Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques.

Resolució 47/135, de 18 de desembre de 1992 de l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides.

L'Assemblea General

Refermant que un dels objectius bàsics de les Nacions Unides, tal com preveu la seva Carta, és afavorir i fomentar el respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals per a tothom, sense fer cap distinció de raça, sexe o religió,

Refermant la fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i la vàlua de les persones humanes, en els mateixos drets per als homes que per a les dones i per a les nacions, grans o petites,

Desitjosa d'afavorir la consecució dels principis que preveuen la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre la prevenció i càstig del crim del genocidi, la Convenció internacional sobre l'eliminació de qualsevol forma de discriminació racial, el Conveni internacional sobre drets civils i polítics, el Conveni internacional sobre els drets econòmics, socials i culturals, la Declaració sobre l'eliminació de qualsevol forma d'intolerància i discriminació basada en la religió o en les creences i la Convenció dels drets de l'infant, com també altres instruments internacionals que s'han adoptat a escala universal o regional i els que han signat els Estats membres de les Nacions Unides,

Inspirada per les disposicions de l'article 27 del Conveni sobre drets civils i polítics en relació amb les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses o lingüístiques,

Atès que la promoció i la protecció de les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses o lingüístiques és una contribució a l'estabilitat social de l'Estat en què viuen,

Emfatitzant que la promoció i la consecució continuades dels drets de les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses o lingüístiques, com a part integral del desenvolupament de la societat en general i dins un marc democràtic basat en les lleis, contribueix a l'increment de l'amistat i la cooperació entre els pobles i els Estats,

Atès que les Nacions Unides tenen un paper important pel que fa a la protecció de les minories,

Tenint en compte la tasca important que s'ha fet fins ara dins la institució de les Nacions Unides, especialment la Comissió dels drets humans, la Subcomissió de la prevenció de la discriminació i la protecció de les minories, com també els organismes establerts d'acord amb els Convenis internacionals dels drets humans i altres instruments internacionals rellevants quant als drets humans sobre la promoció i la protecció de les persones que pertanyen a minories ètniques, religioses o lingüístiques,

Tenint en compte la tasca important que duen a terme institucions intergovernamentals i no governamentals en la protecció de minories i la promoció dels drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques,

Reconeixent la necessitat d'assegurar una aplicació més efectiva dels instruments internacionals pel que fa als drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques,

Proclama aquesta Declaració dels drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques:

Article 1

1 Els Estats han de protegir l'existència i la identitat de les minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques dins els territoris respectius, i han de fomentar les condicions per a la promoció d'aquesta identitat.

2 Els Estats han d'adoptar mesures legislatives o de qualsevol mena necessàries per a assolir aquests objectius.

Article 2

1 Les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques (a partir d'ara anomenades persones que pertanyen a minories) tenen el dret de gaudir de llur cultura, professar i practicar llur pròpia religió i utilitzar llur llengua, tant en públic com en privat, lliurement i sense la interferència de cap mena de discriminació.

2 Les persones que pertanyen a minories tenen el dret de participar d'una manera efectiva en la vida cultural, religiosa, social, econòmica i pública.

3 Les persones que pertanyen a minories tenen el dret de participar d'una manera efectiva en les decisions a escala nacional i, si és el cas, regional que facin referència a la minoria a la qual pertanyen o a les regions on viuen, de manera que no sigui incompatible amb la legislació nacional.

4 Les persones que pertanyen a minories tenen el dret de crear i mantenir llurs pròpies associacions.

5 Les persones que pertanyen a minories tenen el dret de crear i mantenir, sense cap mena de discriminació, contactes lliures i pacífics amb altres membres del grup, amb persones que pertanyen a altres minories, com també contactes a través de les fronteres amb ciutadans d'altres Estats amb els quals comparteixin lligams nacionals o ètnics, religiosos o lingüístics.

Article 3

1 Les persones que pertanyen a minories poden exercir llurs drets, incloent-hi els que preveu aquesta Declaració, tant d'una manera individual com col·lectiva, amb altres membres de llur grup, sense cap mena de discriminació.

2 L'exercici o el no-exercici dels drets que preveu aquesta Declaració no implica cap desavantatge per a la persona que pertany a una minoria.

Article 4

1 Els Estats han d'adoptar mesures, es cas que sigui convenient, per assegurar que les persones que pertanyen a minories poden exercir, totalment i amb eficàcia, tots els drets humans i les llibertats fonamentals que els pertoquen sense cap mena de discriminació i amb plena igualtat davant la Llei.

2 Els Estats han d'adoptar mesures per crear condicions favorables per tal que les persones que pertanyen a minories puguin expressar llurs característiques i desenvolupar llur cultura, llengua, religió, tradicions i costums, llevat que hi hagi pràctiques específiques que violin la Llei nacional o siguin contràries a les normes internacionals.

3 Els Estats haurien de prendre les mesures apropiades de manera que, sempre que sigui possible, les persones que pertanyen a minories disposin de les oportunitats apropiades per tal d'aprendre llur llengua materna o rebre l'educació en llur llengua materna.

4 Els Estats haurien de prendre mesures, en cas que sigui convenient, en l'àmbit de l'educació per tal de fomentar el coneixement de la història, les tradicions, la llengua i la cultura de les minories que hi ha a llur territori. Les persones que pertanyen a minories haurien de tenir les oportunitats per merèixer el reconeixement de la societat en general.

5 Els Estats haurien de considerar l'adopció de mesures apropiades per tal que les persones que pertanyen a minories puguin participar d'una manera completa en el progrés econòmic i el desenvolupament de llur país.

Article 5

1 Les polítiques i els programes nacionals han de ser elaborats i aplicats tenint en compte els interessos legítims de les persones que pertanyen a minories.

2 Els programes de cooperació i ajut entre els Estats haurien de ser elaborats i aplicats tenint en compte els interessos legítims de les persones que pertanyen a minories.

Article 6

Els Estats haurien de col·laborar en les qüestions relacionades amb les persones que pertanyen a minories, incloent-hi l'intercanvi d'informació i d'experiències, per tal d'afavorir l'enteniment i la confiança mutus.

Article 7

Els Estats haurien de col·laborar per tal d'afavorir el respecte envers els drets que preveu aquesta Declaració.

Article 8

1 Cap punt d'aquesta Declaració no ha d'impedir el compliment de les obligacions internacionals dels Estats en relació amb les persones que pertanyen a minories. Els Estats han de complir particularment amb bona fe les obligacions i els compromisos que han assumit d'acord amb els tractats i els convenis internacionals de què són part integrant.

2 L'exercici dels drets, tal com preveu aquesta Declaració, no ha de perjudicar el gaudi per part de tothom dels drets humans i de les llibertats fonamentals universalment reconeguts.

3 Les mesures adoptades pels Estats per tal d'assegurar el gaudi efectiu dels drets que preveu aquesta Declaració no han de ser considerades prima facie contràries al principi d'igualtat que recull la Declaració Universal dels Drets Humans.

4 Cap punt d'aquesta Declaració no es pot dur a terme en cas que permeti una activitat contrària als objectius o als principis de les Nacions Unides, incloent-hi la igualtat sobirana, la integritat territorial i la independència política dels Estats.

Article 9

Els organismes i les institucions especialitzades de les Nacions Unides han de contribuir a la consecució plena dels drets i els principis que preveu aquesta Declaració, en llurs àmbits de competència respectius.