Contra les paraules «pregó» i «pregoner»

Pompeu Fabra, el constructor del català deshispanitzat, no inclogué pregó en el seu Diccionari general de la llengua catalana (1932), sabent que era un hispanisme i que la llengua genuïna n’havia dit sempre crida. L’hi va introduir la Secció Filològica no sé dir quan. El veig en el Fabra, en el meu exemplar de la cinquena edició de 1968, amb la marca [cast] i remetent a crida. El DIEC2 continua igual: pregó remet a crida, que és la paraula definida i —se suposa— preferida. Pregón és una paraula espanyola, inexistent en cap altra llengua, exceptat el portuguès (pregão), procedent del llatí praecone, que és el nom de la persona encarregada de fer crides. De la mateixa arrel surt preconitzar (praeconizare), paraula contra la qual no hi ha res a dir, mentre no sigui usada com a sinònima de pronosticar. Pregón inicialment (i ja en llatí) significava pregonero, el qui fa pregones, com mandón és el qui mana i fregona, la qui frega. Després —ràpidament— passà a significar la mateixa crida, i aparegué pregonero. En català, deixant a part un document esporàdic i irrellevant citat per l’Alcover-Moll (de 1591), pregó no es registra fins al diccionari de Belvitges, Esteve i Juglà (1803-1805), i el derivat pregoner no apareix fins al diccionari de Labèrnia (1840).

No sé quins motius devia tenir la Secció Filològica per a incloure en el diccionari un castellanisme com pregó, sabent que era castellanisme, com demostra la mateixa marca que s’hi va adjuntar. Potser el criteri aquell de «la gent ho diu», que ha estat argument conductor de l’acolliment d’una allau d’hispanismes introduïts de manera incessant en el corpus lexical de referència per als catalanoparlants.

Les crides tenien la seva justificació en antigues societats majoritàriament illetrades. No podent transmetre per via escrita les comunicacions que les autoritats volien adreçar al poble, un representant d’aquestes autoritats, armat amb trompeta, tambor o altre instrument sorollós, anava per les places o carrers llegint en veu potent allò que l’autoritat volia fer conèixer a la gent. Les crides desaparegueren de les societats modernes, capaces d’accedir als afers d’interès per la lectura. Però la paraula espanyola pregón, i la seva còpia catalana, han restat per a designar el discurs que una personalitat llegeix davant un auditori en el començament de les festes o esdeveniments singulars. No sé si en altres països europeus les festes, les fires o altres esdeveniments semblants comencen amb el discurs que en espanyol es diu pregón. Algun lector més informat potser ens ho aclarirà. En cas afirmatiu no crec que aquests parlaments tinguin el mateix nom que les antigues crides de trompeta o tambor (francès cri, anglès cry —entre altres sinònims—, italià bando, etc.). L’espanyol ha fet una extensió semàntica bastant lògica i comprensible, i el català també la pot fer, tenint en compte la importància de les antigues crides i la semblança d’aquestes amb els parlaments actuals (una crida a la participació). Encara que no és estrictament obligatori: qui sap si sense dependència de la societat espanyola ara usaríem per als discursos rituals del començament de festes una paraula distinta de les velles crides dels agents de l’autoritat. Nogensmenys, acostumats com estam a dir-ne pregó, l’adopció de la paraula crida sembla quelcom viable i pràctic.

I de les persones que fan les crides com en direm? Aquells que anaven per carrers i places amb trompeta o tambor es deien de diverses maneres. Una és la mateixa paraula crida, amb extensió semàntica metonímica. El (de vegades la) crida. L’Alcover-Moll en porta exemples clars: «La magestat vostra deu saber com la crida va per la ciutat notificant a tots la partida» (Tirant). Un altre mot és cridador, com també ens mostra el mateix diccionari, que el defineix com a «Qui té per ofici o encàrrec fer les crides públiques, castellà pregonero». És una paraula amb paral·lels en les altres llengües de l’entorn: francès crieur, anglès town crier. L’italià fuig de la noció de cridar i en diu banditore, format sobre el seu bando (crida). Notem que ban en la llengua antiga, no interferida, és una ordre o prohibició amb amenaça de càstig o el mateix càstig (pecuniari). A Mallorca l’encarregat de fer les crides era el saig, un oficial de justícia civil amb unes funcions semblants a les de l’actual policia. Per això la gent associa les crides amb el seu executor, el saig. A altres llocs el lector de la crida es deia nunci, una paraula evidentment relacionada amb anunciar. I aquí hem de reconèixer una dificultat. Substituir pregó per crida és molt fàcil, però trobar un substitut per a pregoner ja no ho és tant. Però hauríem de temptar de trobar-hi una solució no interferida. Cridador pot sorprendre, amb el cervell tan avesat a pregoner, però ben pensat no hauria de ser xocant de cap manera, amb la ment alliberada de la dependència espanyola. Ens movem, doncs, entre diversos possibilitats i encara una altra, proposada en un comentari en aquest mateix post: un circumloqui com l’encarregat de fer la crida. Ho deixaria un poc obert, esperant de reflexionar-hi més entre tots.

Immersos i confortables en la dependència de la llengua veïna, aquesta proposta és de difícil vehiculació. Hi ajudaria molt el fet que algun mitjà de comunicació decidit i compromès amb la llengua genuïna —ara com ara només coneixem Vilaweb— es decidís a fer servir crida en lloc de l’inoportú pregó. Deu ser l’única manera.

[Actualització]

Saber quina és la primera documentació escrita d’un mot és una cosa molt difícil. Per això, davant la dificultat de tenir en compte tot el que s’ha escrit, i encara que ara els corpus textuals informatitzats ens ajuden molt, sovint els filòlegs resolen la qüestió de la primera documentació d’un mot acudint a la primera documentació lexicogràfica (el primer cop que el mot apareix a un diccionari), suposant que els diccionaris recullen els mots existents en el moment de la seva elaboració. Per això, pel que sabíem fins ara de pregó (una citació del DCVB del 1591 i poca cosa més) aquest ha estat considerat com un castellanisme.

El filòleg i historiador Tomàs Vibot ja em va advertir que en documents antics que havia pogut llegir apareix el mot pregó. D’altra banda, Bartomeu Mestre, fent recerca sobre les Germanies, va trobar el mot pregó, i també el verb pregonar, profusament documentats en aquell moment (començament del segle XVI), com mostra en aquest article. No solament això sinó que aporta documentació del mot pregó en el segle XIV i el fet que a tots els Països Catalans hi ha llibres de pregons a partir del segle XV, i a Mallorca cap al final del segle precedent.

Tot això ens ha de fer revisar el que es diu en aquest meu article. És palès que el mot pregó i derivats tenen arrels antigues. Una altra qüestió és el possible caràcter d’hispanisme que el mot pugui tenir. L’il·lustre lexicògraf Germà Colon està convençut de l’existència de castellanismes ja en el segle XIV (amo, mosso, casar-se, etc.). És una qüestió que ni ara ni potser mai no aclarirem, però la conclusió assenyada és que cal abandonar l’animositat contra un mot tan antic.

13 comentaris

13 comentaris rebuts

  1
 1. Artur Sixto - 24 setembre 2016 11:04 pm

  Trobo bé dir-ne crida en comptes de pregó. No sols és més català sinó també més natural i clar, més entenedor. No trobo encertada la proposta de “cridador”. A banda de ser una paraula un xic enfarfegant, un cridador seria una persona que fa habitualment les crides, o va fent la crida per tot un recorregut. Aquesta era una de les funcions dels agutzils municipals, crec, o més antigament dels oficials o com se n’hagi de dir dels diversos càrrecs que a partir de l’edat mitjana comencen a tenir encomanada aquesta tasca pels seus senyors o castellans. És clar per mi que una persona convidada a fer un discurs en la inauguració o crida d’una festa major, no té res a veure amb un cridador. Potser serà un cridaire, però cridador, no.

  No veig quina necessitat hi ha de cap paraula per substituir pregoner. No veig cap problema en dir cada vegada “la persona que fa el discurs inaugural o crida”, l’autor o protagonista de la crida, etc. És tan fàcil dir “en/na X farà la crida d’enguany” com dir “en/na X serà el/la pregoner/a d’enguany” per festes.

 2. 2
 3. Elisa - 25 setembre 2016 1:21 pm

  Al meu poble en deien saig al que llegia els bans pel carrer

 4. 3
 5. Àngels Garcia - 25 setembre 2016 6:05 pm

  A València les festes de les falles comencen amb la Crida, així s’anomena l’acte oficial, però no conec cap nom específic per referir-se a la persona. Allà la Crida la fa la fallera major.

 6. 4
 7. joan - 05 març 2017 8:48 am

  el pregonero pot ser “l’encarregat de la crida” o la encarregada de la crida.
  Primer substituïm tots els castellanisme per paraules existents en català, que ja en són prous. Després ja serà l’hora d’ inventar paraules per acabar amb els que restin. Tu segueix igual, marcant-nos el camí.

 8. 5
 9. Pregó, pregoner | de llengua - 26 juliol 2017 6:32 pm

  […] aquests mots, trobareu una documentada explicació en el blog de Gabriel Bibiloni (24 / 9 / […]

 10. 6
 11. Vicent Mas - 03 febrer 2018 1:03 am

  En el meu poble de l’horta de València, el agutzil municipal fea el bando en els anys 40-50.

 12. 7
 13. Roser - 03 febrer 2018 1:34 am

  I el mot nunci no seria prou adequat per a substituir el castellanisme pregoner?

 14. 8
 15. Gabriel Bibiloni - 04 febrer 2018 5:43 pm

  És una de les possibilitats.

 16. 9
 17. Lluís(ma) - 08 febrer 2018 12:46 am

  També a Mataró, l’acte d’inici oficial de Les Santes, la nostra festa major, s’anomena La Crida.

 18. 10
 19. Balutxo - 18 setembre 2021 11:13 pm

  Bon vespre! L’amic Joan Capó em remet a aquest article per condemnar el mot pregó en considerar que és un castellanisme. Encara que en els pregons que he fet (tant el d’Establiments de 1999 com el de Setmana Santa de Felanitx del 2005) els he titulat crides, no hi estic d’acord. El mot apareix a molts de documents del temps de la Germania de Mallorca, molt especialment el verb pregonar (en el sentit d’informar públicament de les sentències), però ja està documentat al llarg del s. XIV. Per posar bomés un exemple: “18 de març de 1396. PREGÓ de la lletra real datada a Barcelona dia 23 de novembre de 1395, concedint a tots los qui s’acordaran ab la galea del feel cambrer Arnau Aymar guiatge de tots crims e delictes de que sien inculpats, e alongament de tots delates per ells deguts, e encare manant que sia sobresegut en tots processos e anantaments civils e crimináis a ells tocants. Fol. 67. Llibre II dels Llibres de PREGONS de l’Antiga Cúria de la Governació.El mateix dia: PREGÓ de la letra real dada a Perpinya a 22 de febrer del any corrent, per la qual lo Sr. Rey proveeix en persona de ‘n Andreu Gordiola l’ ofici de procurador real, vacant per resignació de ‘n Galcerán Lobet. Fol. 69. Llibre II dels Llibres de PREGONS de l’Antiga Cúria de la Governació.” Em sobta que un mot d’ús habitual fa set segles enrere (com a poc) pugui qualificar-se de castellanisme, sobretot amb la inqüestionable etimologia llatina. No podria ser a l’inrevés? Quan apareix el mot en castellà?
  En tot cas, la darrera frase del primer paràgraf és incerta i provoca la inexactitud de l’afirmació. El mot no apareix el 1591 ni ho fa de manera esporàdica i irrellevant, per la qual cosa crec just i necessari convidar a obrir una nova reflexió. Salut i Germania!

 20. 11
 21. Gabriel Bibiloni - 26 setembre 2021 10:12 pm

  Gràcies de les informacions. Ho tindrem en compte.

 22. 12
 23. Pep - 14 setembre 2023 11:44 pm

  Els castellanismes, alguns dels quals essent llatinismes (exclusius o més sovint comuns amb el castellà, i en bona part amb l’italià) ja començaren d’entrar al S. XIV i concurrenciar els mots del fons occitano-català.

 24. 13
 25. Pep - 14 setembre 2023 11:53 pm

  Al Tresor del Felibritge de Frederic Mistral:

  PRECON (“precoun”) (rom. pregon, b. lat. preco, lat. prceco, onis), s. m. Crieur public, fourrier de la mairie, en Albigeois, v. Trompeton.

  PRECONIÁ (“precounié”) f. s. (rom. preconia), s. f. Criée (vieux), v. Crida. Faire publicar una preconia per tota la vila.

Podeu deixar un comentari