Decret 162/2002, de 28 de maig (DOGC 3660, de 19 de juny), de modificació del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada


El llenguatge serveix com a instrument de comunicació i és un reflex de la societat que l’utilitza. Per això
cal evitar l’ús de formes i expressions que tenen connotacions discriminatòries per raons socials i racials i
els usos en què les formes femenines són marginades o menystingudes.
D’acord amb el IV Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la igualtat
d’oportunitats per a les dones (2001-2003), i per tal de donar compliment al principi d’igualtat
d’oportunitats entre els homes i les dones, és convenient d’adoptar de manera explícita el compromís de
la Generalitat d’usar un llenguatge no discriminatori tot incorporant-lo al Decret 107/1987, de 13 de març,
pel qual es regula amb caràcter general l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, convé prescriure l’ús d’un llenguatge simplificat i entenedor d’acord amb les formes
d’expressió pròpies d’una Administració democràtica i propera a les persones i, també, l’ús de la
terminologia normalitzada en català.
Per tot això, a proposta del conseller en cap i del conseller de Cultura, i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article únic
S’addicionen dos paràgrafs a l’article 2 del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les
llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb aquest contingut:
"2.2 En l’ús de les llengües oficials l’Administració de la Generalitat ha d’emprar, amb correcció, un
llenguatge directe i simplificat i ha d’evitar l’ús de formes discriminatòries i androcèntriques.
"2.3 En l’ús del català l’Administració de la Generalitat ha d’emprar els termes normalitzats pel Centre de
Terminologia Termcat per designar en aquesta llengua els conceptes a què es refereixen."

Disposició final
L’actual apartat únic de l’article 2 del Decret 107/1987, de 13 de març, es designa amb el número 2.1.