Acord de 23 d'abril de 2002, del Govern Valencià, respecte a l'acord adoptat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2002/4340]

El Govern Valencià, en la reunió del dia 23 d'abril de 2002, adoptà l'acord següent:

El dia 25 de març de 2002, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, òrgan màxim de decisió de la institució que té per funció determinar i elaborar la normativa lingüística de l'idioma valencià, segons establix l'article 3 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, va adoptar un acord respecte a les solucions lingüístiques del valencià.

Segons el preàmbul de la citada Llei de Creació de l'Acadèmia, una premissa per a garantir l'ús normal i oficial del valencià, tal i com preveu l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i per a garantir el principi de seguretat jurídica, és que tota l'Administració Pública es regisca per una mateixa normativa ortogràfica i gramatical del valencià, aspecte que, encara que no va ser previst específicament en el cas de l'Estatut d'Autonomia, es troba implícit en l'article 34 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, quan disposa que el Govern Valencià «assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés de l'ús i l'ensenyament del valencià assessorant al respecte totes les Administracións Públiques i particulars, i adoptant les mesures que siguen per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià».

Entre les mesures per a potenciar, estendre i dignificar el valencià es fa necessari que per part de l'Administració Valenciana s'adopte una actitud exemplar en l'ús de la llengua, actitud que ha d'estendre's a totes les actuacions oficials. Per això, el Govern Valencià, havent tingut coneixement de l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de 25 de març de 2002, en la reunió mantinguda el dia següent, 26 del mateix mes, va acordar encomanar al conseller de Cultura i Educació l'elaboració d'una proposta d'acord a adoptar pel Govern Valencià sobre la incorporació com a oficials de les solucions lingüístiques aprovades per l'Acadèmia.

Per Resolució 10/2002, de 4 d'abril, de la Presidència de l'AVL, es va publicar l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària de 25 de març de 2002 (DOGV núm. 4.229, de 16 d'abril de 2002).

En virtut d'això, i a proposta del conseller de Cultura i Educació, el Govern Valencià

ACORDA

Primer

Adoptar i fer pròpies com a oficials les solucions lingüístiques següents:

a) Les grafies genuïnes de nombroses paraules usades pels escriptors clàssics i pels lexicògrafs valencians més prestigiosos, com ara, el manteniment de la a en paraules com arrancar, avançar, llançar, traure...; el manteniment de la e en paraules com redó, bàlsem, cànter...; les formes sense la r adventícia (orde, murta, cartó...).

b) Les característiques morfològiques i sintàctiques valencianes genuïnes, com ara, el plural en -s de les paraules acabades en -sc, -st i -xt (foscs, trists, texts...); els plurals en -ns tals com hòmens, jóvens; els demostratius simples (este, eixe...); els possessius meua, teua, seua...; els numerals huit, dèsset, huitanta...; les formes verbals incoatives en -isc/-ix (patisc, patixes, patix...); els imperfets de subjuntiu en -ara, -era, -ira (cantara, vinguera, patira...); els infinitius tindre, vindre, valdre... i els participis verbals en -it (establit, omplit, complit...); la distinció de per i per a davant d'infinitiu; la distinció entre al + infinitiu i en + infinitiu; la concordança del participi passat (l'he duta; les he vistes...).

c) El ric repertori lèxic i fraseològic valencià (defendre, faena, trellat, calfar, torcar, servici, castic, espenta, verdader, rogle, roín, oroneta, juí, despús-demà, al sendemà, bona cosa, a soles, a tothora...), procurant incorporar les aportacions específiques de les nostres comarques (bonegar, encanar-se, ans, rua, bellugar-se, brull, moixó...).

Segon

Disposar la publicació del present acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 23 d'abril de 2002

El conseller secretari del Govern Valencià,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO