Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears

 

Preliminars

Nomenclàtor

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Índex general

 

 

 

 

Annex: l'article

 

RESOLUCIÓ DEL SERVEI LINGÜÍSTIC DE LA UIB SOBRE L'ARTICLE

L'ús actual dels topònims amb article salat dins contextos formals es basa en una pràctica sorgida modernament i en fets d'inèrcia, i hom l'ha justificat únicament amb criteris extralingüístics, normalment d'adhesió social. L'Institut d'Estudis Catalans a partir del 1988 accepta la correcció tant de l'article salat com de l'estàndard, tot reconeixent la diferent naturalesa dels arguments a favor d'una i altra possibilitat, i dóna unes recomanacions que es presenten com a orientatives i subjectes a possibles modificacions en funció de l'ús.
Considerant que la tasca d'una institució científica com la nostra ha de ser actuar per damunt de tot amb criteris científics i cenyir-se a una argumentació centrada en la mateixa estructura de la llengua, al marge d'hipotètiques conveniències socials de difícil avaluació:
a) Es constata que no hi ha cap motiu de tipus lingüístic que avali el fet que els articles dels topònims hagin de ser una excepció al criteri d'ús universal que a les Illes Balears estableix una dualitat de formes associada a una distinció de registre formal i informal.
b) Es concep com a objectiu desitjable la recuperació d'una tradició històrica constant fins a època recent i netament mallorquina, menorquina i pitiüsa d'ús culte de la toponímia amb l'article propi de la llengua formal. Entenem aquesta recuperació com un aspecte més del respecte a la toponímia i de la seva preservació.
Per això es resol:
1. El Servei Lingüístic aplicarà normalment com a criteri d'estil en les correccions i traduccions l'ús de l'article estàndard.
2. El Servei Lingüístic, en general i especialment a través del Gabinet d'Onomàstica, recomanarà als usuaris la utilització de l'article estàndard en els usos formals, especialment en els casos en què el topònim vagi en el context d'una frase.
3. Els topònims de les llistes elaborades pel Gabinet d'Onomàstica aniran preferentment amb l'article estàndard, i podran anar acompanyades de la forma col·loquial en funció de l'ús a què s'hagin de destinar les llistes esmentades.

(Document aprovat per tots els tècnics en llengua catalana del Servei Lingüístic, per unanimitat, dia 30 de març de 2001)