Sobre els noms i gentilicis dels països escandinaus

Aquest article és només un esbós. Segurament hi manquen dades i pot haver-hi qualque error. Dues coses que sempre es poden esmenar. Però crec que que la por d’aquestes mancances no ha de ser obstacle per a publicar-lo i començar a sotmetre la qüestió a debat.

No crec que els mots que avui ens ocuparan apareguin gaire en els textos catalans medievals, sobretot els gentilicis, i les poques vegades que hi apareixen exhibeixen una variació que mostra el poc ús que se’n feia. La consolidació dels corònims (Dinamarca, Noruega i Suècia) i els gentilicis (danès, noruec i suec) s’ha d’haver produït durant l’edat moderna, en què com se sap el català ja tenia l’espanyol com a referent per a la innovació lèxica. Tots aquests mots coincideixen amb l’espanyol i sovint divergeixen del comú de llengües europees. La qüestió que ens interessa és quina forma tindrien aquests mots si no s’hagués produït la forta interferència de l’espanyol sobre el català entre el segle XVI i el moment actual. Una qüestió força difícil de resoldre.

Dinamarca. En la llengua local és Danmark, que conté els elements dan (segurament ‘terra plana’) i mark (bosc o regió de frontera, com el català marca). La llegenda popular que relaciona la primera part amb el rei Dan és això, llegenda. En les llengües romàniques el corònim procedeix del llatí medieval Danimarca, adaptació del topònim germànic, tot i que en baix llatí (alta Edat Mitjana) el nom era Dania, país dels dani. L’italià continua la forma llatina Danimarca, mentre que la modifiquen lleugerament el francès (Danemark), l’occità (Danemarc) i el romanès (Danemarca). Tots amb a a la primera síl·laba. En espanyol i portuguès hi ha la forma amb metàtesi Dinamarca. La forma espanyola apareix en la documentació a la meitat del segle XV, i aquesta serà la forma usada sistemàticament per sempre més. No hem vist el nom atestat en català durant l’Edat Mitjana. En tot cas, cal fer referència als diccionaris de Nebrija (primera edició, Dictionarium latino hispanicum, 1492). Sembla que a partir de l’edició de Lió de 1512, hi apareix un vocabulari geogràfic amb multitud de topònims de tot el món. D’aquest diccionari se’n feren edicions catalanes a partir de 1507 (Gabriel Busa). A l’edició de 1522 Martí Ivarra hi afegí la versió catalana del vocabulari geogràfic de Nebrija. El 1560 hi ha una versió catalana impresa per Claudi Boronat, que porta a més del vocabulari geogràfic de Nebrija, un altre vocabulari geogràfic llatí-català que és una traducció del que Jean Bellère posà a una impressió del diccionari nebrissense de 1553 feta a Anvers. Doncs bé, en aquest darrer vocabulari geogràfic hi figura Dinamarca. Insistesc que és una traducció d’un vocabulari espanyol, i, per tant, és comprensible la coincidència de formes. Per la mateixa raó hi veiem molts de topònims amb la forma castellanitzada: Brabante, Colònia, Florència, Alicant, Lisboa o Oriuela. Tornaré a parlar d’aquest vocabulari més endavant. A la mateixa època tenim Dinamarca en el Diari de Frederic Despalau (fi del segle XVI). Aquesta forma també apareix en el diccionari de Lacavalleria (1696) i en altres de posteriors. Curiosament, en la Novíssima ortografia catalana d’Antoni Rovira i Virgili, publicada el 1913, molt poc després de l’aprovació de les Normes Ortogràfiques, hi figura Denamarca, cosa que fa pensar que l’autor ja sospitava qualque cosa sobre la forma en aquell moment usual. Es pot suposar que la forma catalana no interferida per l’espanyol seria Danimarca o Danemarca, però som en el terreny de les hipòtesis, encara que les trobem versemblants.

Noruega. El nom en la llengua del país és Norge (bokmål) i Noreg (nynorsk). Segons la teoria tradicional el nom original en antic nòrdic és Norðr vegr, que significaria camí del nord, referit a la ruta marítima de la costa del nord. Una altra teoria diu que el primer element és nór (estret), amb la qual cosa el conjunt significaria ‘camí estret’, i una etimologia popular hauria creat la forma anglesa (Norway) i d’altres llengües, interpretant nór com a ‘nord’ i fent el calc corresponent. En llatí, font de les formes romàniques, es troba Northuagia (segle IX), Northwegia i finalment Norwegia o Norvegia. D’aquest darrer surt el francès Norvège, l’occità Norvègia, l’italià Norvegia i el romanès Norvegia. L’espanyol i el portuguès presenten u en lloc de v, i g oclusiva en lloc de fricativa (Noruega). En francès antic (segle XIV) trobam varietat de formes: Norvée, Noroeghe i Norueghe. En català el topònim el trobam en Ramon Llull, escrit Norouega, a la qual grafia podria correspondre la pronunciació Norovega o Noroveja. El 1435 el cronista valencià Melcior Miralles escriu Nururgit al Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Dues mostres que indiquen que en temps medieval el nom del país llunyà no estava gaire fixat. Noruega surt en un text del segle XVI, les Cròniques d’Espanya, de Pere Miquel Carbonell. Però és una dada interessant el fet que en el diccionari llatí-català de Nebrija abans esmentat, a l’edició de 1560, hi trobam Nortwegia, vulgo Noruega, en el vocabulari que és continuació del de Nebrija, i Noruega en el vocabulari que calca el de Jean Dallère. Es constata, doncs, alguna preferència per Norwègia o Norvègia en el context del Renaixement, en què, d’altra banda, l’espanyol ja és referent per a les elits intel·lectuals. En el segle XVII Noruega apareix registrada en el Lacavalleria (1696), grafiada Norvega, que podria correspondre a Noruega i a Norvega (aquest diccionari usa el signe v a les entrades, tant per a la u com per a la v). En espanyol, tot i l’hegemonia de Noruega, també apareix qualque Norvegia, com en una obra de sor Juana Inés de la Cruz del 1691. No seria d’estranyar que en català trobem alguna altra mostra d’aquesta forma a mesura que aprofundim en la recerca. Pensam que Norvègia seria probablement la forma catalana si haguéssim pogut escapar de la dependència de l’espanyol.

Suècia. En la llengua del país és Sverige, format per svea (nom de la gent de la tribu dels suions) i rike (regne). En llatí medieval s’usen les formes Suethia, Suetia, Svetia i Suecia. De les dues formes amb t provenen el francès Suède i el romanès Suedia. De Suecia surt l’espanyol Suecia, el portuguès Suécia i l’italià Svezia. En occità ara es diu Suècia, que provisòriament podríem considerar sospitós d’hispanocatalanisme. O potser és només un llatinisme per a fugir del francès. En el Tresor del Felibritge Mistral recull Sueda (grafiat Suedo). En català quasi simultàniament tenim Çuètia en l’esmentat Melcior Miralles (1435) i Suècia en Eiximenis (Dotzè del Crestià, fi del segle XIV).

Danès. L’espanyol danés, segons el DRAE,  vindria del llatí Dania, nom medieval del país, però sembla més versemblant de pensar que és calc del francès danois, o del francès antic daneis. Aquest ve del fràncic danisk segons el Trésor de la Langue Française. També ve del francès l’italià danese. La forma catalana danès no té, doncs, cap particularitat a remarcar.

Noruec. No conec documentació medieval d’aquest adjectiu. És més, el primer diccionari que he vist que porta aquest mot és el Fabra (1932). No l’he vist a cap dels anteriors, tot i que el Lacavalleria (1696) porta Noruega. El francès fa norvégien per derivació directa de Norvège. El mateix fa l’italià (norvegese, de Norvegia). L’occità té norvegian, derivat de Norvègia. També diu norvegian el romanès, que té Norvegia. I l’angles, norwegian, que deu ser derivat de Norway amb intervenció del llatí medieval Norvegia o del francès. El portuguès fa norueguês (també el gallec oficial), derivat del corònim, com fan totes les altres llengües. Només l’espanyol ha creat el derivat noruego, paral·lel a sueco, rumano o indio, amb aquest mecanisme tan típic d’aquesta llengua de la derivació regressiva. Sembla que és una forma força moderna, no registrada en els diccionaris fins al segle XIX. Crec que podem concloure ben tranquil·lament que noruec és un hispanisme fruit de la nostra subordinació lingüística i cultural. Quina seria la forma previsible en català sense la subordinació? Aquesta qüestió va lligada al nom del país, Noruega. Crec que la resposta ens ha de portar a Norvègia i norvegià.

Suec. Podem dir quasi el mateix que hem dit de noruec. El primer diccionari que registra el mot és el Lacavalleria (1696), però amb la forma sueco. La mateixa forma du el Labèrnia (1839-40), cosa que mostra clarament el seu caràcter d’hispanisme, i que amb o final es devia dir d’ençà que el mot entrà al català. La forma «normalitzada» suec no apareix fins al Fabra. El francès diu suédois, derivat de Suède, amb el sufix –ois. L’italià fa svedese, modificació de l’antic svezzese, lligat a Svezzia. La primera forma apareix en el segle XVI i es consolida en el XIX. Continua formes antigues amb d o t degudes al corònim llatí Svetia. En romanès és suedez, derivat de Suedia. L’occità fa suedés, tot i que per al país diu Suècia (vegem el que hem dit més amunt). L’anglès té Swedish, derivat de Sweden amb el sufix –ish. L’espanyol i el portuguès diuen sueco, extret de Suecia per derivació regressiva; una forma que trobam normalment en els diccionaris del segle XVII. Suec és, doncs, un hispanisme penetrat en el català llibresc, amb la forma sueco, en el segle XVII. Quina seria la forma previsible sense la subordinació lingüística? Creiem que molt probablement seria suedès, paral·lel als mots francès, occità, italià, romanès, anglès, etc. Cal dir que la forma Suècia és acceptable com a mot genuïnament català. L’alternança entre c i d en el topònim i el gentilici no hauria de ser cap problema: també ocorre en italià i en occità.

.

Agraïments per informacions facilitades: Xavier Espluga (Universitat de Barcelona).

8 comentaris

8 comentaris rebuts

  1
 1. Marc - 07 setembre 2020 9:23 pm

  Molt interessant tot plegat. Ens agradi o no, les formes actuals ja estan «consolidades» . I que hi farem? Amb tot, és meravellós jugar amb la llengua i especular-hi perquè al final sempre n’aprens coses i enriqueixes el que ja saps. Gràcies per aquest nou article!

 2. 2
 3. Gabriel Bibiloni - 08 setembre 2020 1:29 pm

  Tota la interferència que ha fet del català una trista còpia de l’espanyol ja està consolidada, amic meu. Però bastaria amb un grapat de lingüistes desconsolidadors a la Secció Filològica i un grapat de correctors desconsolidadors als principals mitjans de comunicació per a començar la desconsolidació. La recuperació de l’hebreu semblava més difícil.

 4. 3
 5. jordi - 24 setembre 2020 1:00 pm

  ‘Noreg’ és el nom danès de Nòrega. El bokmål és danès pronunciat i ortografiat en nòrec. Això, en la mesura que la generació d’Ivar Aasen va (recuperar o) comprondre una ortografia pròpia; perquè, igual que la generació den Fabra amb el català vers l’espanyol, va fer concessions a manllevar grafies daneses que haurien d’haver estat diferenciades: ‘æ, ø’ (cf. ‘æ, ø’ del feroès i ‘æ’ de l’islandès, mes ‘ä, ö’ del suet). El riksmål és bokmål sense el vernís tret-diferenciador. Els glossònims landsmål i høgnorsk són sinònims del nòrec (norsk); que els pèrits però fan anar per a escindir el nòrec literari de la generació nacionalista d’Ivar Aasen del nòrec passat pel regatejador enxavador, i fer-lo ser un para-paradialecte del danès (nynorsk); en canvi que el Riksmål es desfressés de Bokmål. Tot a fi de substituir la diglòssia de Nòrega entre el nòrec (popular) i el danès (colonial i local a Oslo), per la bilingüització de Nòrega amb el nòrec i el danès tret-diferenciat pronunciat i ortografiat en nòrec; anomenat primer riksmål, i en acabat del vernissatge, bokmål.
  /
  Hi ha un interessant parallelisme entre la política conclusiva de l’Estat Irlandès a perfer l’aixarnegament d’Irlanda en anglès; i la de l’Estat nòrec a fer tanmateix amb el dano-nòrec. En el moment d’independitzar Nòrega de Dinamarca (i de fer-lo venir a dependre de Sueda fins al 1905) aquest xava només es parlava a Oslo; i el parlament en va aprovar la cooficialitat amb un sol vot d’avantatge. L’argument era el regateig a no fer cooficial el danès ben bé. A la segona meitat del segle vintè la substitució del nòrec i de l’irlandès per sengles Xarnecs eren semblants: quota aborigen en la projecció interior, i com sempre cap projecció exterior.

 6. 4
 7. jordi - 24 setembre 2020 1:03 pm

  a l’escrit d’adés, on diu ‘i de fer-lo venir a dependre de…’ ha de dir ‘i de fer-la venir a dependre de… ‘

 8. 5
 9. Pep - 25 novembre 2020 12:06 am

  “Danimarca: Ben cert que crec que fóra molt més lògica la forma Danimarca que no pas la metatètica Dinamarca, que contrasta agrament amb el gentilici danès, -esa. Val a dir que n’Armand de Fluvià em va dir que la monarquia hispànica dels Àutria va mantenir contacte amb la casa reial danesa al segle XVI a Barcelona i que consultàs el Dietari de la Generalitat de Catalunya. Ho vaig fer i hi vaig trobar que s’hi feia servir la forma Dinamarca. I Baldiri Reixac també l’empra en les seves Instruccions. La veritat és que, si de mi depenia, jo recomanaria l’ús preferent de la forma Danimarca.”

  Topònims i gentilicis catalans d’arreu del món, Juli Moll
  (Segona part) https://docs.google.com/document/d/1UnksfWBBuTURDwGfprr7UL36YX_gS_VBxiZOUprO7rU/edit#

  “Norveja: Crec que cal adherir a Norveja, després de comprovar que Baldiri Reixac en fa un ús exclusiu i abundant.”

  Topònims i gentilicis catalans d’arreu del món, Juli Moll
  (tercera part)
  https://docs.google.com/document/d/1PAkmd43wyhYUd6PR3JxLwU67Gp16uPFfa718gLi6lRw/edit#

 10. 6
 11. Ferran Lupescu - 18 gener 2021 7:17 pm

  Benvolgut Gabriel, Et notifico que, si finalment pot sortir l’edició revisada i ampliada del meu llibre _Les paraules de la nació_, durà incorporades les teves propostes. Gràcies, i endavant!

 12. 7
 13. Gabriel Bibiloni - 19 gener 2021 6:51 pm

  M’alegraria molt que sortís aviat.

 14. 8
 15. Pep - 05 febrer 2024 1:52 pm

  El francès antic deia “les norvegues”…

Podeu deixar un comentari