Reglament intern del Parlament Europeu

Capítol IV
De la Mesa del Parlament

Article 25

1 La llista de les decisions adoptades en les reunions de la Mesa i de la Mesa ampliada s'ha de traduir a les llengües oficials, s'ha d'imprimir, i s'ha de distribuir a tots els diputats, tret que la Mesa o la Mesa ampliada acordi altrament, de manera excepcional, per a mantenir-ne el caràcter confidencial.

Secció 3
Resolucions

Article 63

A Propostes de resolució

1 Tots els diputats poden presentar una proposta de resolució, de dues-centes paraules com a màxim, sobre qualsevol assumpte propi de l'activitat de les Comunitats Europees. Les propostes de resolució s'han d'imprimir en les llengües oficials, i es distribuiran i es trametran a la comissió competent quan no siguin objecte de la sol·licitud prevista a l'apartat 1 de l'article 64.

Article 64

1 [...] La sol·licitud s'ha d'imprimir i distribuir en les llengües oficials.

Capítol VIII
De les normes generals per al desenvolupament de les sessions

Article 79

1 Tots els documents del Parlament han de ser redactats en les llengües oficials.

2 Les intervencions en una de les llengües oficials seran objecte de traducció simultània en cada una de la resta de les llengües oficials i en qualsevol altra llengua que la Mesa cregui necessària.

Quan, un cop proclamat el resultat d'una votació, no concordin exactament els textos redactats en les diverses llengües, el President ha de resoldre sobre la validesa del resultat proclamat en virtut de l'apartat 5 de l'article 99. Si declara vàlid el resultat, també ha de determinar la versió que s'hagi de considerar aprovada. La versió original, però, no es pot considerar sempre com el text oficial, ja que pot ser que totes les versions redactades en la resta de llengües siguin diferents del text original.

Capítol XI
De la publicitat dels treballs

Article 108

1 S'ha d'estendre acta literal dels debats de cada sessió en les llengües oficials.