paràgraf de l'article 18 només tindrà caràcter bàsic quant a les indicacions relatives a la llista d'ingredients i les instruccions per a la conservació i l'ús.

Norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris

Article 18. La llengua en l'etiquetatge

Les indicacions obligatòries de l'etiquetatge dels productes alimentaris que es comercialitzin a Espanya s'expressaran, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat.

El que disposa l'apartat anterior no s'aplicarà als productes tradicionals elaborats i distribuïts exclusivament en l'àmbit d'una comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia.