Sobre «ramat», «ramader» i «ramaderia»

Una de les errades que veig que s’estenen entre els mallorquins actuals és la confusió dels mots ramat i bestiar. La causa és que en el parlar tradicional de Mallorca ramat és un mot inexistent, que sapiguem, i el mot que s’ha usat sempre en el seu lloc és guarda.

Ramat i bestiar són dos mots ben genuïnament catalans i antics, i amb significats ben diferents. El bestiar és el conjunt de tots els animals domèstics de la mateixa espècie (bestiar oví, boví, porcí, cavallar, etc.) o simplement el conjunt d’animals que hi ha a una casa, mas, possessió o explotació agrícola («donar menjar al bestiar»). També s’usa referint-se a persones en sentit metafòric i despectiu («quin bestiar que hi ha en aquesta casa»). El mot és un derivat de bèstia amb el sufix col·lectivitzador -ar. Ramat és un conjunt d’animals de la mateixa espècie que es crien i viuen plegats, equivalent al sinònim guarda, que és el que, com deia, s’usa a Mallorca (una guarda de porcs, una guarda d’indiots, o, metafòricament, una guarda de lladres). Ramat procedeix del llatí ramatu, que és un derivat de ramu (ram, conjunt de branques), per un ús metafòric fàcilment comprensible. En català també hi ha la forma femenina ramada, més o menys equivalent de ramat. Bestiar correspon a l’espanyol ganado, portuguès gado, francès bétail i italià bestiame. Ramat o guarda correspon a l’espanyol rebaño, portuguès rebanho i francès troupeau).

I com es diu l’activitat consistent en la cria i comerç de bestiar? En espanyol han fet un derivat de ganado i en diuen ganadería. En portuguès, que tenen gado, no en fan el derivat equivalent, sinó que diuen pecuária. És un derivat de pecus, que significa ‘ovella’.  De la mateixa arrel que pècorapecúnia, ‘diner’, perquè temps molt enrere els animals criats per a carn eren una reserva de valor. El francès i l’italià recorren a una solució ben diferent: en francès es diu élevage (derivat d’élever, ‘criar’), i en italià diuen allevamento, que s’ha format de la mateixa manera. En occità es diu elevatge, que no sé si és un gal·licisme o un mot genuí. L’espanyol és, doncs, l’única llengua que recorre a un derivat de ganado, és a dir, bestiar. Si en català féssim el mateix tindríem alguna cosa com bestiaria o bestiatge, que no tenim (bestiam vol dir ‘conjunt de bèsties’).

Els mots ramader i ramaderia són molt moderns. No semblen gaire anteriors al segle XX. Coromines, a voltes tan generós amb les dades, no ens en diu pràcticament res. En el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana la primera aparició de camí ramader és de 1889 (Verdaguer), i la primera aparició de ramaderia és de 1907. És bastant evident que són induïts pels espanyols ganadero i ganadería, dels quals són un calc. Amb la particularitat que es parteix d’un mot (ramat) que no correspon a ganado. Un calc, doncs, un poc sui generis (vaja, com si en espanyol diguessin rebañería, si em permeteu la facècia). Potser el mateix mecanisme que du ara molts mallorquins a dir ramat en lloc de bestiar. O potser aquesta confusió és afavorida pel fet que en espanyol el que surt de ganado és ganadería, ço és ramaderia.

Qui això escriu es dedica a estudiar l’origen dels mots i els processos d’interferència per a entendre com és el lèxic català. Si en el paràgraf precedent hem dit que ramader i ramaderia són mots induïts per l’espanyol, el lector no hauria d’entendre que en fem cap condemna ni proposam res sobre el seu ús. Simplement explicam com han sortit. Després —com sempre— cadascú farà el que vulgui fer. Però hi ha un ús de ramaderia que ens sembla encara més recent i potser poc recomanable: el que correspon a la noció d’explotació agrícola dedicada a la cria d’un determinat tipus de bestiar. Es diu especialment de les explotacions que crien toros. «La ganadería de Pedro Peralta» o «de don Miguel Mihura», diuen en espanyol. I en català se sent la traducció directa «toros de la ramaderia de…». Bé, siguin toros, vaques o cavalls. Aquesta accepció no figura ni al DIEC ni a cap altre diccionari de referència principal. I sembla que té tan poc sentit com si d’una explotació agrícola en diguéssim una agricultura.

7 comentaris

7 comentaris rebuts

  1
 1. Toni Cucarella - 15 maig 2017 4:39 pm

  El meu sogre (Roglà i Corberà, 1917) solia fer aquesta diferenciació:

  Si és de porcs: ramat (ramat de porcs)
  Si és de cabres o ovelles: rabera (rabera de cabres, rabera d’ovelles)
  Si és d’animals d’ungla: peà(da): una peada d’haques, de matxos); però: rècua de rucs.

 2. 2
 3. Pep - 19 maig 2017 1:53 pm

  En la toponímia septentrional, no crec que hi hagi Camins ramaders sinó Carrerades, Carrerasses

 4. 3
 5. Pep - 19 maig 2017 1:54 pm

  Ganadería>CRIA (de bestiar)

 6. 4
 7. Pep - 19 maig 2017 2:15 pm

  Un ramat, una ramada, rabera o guarda (Balears) (i antigament un folc; modernament designa un escamot, ramat petit en tortosí i balear. El DCVB dubta si existeix la forma FLOC

 8. 5
 9. Ferran-Lluís Naya i Alemany - 29 juliol 2017 2:08 pm

  Afegiré una paraula, general a la Marina Alta: punta. Una punta de cabres blanques. Eren uns 40 animals adults. A la Vall de Gallinera els mitgers (amos) donaven una punta al pastor (fadrí pobre) barat al fem i la meitat de les cries. Les pèrdues, per al pastor.

 10. 6
 11. Joan Andreu - 22 setembre 2017 9:47 am

  A la Plana Alta no s’usa “ramat”, sinó “rabera”, però si que es diu, cada vegada menys, “ANAR A GUARDAR”, com a sinònim d’anar a pasturar una rabera d’ovelles, cabres o bous.

 12. 7
 13. Pep - 11 març 2019 12:15 pm

  Al Rosselló ara hom sent “elevatge”, del francès. En occità diuen Elevatge o Abaliment/abariment i gascó Neurissatge.

Podeu deixar un comentari