Més sobre l’ensenyament de l’espanyol

Ara es discuteix sobre la conveniència o inconveniència de posar una hora més d’espanyol als estudiants de primària del Principat. El món de l’educació ho ha considerat majoritàriament més aviat una inconveniència, i em remet a les argumentacions exposades. Però crec que, a més de la qüestió quantitativa de les hores dedicades a la llengua que en aquest país tenim imposada per la força, hauríem de reflexionar sobre la qüestió qualitativa dels continguts de l’assignatura d’espanyol. Se suposa –o s’hauria de suposar– que l’objectiu de l’ensenyament de l’espanyol als escolars dels Països Catalans és que aquests posseeixin un domini suficient de la llengua, tant en l’aspecte oral com en l’escrit. I punt. El mateix que es pot dir dels objectius de l’ensenyament de l’anglès o del francès. Però què s’ensenya a la classe d’espanyol en els Països Catalans? Ben segur que hi ha grans diferències, de dret i de fet, entre les nostres regions, i dins cada una d’aquestes els diferents centres i professors deuen administrar els continguts de les assignatures de català i d’espanyol de manera prou diversa. Dit això, i sense valorar l’actuació de cap centre ni cap professor, heus ací alguns elements extrets de l’índex del llibre Lengua castellana y literatura, de la meva filla (4t d’ESO), corresponent a l’assignatura titulada “Llengua castellana”:

La comunicación humana, el signo lingüístico, lenguaje verbal y no verbal, las variedades de la lengua, variedades dialectales y variedades estilísticas o registros, modalidades de la comunicación, los textos planificados, la exposición científica, la publicidad, el ensayo, cultismos y palabras patrimoniales, dobletes, préstamos, tecnicismos, la significación de las palabras, denotación y connotación, contexto y situación, tabú y eufemismo, cambios semánticos….

Però això és estudiar l’espanyol? Aquestes són les mateixes coses que estudia un escolar castellà a una assignatura que es diu Lengua o Lenguaje, en què també es veu la gramàtica espanyola. I supòs que deuen ser semblants a les que estudia un escolar de qualsevol país en aquest tipus d’assignatura. El funcionament del llenguatge unit a la gramàtica de la llengua pròpia, coses perfectament diferenciades de l’aprenentatge dels idiomes. D’una perspectiva de normalitat nacional això hauria de ser el contingut per als nostres estudiants d’una assignatura dita Llengua o Llenguatge, on, a més, s’haurien d’aprendre les dièresis i la pallissa dels pronoms febles, i altres pallisses que ara configuren per a molts l’assignatura dita Llengua catalana. I a part els idiomes: espanyol, anglès, alemany o el que sigui.

Algú dirà que d’espanyol els nostres infants i joves ja en saben, i per això l’espanyol no pot ser tractat com l’anglès o el francès. És cert que, per les circumstàncies polítiques del país, d’espanyol en saben bastant, i així seria encara que l’escola no n’ensenyàs gens ni mica. Òbviament, seria demagògic per part meva si negàs que aquests escolars tenen moltes coses per a aprendre de la llengua castellana, però la massa de les coses sabudes està en relació inversa a les hores necessitades per a allò que resta per a adquirir. I suposant que fos cert que els escolars d’aquest país ja saben prou espanyol, quin sentit té aleshores que l’escola els ensenyi una cosa que ja saben?

Sí, ja ho sé: nosaltres no podem dissenyar el nostre ensenyament tal i com ens convindria. L’autonomia vol dir que nosaltres podem dedicar-nos a tenir net i endreçat el nostre terreny de joc, i jugar-hi, però amb les regles que ells estableixen.

3 comentaris

3 comentaris rebuts

  1
 1. Maria Ripoll i Barceló - 16 desembre 2006 3:32 pm

  Molt encertat.

  Però jo encara em deman per què a primer de filologia catalana em fan fer tres hores d’espanyol. I no només això, sinó que els que fan filologia hispànica només tenen dues hores de català. M’agradaria que algú m’expliqués el motiu i si això només es fa a la Universitat de les Illes Balears o si es fa arreu dels Països Catalans.

  Salut!

 2. 2
 3. Gemma - 19 desembre 2006 1:36 pm

  Maria, jo també estudio Filologia Catalana, a la Universitat de Barcelona, i m’obliguen a fer 12 crèdits d’espanyol. Les assignatures es diuen Gramática Normativa de la Lengua Española i Gramática Despcriptiva de la Lengua Española. Com veus, deu ser igual arreu dels Països Catalans.
  Pel que fa a l’estudi de castellà a l’escola és veritat que a moltes comarques els xiquets no adquirim el castellà, sinó que l’aprenem a l’escola. I, com ha dit Gabriel Bibiloni, no s’utilitzen els mateixos métodes d’ensenyament que per a les altres llengües estrangeres. D’aquesta manera, no sabem utilitzar l’espanyol. Recordo que quan em vaig mudar amb la meua família a prop de Barcelona entregava redaccions on hi havia escrit, per exemple, “dijome”. Feia 4t d’ESO. Era perquè mai m’havien ensenyat a redactar en espanyol (a parlar-lo encara menys), ho havia après dels clàssics que ens feien llegir (Zalacaín…). Si no ens deixen escollir quines llengües volem aprendre, almenys no haurien de pensar que ens “ensenyen” una llengua que creuen que ja sabem. NINGÚ NO NAIX SABEN ESPANYOL.

 4. 3
 5. Xavi - 20 desembre 2006 6:01 pm

  Crec que la situació de la Gemma, si és certa, és bastant atípica. La resta de catalans sabem més espanyol del que nosaltres mateixos voldriem, el darrer que hem de fer és donar arguments com el de la Gemma perquè encara en tenguem més hores de classe.
  D’altra banda, de la mateixa manera, la gent que afirma que no sap prou espanyol sovint de català en sap menys encara; “ningú no naix saben espanyol”, cert, però hi ha coses que interessa aprendre, i d’altres que sembla que tenen menys importància.

Podeu deixar un comentari